பிரன்சியம்

பிரன்சியம் (Fr)

chemical element with symbol Fr and atomic number 87
Atomic Number87
Atomic Weight223
திணிவெண்197
Group1
Period7
Blocks
நேர்மின்னி87 p+
நொதுமி110 n0
எதிர்மின்னி87 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Fr (பிரன்சியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
223 pm
Metallic Radius
ionic radius
180 pm
Crystal Radius
194 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
348 pm
அடர்த்தி
1.87 g/cm³

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
4.0727409 eV/particle
ionization energy of Fr (பிரன்சியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 18, 8, 1
போர் அணு மாதிரி: Fr (பிரன்சியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி1
Lewis structure: Fr (பிரன்சியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Rn] 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s1
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Fr (பிரன்சியம்)
Orbital Diagram of Fr (பிரன்சியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்1
மின்னெதிர்த்தன்மை
0.7
Electrophilicity Index
0.7242688826969913 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
294.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearance
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
மின் கடத்துதிறன்
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
type
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal Structure (BCC)
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryAlkali metals, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number7
Mendeleev Number6
Pettifor Number7
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
317.8 ± 2.4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
குவாண்டம் எண்2S1/2
space group ()

Isotopes of Francium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes37
Natural Isotopes0

197Fr

திணிவெண்197
neutron number110
relative atomic mass
197.011008086 ± 0.000060584 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.3 ± 1.9 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2013
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

198Fr

திணிவெண்198
neutron number111
relative atomic mass
198.010282081 ± 0.000033419 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
15 ± 3 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2013
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

199Fr

திணிவெண்199
neutron number112
relative atomic mass
199.007269384 ± 0.000014734 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.6 ± 2.2 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200Fr

திணிவெண்200
neutron number113
relative atomic mass
200.006584666 ± 0.000032769 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
47.5 ± 2.8 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1995
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)

201Fr

திணிவெண்201
neutron number114
relative atomic mass
201.003852491 ± 0.000009747 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
62.8 ± 1.9 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

202Fr

திணிவெண்202
neutron number115
relative atomic mass
202.003329637 ± 0.000006476 Da
g-factor
1.3 ± 0.016666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
372 ± 12 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

203Fr

திணிவெண்203
neutron number116
relative atomic mass
203.000940867 ± 0.000006689 Da
g-factor
0.83111111111111 ± 0.0088888888888889
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
550 ± 10 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
-0.47 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

204Fr

திணிவெண்204
neutron number117
relative atomic mass
204.000651972 ± 0.000026389 Da
g-factor
1.33 ± 0.01
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.75 ± 0.26 s
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
-0.141 ± 0.009
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity+

decay modeintensity
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Fr

திணிவெண்205
neutron number118
relative atomic mass
204.998593854 ± 0.000008399 Da
g-factor
0.84444444444444 ± 0.0066666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.9 ± 0.07 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
-0.305 ± 0.018
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity-

decay modeintensity
α (α emission)98.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.5%

206Fr

திணிவெண்206
neutron number119
relative atomic mass
205.998661441 ± 0.000029856 Da
g-factor
1.3233333333333 ± 0.016666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
-0.354 ± 0.009
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity+

decay modeintensity
α (α emission)88.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11.6%

207Fr

திணிவெண்207
neutron number120
relative atomic mass
206.99694145 ± 0.000018847 Da
g-factor
0.86 ± 0.0088888888888889
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.8 ± 0.1 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
-0.24 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity-

decay modeintensity
α (α emission)95%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

208Fr

திணிவெண்208
neutron number121
relative atomic mass
207.997139082 ± 0.000012514 Da
g-factor
0.67285714285714 ± 0.0057142857142857
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
59.1 ± 0.3 s
சுழற்சி7
nuclear quadrupole moment
0.052 ± 0.011
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity+

decay modeintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

209Fr

திணிவெண்209
neutron number122
relative atomic mass
208.995939701 ± 0.000012349 Da
g-factor
0.87333333333333 ± 0.011111111111111
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
50.5 ± 0.7 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
-0.26 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity-

decay modeintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

210Fr

திணிவெண்210
neutron number123
relative atomic mass
209.996410596 ± 0.000014407 Da
g-factor
0.73 ± 0.0083333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.18 ± 0.06 m
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
0.21 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity+

decay modeintensity
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Fr

திணிவெண்211
neutron number124
relative atomic mass
210.995555189 ± 0.000012872 Da
g-factor
0.88222222222222 ± 0.011111111111111
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.1 ± 0.02 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
-0.21 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity-

decay modeintensity
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)13%

212Fr

திணிவெண்212
neutron number125
relative atomic mass
211.99622542 ± 0.000009419 Da
g-factor
0.918 ± 0.01
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
20 ± 0.6 m
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
-0.1 ± 0.002
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)57%
α (α emission)43%

213Fr

திணிவெண்213
neutron number126
relative atomic mass
212.99618441 ± 0.000005053 Da
g-factor
0.88666666666667 ± 0.0022222222222222
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
34.14 ± 0.06 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
-0.138 ± 0.003
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity-

decay modeintensity
α (α emission)99.44%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.56%

214Fr

திணிவெண்214
neutron number127
relative atomic mass
213.998971193 ± 0.000009145 Da
g-factor
0.241 ± 0.016
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.51 ± 0.13 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

215Fr

திணிவெண்215
neutron number128
relative atomic mass
215.000341534 ± 0.000007585 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
90 ± 4 ns
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

216Fr

திணிவெண்216
neutron number129
relative atomic mass
216.003189523 ± 0.00000448 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
700 ± 20 ns
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Fr

திணிவெண்217
neutron number130
relative atomic mass
217.00463198 ± 0.000007011 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
22 ± 5 us
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

218Fr

திணிவெண்218
neutron number131
relative atomic mass
218.00757862 ± 0.000004546 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.4 ± 0.5 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

219Fr

திணிவெண்219
neutron number132
relative atomic mass
219.009250664 ± 0.00000738 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
22.5 ± 1.7 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
-1.19 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

220Fr

திணிவெண்220
neutron number133
relative atomic mass
220.012326789 ± 0.000004324 Da
g-factor
-0.66 ± 0.01
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
27.4 ± 0.3 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
0.487 ± 0.008
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)0.35%

221Fr

திணிவெண்221
neutron number134
relative atomic mass
221.014253714 ± 0.000005245 Da
g-factor
0.628 ± 0.008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.801 ± 0.005 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
-1.02 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)0.0048%
14C8.8%

222Fr

திணிவெண்222
neutron number135
relative atomic mass
222.017582615 ± 0.000008 Da
g-factor
0.315 ± 0.005
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.2 ± 0.3 m
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
0.51 ± 0.04
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

223Fr

திணிவெண்223
neutron number136
relative atomic mass
223.019734241 ± 0.000002073 Da
g-factor
0.77333333333333 ± 0.0066666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
22 ± 0.07 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
1.18 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0.006%

224Fr

திணிவெண்224
neutron number137
relative atomic mass
224.023348096 ± 0.000012 Da
g-factor
0.4 ± 0.01
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.33 ± 0.1 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
0.523 ± 0.009
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

225Fr

திணிவெண்225
neutron number138
relative atomic mass
225.025572466 ± 0.000012847 Da
g-factor
0.70666666666667 ± 0.0066666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.95 ± 0.14 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
1.33 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

226Fr

திணிவெண்226
neutron number139
relative atomic mass
226.029544512 ± 0.000006688 Da
g-factor
0.0712 ± 0.0014
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
48.5 ± 0.7 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
-1.37 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

227Fr

திணிவெண்227
neutron number140
relative atomic mass
227.031865413 ± 0.000006332 Da
g-factor
2.98 ± 0.04
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.47 ± 0.03 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

228Fr

திணிவெண்228
neutron number141
relative atomic mass
228.035839433 ± 0.000007226 Da
g-factor
-0.38 ± 0.005
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
38 ± 1 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
2.41 ± 0.06
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

229Fr

திணிவெண்229
neutron number142
relative atomic mass
229.038291443 ± 0.000005368 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
50.2 ± 0.4 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

230Fr

திணிவெண்230
neutron number143
relative atomic mass
230.042390787 ± 0.000007022 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
19.1 ± 0.5 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

231Fr

திணிவெண்231
neutron number144
relative atomic mass
231.045175353 ± 0.0000083 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
17.6 ± 0.6 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

232Fr

திணிவெண்232
neutron number145
relative atomic mass
232.049461219 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.5 ± 0.6 s
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1990
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)

233Fr

திணிவெண்233
neutron number146
relative atomic mass
233.052517833 ± 0.000021 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
900 ± 100 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
Electron shell 087 francium

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Marguerite Derey
location of discoveryFrance
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
சொற்பிறப்பியல்Named for France, the nation of its discovery.
pronunciationFRAN-si-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
natural abundance (மனித உடல்)
0 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants