ეინშტეინიუმი

ეინშტეინიუმი (Es)

chemical element with the atomic number of 99
Atomic Number99
Atomic Weight252
mass number239
Group
Period7
Blockf
პროტონი99 p+
ნეიტრონი140 n0
ელექტრონი99 e-
Animated ბორის მოდელი of Es (ეინშტეინიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
165 pm
Metallic Radius
იონური რადიუსი
111,6 pm
Crystal Radius
125,6 pm
Van der Waals radius
245 pm
density
8,84 g/cm³

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Es (ეინშტეინიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
დნობის კუთრი სითბო
standard enthalpy of formation
133 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 32, 29, 8, 2
ბორის მოდელი: Es (ეინშტეინიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Es (ეინშტეინიუმი)
electron configuration[Rn] 5f11 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f11 7s2
Enhanced ბორის მოდელი of Es (ეინშტეინიუმი)
Orbital Diagram of Es (ეინშტეინიუმი)
ჟანგვის რიცხვი2, 3, 4
ელექტროუარყოფითობა
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
1 133,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Colorless
appearancesilver-colored
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
ზეგამტარობა
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
პუასონის კოეფიციენტი
speed of sound
კლასიფიცირება
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number43
Mendeleev Number34
Pettifor Number38
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
118 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
160
Neutron Mass Absorption
quantum number5I15/2
space group ()

Isotopes of Einsteinium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes20
Natural Isotopes0

239Es

mass number239
neutron number140
relative atomic mass
239,06831 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

240Es

mass number240
neutron number141
relative atomic mass
240,068949 ± 0,000393 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6 ± 1,7 s
სპინი4
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2017
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ SF (β+-delayed fission)0.16%

241Es

mass number241
neutron number142
relative atomic mass
241,068592 ± 0,000248 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,1 ± 0,8 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1996
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

242Es

mass number242
neutron number143
relative atomic mass
242,069567 ± 0,000276 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
17,8 ± 1,6 s
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)57%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)43%
β+ SF (β+-delayed fission)0.6%

243Es

mass number243
neutron number144
relative atomic mass
243,069508 ± 0,000222 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
22,1 ± 1,4 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1973
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)1%

244Es

mass number244
neutron number145
relative atomic mass
244,070881 ± 0,000195 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
37 ± 4 s
სპინი6
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1973
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)95%
α (α emission)5%
β+ SF (β+-delayed fission)0.011%

245Es

mass number245
neutron number146
relative atomic mass
245,071192 ± 0,000178 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,11 ± 0,06 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1967
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)51%
α (α emission)49%

246Es

mass number246
neutron number147
relative atomic mass
246,072806474 ± 0,000096538 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,5 ± 0,5 m
სპინი4
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1954
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.1%
α (α emission)9.9%
β+ SF (β+-delayed fission)0.003%

247Es

mass number247
neutron number148
relative atomic mass
247,073621929 ± 0,00002087 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,55 ± 0,26 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)

248Es

mass number248
neutron number149
relative atomic mass
248,075469 ± 0,000056 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
24 ± 3 m
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1956
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.25%
β+ SF (β+-delayed fission)3.5%

249Es

mass number249
neutron number150
relative atomic mass
249,076409 ± 0,000032 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
102,2 ± 0,6 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1956
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.57%

250Es

mass number250
neutron number151
relative atomic mass
250,078611 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,6 ± 0,1 h
სპინი6
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1956
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

251Es

mass number251
neutron number152
relative atomic mass
251,079991431 ± 0,000005676 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
33 ± 1 h
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1956
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)99.5%
α (α emission)0.5%

252Es

mass number252
neutron number153
relative atomic mass
252,082979173 ± 0,000053736 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
471,7 ± 1,9 d
სპინი4
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1956
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)78%
ϵ (electron capture)22%

253Es

mass number253
neutron number154
relative atomic mass
253,084821241 ± 0,000001341 Da
g-factor
1,1714285714286 ± 0,02
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
20,47 ± 0,03 d
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
6,7 ± 0,8
აღმოჩენის თარიღი1954
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)8.7%

254Es

mass number254
neutron number155
relative atomic mass
254,088024337 ± 0,000003152 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
275,7 ± 0,5 d
სპინი7
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1954
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)
β (β decay)1.74%
SF (spontaneous fission)3%

255Es

mass number255
neutron number156
relative atomic mass
255,090273504 ± 0,000011612 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
39,8 ± 1,2 d
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1954
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)92%
α (α emission)8%
SF (spontaneous fission)0.0041%

256Es

mass number256
neutron number157
relative atomic mass
256,093597 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,6 h
სპინი7
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1976
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)0.002%

257Es

mass number257
neutron number158
relative atomic mass
257,095979 ± 0,000441 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,7 ± 0,2 d
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1987
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
α (α emission)

258Es

mass number258
neutron number159
relative atomic mass
258,09952 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
α (α emission)
Einsteinium

ისტორია

აღმომჩენიArgonne, Los Alamos, U of Calif
location of discoveryUnited States
აღმოჩენის თარიღი1952
ეტიმოლოგიაNamed in honor of the scientist Albert Einstein.
pronunciationine-STINE-i-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ოკეანე)
natural abundance (human body)
0 %
natural abundance (მეტეოროიდი)
0 %
natural abundance (მზე)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants