เฟอร์เมียม

เฟอร์เมียม (Fm)

chemical element with the atomic number of 100
เลขอะตอม100
มวลอะตอม257
เลขมวล241
หมู่
คาบ7
บล็อกf
โปรตอน100 p+
นิวตรอน141 n0
อิเล็กตรอน100 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Fm (เฟอร์เมียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
167 pm
Metallic Radius
ionic radius
110.5 pm
Crystal Radius
124.5 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
245 pm
ความหนาแน่น
9.7 g/cm³

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Fm (เฟอร์เมียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Fm (เฟอร์เมียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Fm (เฟอร์เมียม)
electron configuration[Rn] 5f12 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f12 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Fm (เฟอร์เมียม)
Orbital Diagram of Fm (เฟอร์เมียม)
สถานะออกซิเดชัน2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
1,800.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแอกทิไนด, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number44
Mendeleev Number36
Pettifor Number37
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
113 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
5,800
Neutron Mass Absorption
quantum number3H6
space group ()

Isotopes of Fermium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร20
Natural Isotopes0

241Fm

เลขมวล241
เลขนิวตรอน141
น้ำหนักอะตอม
241.074311 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
730 ± 60 us
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)
α (α emission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)12%

242Fm

เลขมวล242
เลขนิวตรอน142
น้ำหนักอะตอม
242.07343 ± 0.00043 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
800 ± 200 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

243Fm

เลขมวล243
เลขนิวตรอน143
น้ำหนักอะตอม
243.074414 ± 0.00014 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
231 ± 9 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

decay modeintensity
α (α emission)91%
SF (spontaneous fission)9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

244Fm

เลขมวล244
เลขนิวตรอน144
น้ำหนักอะตอม
244.074036 ± 0.000216 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.12 ± 0.08 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2%
α (α emission)1%

245Fm

เลขมวล245
เลขนิวตรอน145
น้ำหนักอะตอม
245.075354 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.2 ± 1.3 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7%
SF (spontaneous fission)0.3%

246Fm

เลขมวล246
เลขนิวตรอน146
น้ำหนักอะตอม
246.075353334 ± 0.000014675 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.54 ± 0.04 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

decay modeintensity
α (α emission)93.2%
SF (spontaneous fission)6.8%
ϵ (electron capture)1.3%

247Fm

เลขมวล247
เลขนิวตรอน147
น้ำหนักอะตอม
247.076944 ± 0.000194 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
31 ± 1 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

248Fm

เลขมวล248
เลขนิวตรอน148
น้ำหนักอะตอม
248.077185451 ± 0.000009122 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
34.5 ± 1.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)0.1%

249Fm

เลขมวล249
เลขนิวตรอน149
น้ำหนักอะตอม
249.078926042 ± 0.000006668 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.6 ± 0.1 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)33%

250Fm

เลขมวล250
เลขนิวตรอน150
น้ำหนักอะตอม
250.079519765 ± 0.000008468 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
31 ± 1.1 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0069%
ϵ (electron capture)

251Fm

เลขมวล251
เลขนิวตรอน151
น้ำหนักอะตอม
251.08154513 ± 0.000015342 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.3 ± 0.08 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.2%
α (α emission)1.8%

252Fm

เลขมวล252
เลขนิวตรอน152
น้ำหนักอะตอม
252.082466019 ± 0.000005604 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
25.39 ± 0.04 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0023%
+ (double β+ decay)

253Fm

เลขมวล253
เลขนิวตรอน153
น้ำหนักอะตอม
253.085180945 ± 0.000001662 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3 ± 0.12 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)88%
α (α emission)12%

254Fm

เลขมวล254
เลขนิวตรอน154
น้ำหนักอะตอม
254.086852424 ± 0.000001978 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.24 ± 0.002 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)99.9408%
SF (spontaneous fission)0.0592%

255Fm

เลขมวล255
เลขนิวตรอน155
น้ำหนักอะตอม
255.089963495 ± 0.000004223 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
20.07 ± 0.07 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%

256Fm

เลขมวล256
เลขนิวตรอน156
น้ำหนักอะตอม
256.091771699 ± 0.000003241 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
157.1 ± 1.3 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)91.9%
α (α emission)8.1%

257Fm

เลขมวล257
เลขนิวตรอน157
น้ำหนักอะตอม
257.095105419 ± 0.000004669 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
100.5 ± 0.2 d
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

decay modeintensity
α (α emission)99.79%
SF (spontaneous fission)0.21%

258Fm

เลขมวล258
เลขนิวตรอน158
น้ำหนักอะตอม
258.097077 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
370 ± 14 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259Fm

เลขมวล259
เลขนิวตรอน159
น้ำหนักอะตอม
259.100596 ± 0.000304 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.5 ± 0.2 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

260Fm

เลขมวล260
เลขนิวตรอน160
น้ำหนักอะตอม
260.102809 ± 0.000467 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)
Fermium-Ytterbium Alloy
Electron shell 100 Fermium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Argonne, Los Alamos, U of Calif
สถานที่ค้นพบUnited States
ถูกค้นพบเมื่อ1953
ศัพทมูลวิทยาNamed in honor of the scientist Enrico Fermi.
pronunciationFER-mi-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • Fm
 • element 100
 • 100Fm

การแปล

 • ฝรั่งเศสfermium
 • นอร์เวย์บุคมอลfermium
 • อังกฤษfermium
 • เยอรมันFermium
 • นอร์เวย์นีนอสก์fermium
 • อัมฮาราፌርሚየም
 • อาหรับفيرميوم
 • อาเซอร์ไบจานFermium
 • เบลารุสФермій
 • บัลแกเรียфермий
 • บังกลาফার্মিয়াম
 • บอสเนียfermij
 • คาตาลันfermi
 • คอร์ซิกาFermiu
 • เช็กfermium
 • ชูวัชФерми
 • เวลส์Ffermiwm
 • เดนมาร์กfermium
 • กรีกφέρμιο
 • เอสเปรันโตfermio
 • สเปนfermio
 • เอสโตเนียfermium
 • บาสก์fermio
 • เปอร์เซียفرمیم
 • ฟินแลนด์fermium
 • ฟรูลีFermi
 • ไอริชfeirmiam
 • กาลิเซียFermio
 • มานซ์Fermium
 • จีนแคะfermium
 • ฮิบรูפרמיום
 • ฮินดีฟิจิFermium
 • โครเอเชียfermij
 • เฮติครีโอลFèmyòm
 • ฮังการีfermium
 • อาร์เมเนียֆերմիում
 • อินเตอร์ลิงกัวfermium
 • อินโดนีเซียfermium
 • อีโดfermio
 • อิตาลีfermio
 • ญี่ปุ่นフェルミウム
 • โลชบันjinmrfermi
 • ชวาFermium
 • กันนาดาಫೆರ್ಮಿಯಮ್
 • เกาหลี페르뮴
 • โกมิФермий
 • ละตินfermium
 • ลักเซมเบิร์กFermium
 • ลิกูเรียFermio
 • ลิทัวเนียfermis
 • ลัตเวียfermijs
 • มาลายาลัมഫെർമിയം
 • มราฐีफर्मियम
 • มารีตะวันตกФермий
 • มาเลย์Fermium
 • พม่าဖာမီယမ်
 • ดัตช์fermium
 • โปแลนด์ferm
 • โปรตุเกสférmio
 • เคชวาFermyu
 • โรมาเนียfermiu
 • รัสเซียфермий
 • ซาคาФермиум
 • เซอร์โบ-โครเอเชียFermijum
 • สโลวักfermium
 • สโลวีเนียfermij
 • แอลเบเนียfermiumi
 • เซอร์เบียфермијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Fermium
 • สวีเดนfermium
 • ทมิฬபெர்மியம்
 • ตุรกีfermiyum
 • อุยกูร์فېرمىي
 • ยูเครนфермій
 • อูรดูfermium
 • เวปส์Fermii
 • เวียดนามfermi
 • วาเรย์Fermyo
 • คัลมืยค์Фермиүм
 • โยรูบาFẹ́rmíọ̀m
 • จีน
 • เซบูFermyo
 • มาซิโดเนียфермиум
 • เคิร์ดตอนกลางفێرمیۆم
 • ลาฮ์นดาفرمئیم
 • เบรตันFermiom
 • คาซัคФермий
 • พีดมอนต์Fermi
 • โอดิยาଫର୍ମିଅମ
 • คุชราตફર્મીયમ
 • อ็อกซิตันfermi
 • ตาตาร์Фермий
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Фэрм
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Fermium
 • อังกฤษ (แคนาดา)Fermium
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)fermium
 • โปรตุเกส (บราซิล)férmio
 • กวางตุ้ง
 • ฮินดีफर्मीयम
 • เนวาร์फर्मियम
 • ซิซิลีfermiu
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียFermiu
 • คีร์กีซФермий
 • แฟโรFermium
 • สันสกฤตफर्मियम
 • มอลตาfermju
 • ลิมเบิร์กFermium
 • บาลีफर्मियम
 • เกลิกสกอตFermium
 • โภชปุรีफर्मियम
 • เตลูกูఫర్మియం
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • อัสตูเรียสFermio
 • เนปาลफर्मियम
 • อุซเบกFermiy
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาfermio
 • ตากาล็อกPermiyo
 • จีนมินหนานFermium
 • cdoFermium
 • แอฟริกานส์Fermium
 • kbpFɛrmɩyɔm
 • โวลาพึคfermin
 • ฟริเซียนเหนือFermium
 • oloFermii
 • จีนคลาสสิก
 • ทาจิกФермий
 • จอร์เจียფერმიუმი
 • มองโกเลียферми
 • จีนอู๋
 • ซาร์เดญาFèrmiu
 • สวาฮีลีFermi
 • อาหรับโมร็อกโกفيرميوم
 • บัชคีร์Фермий
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์فيرميوم
 • พัชโตفېرميوم
 • คอร์นิชFermiom
 • บาหลีFermium