ஐன்ஸ்டீனியம்

ஐன்ஸ்டீனியம் (Es)

chemical element with the atomic number of 99
Atomic Number99
Atomic Weight252
திணிவெண்239
Group
Period7
Blockf
நேர்மின்னி99 p+
நொதுமி140 n0
எதிர்மின்னி99 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Es (ஐன்ஸ்டீனியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
165 pm
Metallic Radius
ionic radius
111.6 pm
Crystal Radius
125.6 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
245 pm
அடர்த்தி
8.84 g/cm³

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
ionization energy of Es (ஐன்ஸ்டீனியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
133 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 29, 8, 2
போர் அணு மாதிரி: Es (ஐன்ஸ்டீனியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Es (ஐன்ஸ்டீனியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Rn] 5f11 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f11 7s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Es (ஐன்ஸ்டீனியம்)
Orbital Diagram of Es (ஐன்ஸ்டீனியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்2, 3, 4
மின்னெதிர்த்தன்மை
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
1,133.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Colorless
appearancesilver-colored
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
மின் கடத்துதிறன்
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
type
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number43
Mendeleev Number34
Pettifor Number38
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
118 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
160
Neutron Mass Absorption
குவாண்டம் எண்5I15/2
space group ()

Isotopes of Einsteinium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes20
Natural Isotopes0

239Es

திணிவெண்239
neutron number140
relative atomic mass
239.06831 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

240Es

திணிவெண்240
neutron number141
relative atomic mass
240.068949 ± 0.000393 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6 ± 1.7 s
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2017
parity-

decay modeintensity
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ SF (β+-delayed fission)0.16%

241Es

திணிவெண்241
neutron number142
relative atomic mass
241.068592 ± 0.000248 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.1 ± 0.8 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1996
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

242Es

திணிவெண்242
neutron number143
relative atomic mass
242.069567 ± 0.000276 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
17.8 ± 1.6 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
α (α emission)57%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)43%
β+ SF (β+-delayed fission)0.6%

243Es

திணிவெண்243
neutron number144
relative atomic mass
243.069508 ± 0.000222 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
22.1 ± 1.4 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity+

decay modeintensity
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)1%

244Es

திணிவெண்244
neutron number145
relative atomic mass
244.070881 ± 0.000195 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
37 ± 4 s
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)95%
α (α emission)5%
β+ SF (β+-delayed fission)0.011%

245Es

திணிவெண்245
neutron number146
relative atomic mass
245.071192 ± 0.000178 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.11 ± 0.06 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)51%
α (α emission)49%

246Es

திணிவெண்246
neutron number147
relative atomic mass
246.072806474 ± 0.000096538 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.5 ± 0.5 m
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.1%
α (α emission)9.9%
β+ SF (β+-delayed fission)0.003%

247Es

திணிவெண்247
neutron number148
relative atomic mass
247.073621929 ± 0.00002087 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.55 ± 0.26 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)

248Es

திணிவெண்248
neutron number149
relative atomic mass
248.075469 ± 0.000056 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
24 ± 3 m
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1956
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.25%
β+ SF (β+-delayed fission)3.5%

249Es

திணிவெண்249
neutron number150
relative atomic mass
249.076409 ± 0.000032 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
102.2 ± 0.6 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1956
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.57%

250Es

திணிவெண்250
neutron number151
relative atomic mass
250.078611 ± 0.000107 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.6 ± 0.1 h
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1956
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

251Es

திணிவெண்251
neutron number152
relative atomic mass
251.079991431 ± 0.000005676 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
33 ± 1 h
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1956
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.5%
α (α emission)0.5%

252Es

திணிவெண்252
neutron number153
relative atomic mass
252.082979173 ± 0.000053736 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
471.7 ± 1.9 d
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1956
parity+

decay modeintensity
α (α emission)78%
ϵ (electron capture)22%

253Es

திணிவெண்253
neutron number154
relative atomic mass
253.084821241 ± 0.000001341 Da
g-factor
1.1714285714286 ± 0.02
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
20.47 ± 0.03 d
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
6.7 ± 0.8
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)8.7%

254Es

திணிவெண்254
neutron number155
relative atomic mass
254.088024337 ± 0.000003152 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
275.7 ± 0.5 d
சுழற்சி7
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)
β (β decay)1.74%
SF (spontaneous fission)3%

255Es

திணிவெண்255
neutron number156
relative atomic mass
255.090273504 ± 0.000011612 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
39.8 ± 1.2 d
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity+

decay modeintensity
β (β decay)92%
α (α emission)8%
SF (spontaneous fission)0.0041%

256Es

திணிவெண்256
neutron number157
relative atomic mass
256.093597 ± 0.000107 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.6 h
சுழற்சி7
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1976
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)0.002%

257Es

திணிவெண்257
neutron number158
relative atomic mass
257.095979 ± 0.000441 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.7 ± 0.2 d
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

258Es

திணிவெண்258
neutron number159
relative atomic mass
258.09952 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
β (β decay)
α (α emission)
Einsteinium

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Argonne, Los Alamos, U of Calif
location of discoveryUnited States
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
சொற்பிறப்பியல்Named in honor of the scientist Albert Einstein.
pronunciationine-STINE-i-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
natural abundance (மனித உடல்)
0 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants