பெர்மியம்

பெர்மியம் (Fm)

chemical element with the atomic number of 100
Atomic Number100
Atomic Weight257
திணிவெண்241
Group
Period7
Blockf
நேர்மின்னி100 p+
நொதுமி141 n0
எதிர்மின்னி100 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Fm (பெர்மியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
167 pm
Metallic Radius
ionic radius
110.5 pm
Crystal Radius
124.5 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
245 pm
அடர்த்தி
9.7 g/cm³

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
ionization energy of Fm (பெர்மியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
போர் அணு மாதிரி: Fm (பெர்மியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Fm (பெர்மியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Rn] 5f12 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f12 7s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Fm (பெர்மியம்)
Orbital Diagram of Fm (பெர்மியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்2, 3
மின்னெதிர்த்தன்மை
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
1,800.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Colorless
appearance
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
மின் கடத்துதிறன்
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
type
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number44
Mendeleev Number36
Pettifor Number37
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
113 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
5,800
Neutron Mass Absorption
குவாண்டம் எண்3H6
space group ()

Isotopes of Fermium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes20
Natural Isotopes0

241Fm

திணிவெண்241
neutron number141
relative atomic mass
241.074311 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
730 ± 60 us
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2008
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)
α (α emission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)12%

242Fm

திணிவெண்242
neutron number142
relative atomic mass
242.07343 ± 0.00043 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
800 ± 200 us
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

243Fm

திணிவெண்243
neutron number143
relative atomic mass
243.074414 ± 0.00014 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
231 ± 9 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity-

decay modeintensity
α (α emission)91%
SF (spontaneous fission)9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

244Fm

திணிவெண்244
neutron number144
relative atomic mass
244.074036 ± 0.000216 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.12 ± 0.08 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2%
α (α emission)1%

245Fm

திணிவெண்245
neutron number145
relative atomic mass
245.075354 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.2 ± 1.3 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7%
SF (spontaneous fission)0.3%

246Fm

திணிவெண்246
neutron number146
relative atomic mass
246.075353334 ± 0.000014675 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.54 ± 0.04 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity+

decay modeintensity
α (α emission)93.2%
SF (spontaneous fission)6.8%
ϵ (electron capture)1.3%

247Fm

திணிவெண்247
neutron number147
relative atomic mass
247.076944 ± 0.000194 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
31 ± 1 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

248Fm

திணிவெண்248
neutron number148
relative atomic mass
248.077185451 ± 0.000009122 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
34.5 ± 1.2 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1958
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)0.1%

249Fm

திணிவெண்249
neutron number149
relative atomic mass
249.078926042 ± 0.000006668 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.6 ± 0.1 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)33%

250Fm

திணிவெண்250
neutron number150
relative atomic mass
250.079519765 ± 0.000008468 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
31 ± 1.1 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0069%
ϵ (electron capture)

251Fm

திணிவெண்251
neutron number151
relative atomic mass
251.08154513 ± 0.000015342 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.3 ± 0.08 h
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1957
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.2%
α (α emission)1.8%

252Fm

திணிவெண்252
neutron number152
relative atomic mass
252.082466019 ± 0.000005604 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
25.39 ± 0.04 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1956
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0023%
+ (double β+ decay)

253Fm

திணிவெண்253
neutron number153
relative atomic mass
253.085180945 ± 0.000001662 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3 ± 0.12 d
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1957
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)88%
α (α emission)12%

254Fm

திணிவெண்254
neutron number154
relative atomic mass
254.086852424 ± 0.000001978 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.24 ± 0.002 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)99.9408%
SF (spontaneous fission)0.0592%

255Fm

திணிவெண்255
neutron number155
relative atomic mass
255.089963495 ± 0.000004223 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
20.07 ± 0.07 h
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%

256Fm

திணிவெண்256
neutron number156
relative atomic mass
256.091771699 ± 0.000003241 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
157.1 ± 1.3 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)91.9%
α (α emission)8.1%

257Fm

திணிவெண்257
neutron number157
relative atomic mass
257.095105419 ± 0.000004669 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
100.5 ± 0.2 d
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity+

decay modeintensity
α (α emission)99.79%
SF (spontaneous fission)0.21%

258Fm

திணிவெண்258
neutron number158
relative atomic mass
258.097077 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
370 ± 14 us
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259Fm

திணிவெண்259
neutron number159
relative atomic mass
259.100596 ± 0.000304 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.5 ± 0.2 s
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

260Fm

திணிவெண்260
neutron number160
relative atomic mass
260.102809 ± 0.000467 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)
Fermium-Ytterbium Alloy
Electron shell 100 Fermium

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Argonne, Los Alamos, U of Calif
location of discoveryUnited States
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1953
சொற்பிறப்பியல்Named in honor of the scientist Enrico Fermi.
pronunciationFER-mi-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
natural abundance (மனித உடல்)
0 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants