เฟอร์เมียม

เฟอร์เมียม (Fm)

chemical element with the atomic number of 100
เลขอะตอม100
มวลอะตอม257
เลขมวล241
หมู่
คาบ7
บล็อกf
โปรตอน100 p+
นิวตรอน141 n0
Electrons100 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Fm (เฟอร์เมียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
167 pm
Metallic Radius
ionic radius
110.5 pm
Crystal Radius
124.5 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
245 pm
ความหนาแน่น
9.7 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Fm (เฟอร์เมียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Fm (เฟอร์เมียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Fm (เฟอร์เมียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f12 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Fm (เฟอร์เมียม)
Orbital Diagram of Fm (เฟอร์เมียม)
สถานะออกซิเดชัน2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
1,800.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแอกทิไนด, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number44
Mendeleev Number36
Pettifor Number37
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
113 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
5,800
Neutron Mass Absorption
quantum number3H6
space group ()

Isotopes of Fermium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร20
Radioactive Isotopes20

241Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
241.074311 ± 0.000322 Da
เลขมวล241
g-factor
ครึ่งชีวิต
730 ± 60 us
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity+

241Fm Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)%
α (α emission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)12%

242Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
242.07343 ± 0.00043 Da
เลขมวล242
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
800 ± 200 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

242Fm Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

243Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
243.074414 ± 0.00014 Da
เลขมวล243
g-factor
ครึ่งชีวิต
231 ± 9 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

243Fm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)91%
SF (spontaneous fission)9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

244Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
244.074036 ± 0.000216 Da
เลขมวล244
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.12 ± 0.08 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

244Fm Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2%
α (α emission)1%

245Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
245.075354 ± 0.00021 Da
เลขมวล245
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.2 ± 1.3 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

245Fm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7%
SF (spontaneous fission)0.3%

246Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
246.075353334 ± 0.000014675 Da
เลขมวล246
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.54 ± 0.04 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

246Fm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)93.2%
SF (spontaneous fission)6.8%
ϵ (electron capture)1.3%

247Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
247.076944 ± 0.000194 Da
เลขมวล247
g-factor
ครึ่งชีวิต
31 ± 1 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

247Fm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

248Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
248.077185451 ± 0.000009122 Da
เลขมวล248
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
34.5 ± 1.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

248Fm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)0.1%

249Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
249.078926042 ± 0.000006668 Da
เลขมวล249
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.6 ± 0.1 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

249Fm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)33%

250Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
250.079519765 ± 0.000008468 Da
เลขมวล250
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
31 ± 1.1 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

250Fm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0069%
ϵ (electron capture)%

251Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
251.08154513 ± 0.000015342 Da
เลขมวล251
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.3 ± 0.08 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity-

251Fm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.2%
α (α emission)1.8%

252Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
252.082466019 ± 0.000005604 Da
เลขมวล252
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
25.39 ± 0.04 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

252Fm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0023%
+ (double β+ decay)%

253Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
253.085180945 ± 0.000001662 Da
เลขมวล253
g-factor
ครึ่งชีวิต
3 ± 0.12 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

253Fm Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)88%
α (α emission)12%

254Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
254.086852424 ± 0.000001978 Da
เลขมวล254
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.24 ± 0.002 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

254Fm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)99.9408%
SF (spontaneous fission)0.0592%

255Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
255.089963495 ± 0.000004223 Da
เลขมวล255
g-factor
ครึ่งชีวิต
20.07 ± 0.07 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

255Fm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%

256Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
256.091771699 ± 0.000003241 Da
เลขมวล256
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
157.1 ± 1.3 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

256Fm Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)91.9%
α (α emission)8.1%

257Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
257.095105419 ± 0.000004669 Da
เลขมวล257
g-factor
ครึ่งชีวิต
100.5 ± 0.2 d
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

257Fm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)99.79%
SF (spontaneous fission)0.21%

258Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
258.097077 ± 0.000215 Da
เลขมวล258
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
370 ± 14 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

258Fm Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

259Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
259.100596 ± 0.000304 Da
เลขมวล259
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.5 ± 0.2 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity

259Fm Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

260Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
260.102809 ± 0.000467 Da
เลขมวล260
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

260Fm Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)%
Fermium-Ytterbium Alloy
Electron shell 100 Fermium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Argonne, Los Alamos, U of Calif
สถานที่ค้นพบUnited States
ถูกค้นพบเมื่อ1953
ศัพทมูลวิทยาNamed in honor of the scientist Enrico Fermi.
pronunciationFER-mi-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants