જર્મેનિયમનો

જર્મેનિયમનો (Ge)

રાસાયણિક તત્વ
Atomic Number32
Atomic Weight72.63
mass number74
Group14
Period4
Blockp
પ્રોટોન32 p+
neutron42 n0
ઈલેક્ટ્રોન32 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Ge (જર્મેનિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
125 pm
molar volume
Covalent Radius
121 pm
Metallic Radius
124 pm
ionic radius
73 pm
Crystal Radius
87 pm
Van der Waals radius
211 pm
density
5.3234 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: જર્મેનિયમનો0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
1.232712 eV/particle
ionization energy
7.899435 eV/particle
ionization energy of Ge (જર્મેનિયમનો)
enthalpy of vaporization
328 kJ/mol
enthalpy of fusion
36.8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
372 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 4
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Ge (જર્મેનિયમનો)
valence electron4
Lewis structure: Ge (જર્મેનિયમનો)
electron configuration[Ar] 3d10 4s2 4p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Ge (જર્મેનિયમનો)
Orbital Diagram of Ge (જર્મેનિયમનો)
oxidation number-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
વિદ્યુતઋણતા
2.01
Electrophilicity Index
1.5636638275958255 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3,106.15 K
Melting Point
1,211.4 K
critical pressure
critical temperature
9,802.15 K
triple point
appearance
color
Gray
appearancegrayish-white
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
60.2 W/(m K)
thermal expansion
0.000006 1/K
molar heat capacity
23.222 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
typeSemiconductor
electrical conductivity
0.002 MS/m
electrical resistivity
0.0005 m Ω
superconductivity
magnetism
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000015 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000109 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.00000798
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureFace Centered Cubic (DIA)
lattice constant
5.66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
6 MPa
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
5,400 m/s
classification
CategoryMetalloids, Metalloids
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number84
Mendeleev Number89
Pettifor Number84
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
40 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
354 a₀
allotrope
Neutron cross section
2.2
Neutron Mass Absorption
0.0011
quantum number3P0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Germanium

Stable Isotopes4
Unstable Isotopes29
Natural Isotopes5
Isotopic Composition7436.52%7436.52%7227.45%7227.45%7020.52%7020.52%737.76%737.76%767.75%767.75%

58Ge

mass number58
neutron number26
relative atomic mass
57.991863 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)

59Ge

mass number59
neutron number27
relative atomic mass
58.982426 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
13.3 ± 1.7 ms
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2015
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93%
2p (2-proton emission)0.2%

60Ge

mass number60
neutron number28
relative atomic mass
59.970445 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
21 ± 6 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2005
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)100%
2p (2-proton emission)14%

61Ge

mass number61
neutron number29
relative atomic mass
60.963725 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
40.7 ± 0.4 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1987
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

62Ge

mass number62
neutron number30
relative atomic mass
61.954761 ± 0.00015 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
82.5 ± 1.4 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1991
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

63Ge

mass number63
neutron number31
relative atomic mass
62.949628 ± 0.00004 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
153.6 ± 1.1 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1991
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

64Ge

mass number64
neutron number32
relative atomic mass
63.941689912 ± 0.000004 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
63.7 ± 2.5 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1972
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

65Ge

mass number65
neutron number33
relative atomic mass
64.939368136 ± 0.000002323 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
30.9 ± 0.5 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1972
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.011%

66Ge

mass number66
neutron number34
relative atomic mass
65.933862124 ± 0.000002577 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.26 ± 0.05 h
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67Ge

mass number67
neutron number35
relative atomic mass
66.932716999 ± 0.000004636 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
18.9 ± 0.3 m
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

68Ge

mass number68
neutron number36
relative atomic mass
67.928095305 ± 0.000002014 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
271.05 ± 0.08 d
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

69Ge

mass number69
neutron number37
relative atomic mass
68.927964467 ± 0.000001414 Da
g-factor
0.294 ± 0.0028
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
39.05 ± 0.1 h
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
0.114 ± 0.007
શોધની તારીખ1938
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

70Ge

mass number70
neutron number38
relative atomic mass
69.924248542 ± 0.00000088 Da
g-factor
0
natural abundance
20.52 ± 0.19
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1923
પૅરિટી+

71Ge

mass number71
neutron number39
relative atomic mass
70.92495212 ± 0.000000874 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
11.43 ± 0.03 d
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1941
પૅરિટી-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

72Ge

mass number72
neutron number40
relative atomic mass
71.922075824 ± 0.000000081 Da
g-factor
0
natural abundance
27.45 ± 0.15
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1923
પૅરિટી+

73Ge

mass number73
neutron number41
relative atomic mass
72.923458954 ± 0.000000061 Da
g-factor
-0.19516444444444 ± 0.000011111111111111
natural abundance
7.76 ± 0.08
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
-0.196 ± 0.001
શોધની તારીખ1933
પૅરિટી+

74Ge

mass number74
neutron number42
relative atomic mass
73.92117776 ± 0.000000013 Da
g-factor
0
natural abundance
36.52 ± 0.12
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1923
પૅરિટી+

75Ge

mass number75
neutron number43
relative atomic mass
74.92285837 ± 0.000000055 Da
g-factor
1.018 ± 0.01
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
82.78 ± 0.04 m
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1939
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

76Ge

mass number76
neutron number44
relative atomic mass
75.921402725 ± 0.000000019 Da
g-factor
0
natural abundance
7.75 ± 0.12
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.88 ± 0.08 Zy
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1933
પૅરિટી+

decay modeintensity
(double β decay)100%

77Ge

mass number77
neutron number45
relative atomic mass
76.923549843 ± 0.000000056 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
11.211 ± 0.003 h
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1939
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

78Ge

mass number78
neutron number46
relative atomic mass
77.922852911 ± 0.000003795 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
88 ± 1 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1953
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

79Ge

mass number79
neutron number47
relative atomic mass
78.925359506 ± 0.000039893 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
18.98 ± 0.03 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)100%

80Ge

mass number80
neutron number48
relative atomic mass
79.925350773 ± 0.000002205 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
29.5 ± 0.4 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1972
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

81Ge

mass number81
neutron number49
relative atomic mass
80.928832941 ± 0.000002205 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9 ± 2 s
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1972
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

82Ge

mass number82
neutron number50
relative atomic mass
81.929774031 ± 0.000002405 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.31 ± 0.19 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1972
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

83Ge

mass number83
neutron number51
relative atomic mass
82.9345391 ± 0.000002604 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.85 ± 0.06 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1972
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

84Ge

mass number84
neutron number52
relative atomic mass
83.93757509 ± 0.000003403 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
951 ± 9 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1972
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10.6%

85Ge

mass number85
neutron number53
relative atomic mass
84.942969658 ± 0.000004003 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
495 ± 5 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1991
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17.2%
2n (2-neutron emission)

86Ge

mass number86
neutron number54
relative atomic mass
85.946967 ± 0.00047 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
221.6 ± 11 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)45%

87Ge

mass number87
neutron number55
relative atomic mass
86.953204 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
103 ± 4 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1997
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

88Ge

mass number88
neutron number56
relative atomic mass
87.957574 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
61 ± 6 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1997
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

89Ge

mass number89
neutron number57
relative atomic mass
88.96453 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1997
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

90Ge

mass number90
neutron number58
relative atomic mass
89.969436 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Germanium element

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકClemens Winkler
શોધનું સ્થળGermany
શોધની તારીખ1886
etymologyLatin: Germania (Germany).
ઉચ્ચારjer-MAY-ni-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
1.5 mg/kg
natural abundance (ocean)
0.00005 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
natural abundance (ઉલ્કા)
0.0021 %
natural abundance (સૂર્ય)
0.00002 %
Abundance in Universe
0.00002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7063
2p3.9178
2s8.6352
3d15.7487
3p14.9864
3s14.2103
4p25.2196
4s23.9564