ფერმიუმი

ფერმიუმი (Fm)

chemical element with the atomic number of 100
Atomic Number100
Atomic Weight257
mass number241
Group
Period7
Blockf
პროტონი100 p+
ნეიტრონი141 n0
ელექტრონი100 e-
Animated ბორის მოდელი of Fm (ფერმიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
167 pm
Metallic Radius
იონური რადიუსი
110,5 pm
Crystal Radius
124,5 pm
Van der Waals radius
245 pm
density
9,7 g/cm³

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Fm (ფერმიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
დნობის კუთრი სითბო
standard enthalpy of formation
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
ბორის მოდელი: Fm (ფერმიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Fm (ფერმიუმი)
electron configuration[Rn] 5f12 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f12 7s2
Enhanced ბორის მოდელი of Fm (ფერმიუმი)
Orbital Diagram of Fm (ფერმიუმი)
ჟანგვის რიცხვი2, 3
ელექტროუარყოფითობა
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
1 800,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Colorless
appearance
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
ზეგამტარობა
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
პუასონის კოეფიციენტი
speed of sound
კლასიფიცირება
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number44
Mendeleev Number36
Pettifor Number37
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
113 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
5 800
Neutron Mass Absorption
quantum number3H6
space group ()

Isotopes of Fermium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes20
Natural Isotopes0

241Fm

mass number241
neutron number141
relative atomic mass
241,074311 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
730 ± 60 us
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2008
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
SF (spontaneous fission)
α (α emission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)12%

242Fm

mass number242
neutron number142
relative atomic mass
242,07343 ± 0,00043 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
800 ± 200 us
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1975
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

243Fm

mass number243
neutron number143
relative atomic mass
243,074414 ± 0,00014 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
231 ± 9 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1981
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)91%
SF (spontaneous fission)9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

244Fm

mass number244
neutron number144
relative atomic mass
244,074036 ± 0,000216 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,12 ± 0,08 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
SF (spontaneous fission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2%
α (α emission)1%

245Fm

mass number245
neutron number145
relative atomic mass
245,075354 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,2 ± 1,3 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7%
SF (spontaneous fission)0.3%

246Fm

mass number246
neutron number146
relative atomic mass
246,075353334 ± 0,000014675 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,54 ± 0,04 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1966
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)93.2%
SF (spontaneous fission)6.8%
ϵ (electron capture)1.3%

247Fm

mass number247
neutron number147
relative atomic mass
247,076944 ± 0,000194 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
31 ± 1 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

248Fm

mass number248
neutron number148
relative atomic mass
248,077185451 ± 0,000009122 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
34,5 ± 1,2 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1958
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)0.1%

249Fm

mass number249
neutron number149
relative atomic mass
249,078926042 ± 0,000006668 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,6 ± 0,1 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1960
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)33%

250Fm

mass number250
neutron number150
relative atomic mass
250,079519765 ± 0,000008468 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
31 ± 1,1 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1954
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0069%
ϵ (electron capture)

251Fm

mass number251
neutron number151
relative atomic mass
251,08154513 ± 0,000015342 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,3 ± 0,08 h
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1957
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.2%
α (α emission)1.8%

252Fm

mass number252
neutron number152
relative atomic mass
252,082466019 ± 0,000005604 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
25,39 ± 0,04 h
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1956
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0023%
+ (double β+ decay)

253Fm

mass number253
neutron number153
relative atomic mass
253,085180945 ± 0,000001662 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3 ± 0,12 d
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1957
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)88%
α (α emission)12%

254Fm

mass number254
neutron number154
relative atomic mass
254,086852424 ± 0,000001978 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,24 ± 0,002 h
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1954
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)99.9408%
SF (spontaneous fission)0.0592%

255Fm

mass number255
neutron number155
relative atomic mass
255,089963495 ± 0,000004223 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
20,07 ± 0,07 h
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1954
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%

256Fm

mass number256
neutron number156
relative atomic mass
256,091771699 ± 0,000003241 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
157,1 ± 1,3 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1955
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
SF (spontaneous fission)91.9%
α (α emission)8.1%

257Fm

mass number257
neutron number157
relative atomic mass
257,095105419 ± 0,000004669 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
100,5 ± 0,2 d
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1964
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)99.79%
SF (spontaneous fission)0.21%

258Fm

mass number258
neutron number158
relative atomic mass
258,097077 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
370 ± 14 us
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1971
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259Fm

mass number259
neutron number159
relative atomic mass
259,100596 ± 0,000304 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,5 ± 0,2 s
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1980
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
SF (spontaneous fission)100%

260Fm

mass number260
neutron number160
relative atomic mass
260,102809 ± 0,000467 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
SF (spontaneous fission)
Fermium-Ytterbium Alloy
Electron shell 100 Fermium

ისტორია

აღმომჩენიArgonne, Los Alamos, U of Calif
location of discoveryUnited States
აღმოჩენის თარიღი1953
ეტიმოლოგიაNamed in honor of the scientist Enrico Fermi.
pronunciationFER-mi-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ოკეანე)
natural abundance (human body)
0 %
natural abundance (მეტეოროიდი)
0 %
natural abundance (მზე)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants