ژرمانیم

ژرمانیم (Ge)

شبه فلزی در گروه کربن
عدد اتمی32
عدد جرمی72.63
عدد جرمی74
گروه14
تناوب4
بلوکp
پروتون32 p+
نوترون42 n0
الکترون32 e-
Animated مدل بور of Ge (ژرمانیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۲۵ pm
حجم مولی
۱۳٫۶ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۲۱ pm
Metallic Radius
۱۲۴ pm
شعاع یونی
۷۳ pm
Crystal Radius
۸۷ pm
شعاع واندروالسی
۲۱۱ pm
density
۵٫۳۲۳۴ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ژرمانیم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۱٫۲۳۲۷۱۲ eV/particle
ionization energy
۷٫۸۹۹۴۳۵ eV/particle
ionization energy of Ge (ژرمانیم)
آنتالپی تبخیر
۳۲۸ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۳۶٫۸ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۳۷۲ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 4
مدل بور: Ge (ژرمانیم)
الکترون‌های ظرفیت4
ساختار لوویس: Ge (ژرمانیم)
آرایش اتمی[Ar] 3d10 4s2 4p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2
Enhanced مدل بور of Ge (ژرمانیم)
Orbital Diagram of Ge (ژرمانیم)
عدد اکسایش-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
الکترونگاتیوی
2.01
Electrophilicity Index
۱٫۵۶۳۶۶۳۸۲۷۵۹۵۸۲۵۵ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۳٬۱۰۶٫۱۵ K
نقطه ذوب
۱٬۲۱۱٫۴ K
critical pressure
دمای بحرانی
۹٬۸۰۲٫۱۵ K
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
خاکستری
appearancegrayish-white
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۶۰٫۲ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۰۶ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۳٫۲۲۲ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۳۲ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeSemiconductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۰٫۰۰۲ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۵ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typediamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۹ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۷۹۸
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالی مکعب چهره محور (DIA)
ثابت شبکه
۵٫۶۶ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
۶ MPa
مدول حجمی
مدول برشی
مدول یانگ
نسبت پواسون
سرعت صوت
۵٬۴۰۰ m/s
دسته‌بندی
دستهشبه فلزات, Metalloids
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number84
Mendeleev Number89
Pettifor Number84
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۴۰ ± ۱ a₀
C6 Dispersion Coefficient
۳۵۴ a₀
allotrope
سطح مقطع نوترون
۲٫۲
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۱۱
عدد کوانتومی3P0
گروه فضایی225 (Fm_3m)

ایزوتوپ‌های ژرمانیم

ایزوتوپ های پایدار4
ایزوتوپ های ناپایدار29
Natural Isotopes5
Isotopic Composition7436.52%7436.52%7227.45%7227.45%7020.52%7020.52%737.76%737.76%767.75%767.75%

58Ge

عدد جرمی58
عدد جرمی26
جرم اتمی نسبی
۵۷٫۹۹۱۸۶۳ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
2p (2-proton emission)

59Ge

عدد جرمی59
عدد جرمی27
جرم اتمی نسبی
۵۸٫۹۸۲۴۲۶ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳٫۳ ± ۱٫۷ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2015
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93%
2p (2-proton emission)0.2%

60Ge

عدد جرمی60
عدد جرمی28
جرم اتمی نسبی
۵۹٫۹۷۰۴۴۵ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۱ ± ۶ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2005
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)100%
2p (2-proton emission)14%

61Ge

عدد جرمی61
عدد جرمی29
جرم اتمی نسبی
۶۰٫۹۶۳۷۲۵ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۰٫۷ ± ۰٫۴ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1987
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

62Ge

عدد جرمی62
عدد جرمی30
جرم اتمی نسبی
۶۱٫۹۵۴۷۶۱ ± ۰٫۰۰۰۱۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۲٫۵ ± ۱٫۴ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1991
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

63Ge

عدد جرمی63
عدد جرمی31
جرم اتمی نسبی
۶۲٫۹۴۹۶۲۸ ± ۰٫۰۰۰۰۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵۳٫۶ ± ۱٫۱ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1991
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

64Ge

عدد جرمی64
عدد جرمی32
جرم اتمی نسبی
۶۳٫۹۴۱۶۸۹۹۱۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۳٫۷ ± ۲٫۵ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

65Ge

عدد جرمی65
عدد جرمی33
جرم اتمی نسبی
۶۴٫۹۳۹۳۶۸۱۳۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۳۲۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰٫۹ ± ۰٫۵ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1972
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.011%

66Ge

عدد جرمی66
عدد جرمی34
جرم اتمی نسبی
۶۵٫۹۳۳۸۶۲۱۲۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۵۷۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۲۶ ± ۰٫۰۵ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67Ge

عدد جرمی67
عدد جرمی35
جرم اتمی نسبی
۶۶٫۹۳۲۷۱۶۹۹۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۶۳۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸٫۹ ± ۰٫۳ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1950
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

68Ge

عدد جرمی68
عدد جرمی36
جرم اتمی نسبی
۶۷٫۹۲۸۰۹۵۳۰۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۰۱۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۷۱٫۰۵ ± ۰٫۰۸ d
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

69Ge

عدد جرمی69
عدد جرمی37
جرم اتمی نسبی
۶۸٫۹۲۷۹۶۴۴۶۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۱۴ Da
g-factor
۰٫۲۹۴ ± ۰٫۰۰۲۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۹٫۰۵ ± ۰٫۱ h
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۱۴ ± ۰٫۰۰۷
تاریخ کشف1938
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

70Ge

عدد جرمی70
عدد جرمی38
جرم اتمی نسبی
۶۹٫۹۲۴۲۴۸۵۴۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۸۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲۰٫۵۲ ± ۰٫۱۹
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1923
پاریته+

71Ge

عدد جرمی71
عدد جرمی39
جرم اتمی نسبی
۷۰٫۹۲۴۹۵۲۱۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۸۷۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱٫۴۳ ± ۰٫۰۳ d
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1941
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

72Ge

عدد جرمی72
عدد جرمی40
جرم اتمی نسبی
۷۱٫۹۲۲۰۷۵۸۲۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۸۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲۷٫۴۵ ± ۰٫۱۵
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1923
پاریته+

73Ge

عدد جرمی73
عدد جرمی41
جرم اتمی نسبی
۷۲٫۹۲۳۴۵۸۹۵۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۶۱ Da
g-factor
‎−۰٫۱۹۵۱۶۴۴۴۴۴۴۴۴۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
natural abundance
۷٫۷۶ ± ۰٫۰۸
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۱۹۶ ± ۰٫۰۰۱
تاریخ کشف1933
پاریته+

74Ge

عدد جرمی74
عدد جرمی42
جرم اتمی نسبی
۷۳٫۹۲۱۱۷۷۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
۳۶٫۵۲ ± ۰٫۱۲
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1923
پاریته+

75Ge

عدد جرمی75
عدد جرمی43
جرم اتمی نسبی
۷۴٫۹۲۲۸۵۸۳۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۵۵ Da
g-factor
۱٫۰۱۸ ± ۰٫۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۲٫۷۸ ± ۰٫۰۴ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1939
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

76Ge

عدد جرمی76
عدد جرمی44
جرم اتمی نسبی
۷۵٫۹۲۱۴۰۲۷۲۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
۷٫۷۵ ± ۰٫۱۲
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۸۸ ± ۰٫۰۸ Zy
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1933
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
(double β decay)100%

77Ge

عدد جرمی77
عدد جرمی45
جرم اتمی نسبی
۷۶٫۹۲۳۵۴۹۸۴۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۵۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱٫۲۱۱ ± ۰٫۰۰۳ h
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1939
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

78Ge

عدد جرمی78
عدد جرمی46
جرم اتمی نسبی
۷۷٫۹۲۲۸۵۲۹۱۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۷۹۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۸ ± ۱ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1953
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

79Ge

عدد جرمی79
عدد جرمی47
جرم اتمی نسبی
۷۸٫۹۲۵۳۵۹۵۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۳۹۸۹۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸٫۹۸ ± ۰٫۰۳ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1970
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

80Ge

عدد جرمی80
عدد جرمی48
جرم اتمی نسبی
۷۹٫۹۲۵۳۵۰۷۷۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۲۰۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۹٫۵ ± ۰٫۴ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

81Ge

عدد جرمی81
عدد جرمی49
جرم اتمی نسبی
۸۰٫۹۲۸۸۳۲۹۴۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۲۰۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹ ± ۲ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

82Ge

عدد جرمی82
عدد جرمی50
جرم اتمی نسبی
۸۱٫۹۲۹۷۷۴۰۳۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۴۰۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۳۱ ± ۰٫۱۹ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

83Ge

عدد جرمی83
عدد جرمی51
جرم اتمی نسبی
۸۲٫۹۳۴۵۳۹۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۶۰۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۸۵ ± ۰٫۰۶ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

84Ge

عدد جرمی84
عدد جرمی52
جرم اتمی نسبی
۸۳٫۹۳۷۵۷۵۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۴۰۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۵۱ ± ۹ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10.6%

85Ge

عدد جرمی85
عدد جرمی53
جرم اتمی نسبی
۸۴٫۹۴۲۹۶۹۶۵۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۰۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۹۵ ± ۵ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1991
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17.2%
2n (2-neutron emission)

86Ge

عدد جرمی86
عدد جرمی54
جرم اتمی نسبی
۸۵٫۹۴۶۹۶۷ ± ۰٫۰۰۰۴۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۲۱٫۶ ± ۱۱ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)45%

87Ge

عدد جرمی87
عدد جرمی55
جرم اتمی نسبی
۸۶٫۹۵۳۲۰۴ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰۳ ± ۴ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

88Ge

عدد جرمی88
عدد جرمی56
جرم اتمی نسبی
۸۷٫۹۵۷۵۷۴ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۱ ± ۶ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

89Ge

عدد جرمی89
عدد جرمی57
جرم اتمی نسبی
۸۸٫۹۶۴۵۳ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

90Ge

عدد جرمی90
عدد جرمی58
جرم اتمی نسبی
۸۹٫۹۶۹۴۳۶ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Germanium element

تاریخ

کاشفClemens Winkler
مکان کشفGermany
تاریخ کشف1886
ریشه‌شناسیLatin: Germania (Germany).
pronunciationjer-MAY-ni-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۱٫۵ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۵ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۲۱ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۲ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۲ %

Nuclear Screening Constants

1s0.7063
2p3.9178
2s8.6352
3d15.7487
3p14.9864
3s14.2103
4p25.2196
4s23.9564