فرانسیم

فرانسیم (Fr)

عنصر با عدد اتمی ۸۷
عدد اتمی87
عدد جرمی223
عدد جرمی197
گروه1
تناوب7
بلوکs
پروتون87 p+
نوترون110 n0
الکترون87 e-
Animated مدل بور of Fr (فرانسیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
حجم مولی
شعاع کووالانسی
۲۲۳ pm
Metallic Radius
شعاع یونی
۱۸۰ pm
Crystal Radius
۱۹۴ pm
شعاع واندروالسی
۳۴۸ pm
density
۱٫۸۷ g/cm³

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۰٫۴۸۶ eV/particle
ionization energy
۴٫۰۷۲۷۴۰۹ eV/particle
ionization energy of Fr (فرانسیم)
آنتالپی تبخیر
آنتالپی ذوب
۱۵ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 32, 18, 8, 1
مدل بور: Fr (فرانسیم)
الکترون‌های ظرفیت1
ساختار لوویس: Fr (فرانسیم)
آرایش اتمی[Rn] 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s1
Enhanced مدل بور of Fr (فرانسیم)
Orbital Diagram of Fr (فرانسیم)
عدد اکسایش1
الکترونگاتیوی
0.7
Electrophilicity Index
۰٫۷۲۴۲۶۸۸۸۲۶۹۶۹۹۱۳ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
نقطه ذوب
۲۹۴٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearance
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
انبساط گرمایی
ظرفیت حرارتی مولی
ظرفیت گرمایی ویژه
heat capacity ratio
electrical properties
type
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
رسانایی الکتریکی
ابررسانایی
مغناطیس
type
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالی (BCC)
ثابت شبکه
Lattice Angles
خواص مکانیکی مواد
سختی
مدول حجمی
مدول برشی
مدول یانگ
نسبت پواسون
سرعت صوت
دسته‌بندی
دستهفلزات قلیایی, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number7
Mendeleev Number6
Pettifor Number7
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۳۱۷٫۸ ± ۲٫۴ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
Neutron Mass Absorption
عدد کوانتومی2S1/2
گروه فضایی ()

ایزوتوپ‌های فرانسیم

ایزوتوپ های پایدار0
ایزوتوپ های ناپایدار37
Natural Isotopes0

197Fr

عدد جرمی197
عدد جرمی110
جرم اتمی نسبی
۱۹۷٫۰۱۱۰۰۸۰۸۶ ± ۰٫۰۰۰۰۶۰۵۸۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۳ ± ۱٫۹ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2013
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

198Fr

عدد جرمی198
عدد جرمی111
جرم اتمی نسبی
۱۹۸٫۰۱۰۲۸۲۰۸۱ ± ۰٫۰۰۰۰۳۳۴۱۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵ ± ۳ ms
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2013
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

199Fr

عدد جرمی199
عدد جرمی112
جرم اتمی نسبی
۱۹۹٫۰۰۷۲۶۹۳۸۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۴۷۳۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۶ ± ۲٫۲ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1999
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200Fr

عدد جرمی200
عدد جرمی113
جرم اتمی نسبی
۲۰۰٫۰۰۶۵۸۴۶۶۶ ± ۰٫۰۰۰۰۳۲۷۶۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۷٫۵ ± ۲٫۸ ms
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1995
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)

201Fr

عدد جرمی201
عدد جرمی114
جرم اتمی نسبی
۲۰۱٫۰۰۳۸۵۲۴۹۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۷۴۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۲٫۸ ± ۱٫۹ ms
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1980
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

202Fr

عدد جرمی202
عدد جرمی115
جرم اتمی نسبی
۲۰۲٫۰۰۳۳۲۹۶۳۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۴۷۶ Da
g-factor
۱٫۳ ± ۰٫۰۱۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۷۲ ± ۱۲ ms
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1980
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

203Fr

عدد جرمی203
عدد جرمی116
جرم اتمی نسبی
۲۰۳٫۰۰۰۹۴۰۸۶۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۶۸۹ Da
g-factor
۰٫۸۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ± ۰٫۰۰۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۹
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۵۰ ± ۱۰ ms
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۴۷ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1967
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

204Fr

عدد جرمی204
عدد جرمی117
جرم اتمی نسبی
۲۰۴٫۰۰۰۶۵۱۹۷۲ ± ۰٫۰۰۰۰۲۶۳۸۹ Da
g-factor
۱٫۳۳ ± ۰٫۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۷۵ ± ۰٫۲۶ s
اسپین3
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۱۴۱ ± ۰٫۰۰۹
تاریخ کشف1964
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Fr

عدد جرمی205
عدد جرمی118
جرم اتمی نسبی
۲۰۴٫۹۹۸۵۹۳۸۵۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۳۹۹ Da
g-factor
۰٫۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴ ± ۰٫۰۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۹ ± ۰٫۰۷ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۳۰۵ ± ۰٫۰۱۸
تاریخ کشف1964
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)98.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.5%

206Fr

عدد جرمی206
عدد جرمی119
جرم اتمی نسبی
۲۰۵٫۹۹۸۶۶۱۴۴۱ ± ۰٫۰۰۰۰۲۹۸۵۶ Da
g-factor
۱٫۳۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۱۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۳۵۴ ± ۰٫۰۰۹
تاریخ کشف1964
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)88.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11.6%

207Fr

عدد جرمی207
عدد جرمی120
جرم اتمی نسبی
۲۰۶٫۹۹۶۹۴۱۴۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۸۸۴۷ Da
g-factor
۰٫۸۶ ± ۰٫۰۰۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۹
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴٫۸ ± ۰٫۱ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۲۴ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1964
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)95%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

208Fr

عدد جرمی208
عدد جرمی121
جرم اتمی نسبی
۲۰۷٫۹۹۷۱۳۹۰۸۲ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۵۱۴ Da
g-factor
۰٫۶۷۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴ ± ۰٫۰۰۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۹٫۱ ± ۰٫۳ s
اسپین7
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۵۲ ± ۰٫۰۱۱
تاریخ کشف1964
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

209Fr

عدد جرمی209
عدد جرمی122
جرم اتمی نسبی
۲۰۸٫۹۹۵۹۳۹۷۰۱ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۳۴۹ Da
g-factor
۰٫۸۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۰٫۵ ± ۰٫۷ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۲۶ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1964
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

210Fr

عدد جرمی210
عدد جرمی123
جرم اتمی نسبی
۲۰۹٫۹۹۶۴۱۰۵۹۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۴۴۰۷ Da
g-factor
۰٫۷۳ ± ۰٫۰۰۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۱۸ ± ۰٫۰۶ m
اسپین6
nuclear quadrupole moment
۰٫۲۱ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1964
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Fr

عدد جرمی211
عدد جرمی124
جرم اتمی نسبی
۲۱۰٫۹۹۵۵۵۵۱۸۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۸۷۲ Da
g-factor
۰٫۸۸۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲ ± ۰٫۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۱ ± ۰٫۰۲ m
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۲۱ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1964
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)13%

212Fr

عدد جرمی212
عدد جرمی125
جرم اتمی نسبی
۲۱۱٫۹۹۶۲۲۵۴۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۴۱۹ Da
g-factor
۰٫۹۱۸ ± ۰٫۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۰ ± ۰٫۶ m
اسپین5
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۱ ± ۰٫۰۰۲
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)57%
α (α emission)43%

213Fr

عدد جرمی213
عدد جرمی126
جرم اتمی نسبی
۲۱۲٫۹۹۶۱۸۴۴۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۰۵۳ Da
g-factor
۰٫۸۸۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۴٫۱۴ ± ۰٫۰۶ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۱۳۸ ± ۰٫۰۰۳
تاریخ کشف1964
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)99.44%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.56%

214Fr

عدد جرمی214
عدد جرمی127
جرم اتمی نسبی
۲۱۳٫۹۹۸۹۷۱۱۹۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۱۴۵ Da
g-factor
۰٫۲۴۱ ± ۰٫۰۱۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۵۱ ± ۰٫۱۳ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1967
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

215Fr

عدد جرمی215
عدد جرمی128
جرم اتمی نسبی
۲۱۵٫۰۰۰۳۴۱۵۳۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۵۸۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۰ ± ۴ ns
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1970
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

216Fr

عدد جرمی216
عدد جرمی129
جرم اتمی نسبی
۲۱۶٫۰۰۳۱۸۹۵۲۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۴۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۰۰ ± ۲۰ ns
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1970
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Fr

عدد جرمی217
عدد جرمی130
جرم اتمی نسبی
۲۱۷٫۰۰۴۶۳۱۹۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۰۱۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۲ ± ۵ us
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1968
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

218Fr

عدد جرمی218
عدد جرمی131
جرم اتمی نسبی
۲۱۸٫۰۰۷۵۷۸۶۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۵۴۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۴ ± ۰٫۵ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1949
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

219Fr

عدد جرمی219
عدد جرمی132
جرم اتمی نسبی
۲۱۹٫۰۰۹۲۵۰۶۶۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۳۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۲٫۵ ± ۱٫۷ ms
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
‎−۱٫۱۹ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1948
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

220Fr

عدد جرمی220
عدد جرمی133
جرم اتمی نسبی
۲۲۰٫۰۱۲۳۲۶۷۸۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۳۲۴ Da
g-factor
‎−۰٫۶۶ ± ۰٫۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۷٫۴ ± ۰٫۳ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
۰٫۴۸۷ ± ۰٫۰۰۸
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β (β decay)0.35%

221Fr

عدد جرمی221
عدد جرمی134
جرم اتمی نسبی
۲۲۱٫۰۱۴۲۵۳۷۱۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۲۴۵ Da
g-factor
۰٫۶۲۸ ± ۰٫۰۰۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۸۰۱ ± ۰٫۰۰۵ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
‎−۱٫۰۲ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1947
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β (β decay)0.0048%
14C8.8%

222Fr

عدد جرمی222
عدد جرمی135
جرم اتمی نسبی
۲۲۲٫۰۱۷۵۸۲۶۱۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸ Da
g-factor
۰٫۳۱۵ ± ۰٫۰۰۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴٫۲ ± ۰٫۳ m
اسپین2
nuclear quadrupole moment
۰٫۵۱ ± ۰٫۰۴
تاریخ کشف1975
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

223Fr

عدد جرمی223
عدد جرمی136
جرم اتمی نسبی
۲۲۳٫۰۱۹۷۳۴۲۴۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۰۷۳ Da
g-factor
۰٫۷۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۲ ± ۰٫۰۷ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۱٫۱۸ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1939
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
α (α emission)0.006%

224Fr

عدد جرمی224
عدد جرمی137
جرم اتمی نسبی
۲۲۴٫۰۲۳۳۴۸۰۹۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲ Da
g-factor
۰٫۴ ± ۰٫۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۳۳ ± ۰٫۱ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
۰٫۵۲۳ ± ۰٫۰۰۹
تاریخ کشف1969
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

225Fr

عدد جرمی225
عدد جرمی138
جرم اتمی نسبی
۲۲۵٫۰۲۵۵۷۲۴۶۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۸۴۷ Da
g-factor
۰٫۷۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۹۵ ± ۰٫۱۴ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۱٫۳۳ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1969
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

226Fr

عدد جرمی226
عدد جرمی139
جرم اتمی نسبی
۲۲۶٫۰۲۹۵۴۴۵۱۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۶۸۸ Da
g-factor
۰٫۰۷۱۲ ± ۰٫۰۰۱۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۸٫۵ ± ۰٫۷ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
‎−۱٫۳۷ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1969
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

227Fr

عدد جرمی227
عدد جرمی140
جرم اتمی نسبی
۲۲۷٫۰۳۱۸۶۵۴۱۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۳۳۲ Da
g-factor
۲٫۹۸ ± ۰٫۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۴۷ ± ۰٫۰۳ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

228Fr

عدد جرمی228
عدد جرمی141
جرم اتمی نسبی
۲۲۸٫۰۳۵۸۳۹۴۳۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۲۲۶ Da
g-factor
‎−۰٫۳۸ ± ۰٫۰۰۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۸ ± ۱ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
۲٫۴۱ ± ۰٫۰۶
تاریخ کشف1972
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

229Fr

عدد جرمی229
عدد جرمی142
جرم اتمی نسبی
۲۲۹٫۰۳۸۲۹۱۴۴۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۳۶۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۰٫۲ ± ۰٫۴ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1975
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

230Fr

عدد جرمی230
عدد جرمی143
جرم اتمی نسبی
۲۳۰٫۰۴۲۳۹۰۷۸۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۰۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹٫۱ ± ۰٫۵ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1987
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

231Fr

عدد جرمی231
عدد جرمی144
جرم اتمی نسبی
۲۳۱٫۰۴۵۱۷۵۳۵۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷٫۶ ± ۰٫۶ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1985
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

232Fr

عدد جرمی232
عدد جرمی145
جرم اتمی نسبی
۲۳۲٫۰۴۹۴۶۱۲۱۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۵ ± ۰٫۶ s
اسپین5
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1990
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)

233Fr

عدد جرمی233
عدد جرمی146
جرم اتمی نسبی
۲۳۳٫۰۵۲۵۱۷۸۳۳ ± ۰٫۰۰۰۰۲۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۰۰ ± ۱۰۰ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
Electron shell 087 francium

تاریخ

کاشفMarguerite Derey
مکان کشفFrance
تاریخ کشف1939
ریشه‌شناسیNamed for France, the nation of its discovery.
pronunciationFRAN-si-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
natural abundance (اقیانوس)
natural abundance (بدن انسان)
۰ %
natural abundance (شهاب‌وار)
natural abundance (خورشید)
فراوانی در جهان
۰ %

Nuclear Screening Constants