ஜெர்மானியம்

ஜெர்மானியம் (Ge)

chemical element with symbol Ge and atomic number 32
Atomic Number32
Atomic Weight72.63
திணிவெண்74
Group14
Period4
Blockp
நேர்மின்னி32 p+
நொதுமி42 n0
எதிர்மின்னி32 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Ge (ஜெர்மானியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
125 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
121 pm
Metallic Radius
124 pm
ionic radius
73 pm
Crystal Radius
87 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
211 pm
அடர்த்தி
5.3234 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ஜெர்மானியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
1.232712 eV/particle
ionization energy
7.899435 eV/particle
ionization energy of Ge (ஜெர்மானியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
328 kJ/mol
enthalpy of fusion
36.8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
372 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 4
போர் அணு மாதிரி: Ge (ஜெர்மானியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி4
Lewis structure: Ge (ஜெர்மானியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Ar] 3d10 4s2 4p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Ge (ஜெர்மானியம்)
Orbital Diagram of Ge (ஜெர்மானியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.01
Electrophilicity Index
1.5636638275958255 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3,106.15 K
Melting Point
1,211.4 K
critical pressure
critical temperature
9,802.15 K
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Gray
appearancegrayish-white
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
60.2 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
0.000006 1/K
molar heat capacity
23.222 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
typeSemiconductor
மின் கடத்துதிறன்
0.002 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.0005 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.0000000015 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.000000000109 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.00000798
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureFace Centered Cubic (DIA)
lattice constant
5.66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
6 MPa
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
5,400 m/s
classification
CategoryMetalloids, Metalloids
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number84
Mendeleev Number89
Pettifor Number84
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
40 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
354 a₀
allotrope
Neutron cross section
2.2
Neutron Mass Absorption
0.0011
குவாண்டம் எண்3P0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Germanium

Stable Isotopes4
Unstable Isotopes29
Natural Isotopes5
Isotopic Composition7436.52%7436.52%7227.45%7227.45%7020.52%7020.52%737.76%737.76%767.75%767.75%

58Ge

திணிவெண்58
neutron number26
relative atomic mass
57.991863 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)

59Ge

திணிவெண்59
neutron number27
relative atomic mass
58.982426 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
13.3 ± 1.7 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2015
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93%
2p (2-proton emission)0.2%

60Ge

திணிவெண்60
neutron number28
relative atomic mass
59.970445 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
21 ± 6 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2005
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)100%
2p (2-proton emission)14%

61Ge

திணிவெண்61
neutron number29
relative atomic mass
60.963725 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
40.7 ± 0.4 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

62Ge

திணிவெண்62
neutron number30
relative atomic mass
61.954761 ± 0.00015 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
82.5 ± 1.4 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1991
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

63Ge

திணிவெண்63
neutron number31
relative atomic mass
62.949628 ± 0.00004 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
153.6 ± 1.1 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1991
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

64Ge

திணிவெண்64
neutron number32
relative atomic mass
63.941689912 ± 0.000004 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
63.7 ± 2.5 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

65Ge

திணிவெண்65
neutron number33
relative atomic mass
64.939368136 ± 0.000002323 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
30.9 ± 0.5 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.011%

66Ge

திணிவெண்66
neutron number34
relative atomic mass
65.933862124 ± 0.000002577 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.26 ± 0.05 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67Ge

திணிவெண்67
neutron number35
relative atomic mass
66.932716999 ± 0.000004636 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
18.9 ± 0.3 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

68Ge

திணிவெண்68
neutron number36
relative atomic mass
67.928095305 ± 0.000002014 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
271.05 ± 0.08 d
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

69Ge

திணிவெண்69
neutron number37
relative atomic mass
68.927964467 ± 0.000001414 Da
g-factor
0.294 ± 0.0028
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
39.05 ± 0.1 h
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.114 ± 0.007
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

70Ge

திணிவெண்70
neutron number38
relative atomic mass
69.924248542 ± 0.00000088 Da
g-factor
0
natural abundance
20.52 ± 0.19
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1923
parity+

71Ge

திணிவெண்71
neutron number39
relative atomic mass
70.92495212 ± 0.000000874 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11.43 ± 0.03 d
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1941
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

72Ge

திணிவெண்72
neutron number40
relative atomic mass
71.922075824 ± 0.000000081 Da
g-factor
0
natural abundance
27.45 ± 0.15
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1923
parity+

73Ge

திணிவெண்73
neutron number41
relative atomic mass
72.923458954 ± 0.000000061 Da
g-factor
-0.19516444444444 ± 0.000011111111111111
natural abundance
7.76 ± 0.08
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
-0.196 ± 0.001
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1933
parity+

74Ge

திணிவெண்74
neutron number42
relative atomic mass
73.92117776 ± 0.000000013 Da
g-factor
0
natural abundance
36.52 ± 0.12
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1923
parity+

75Ge

திணிவெண்75
neutron number43
relative atomic mass
74.92285837 ± 0.000000055 Da
g-factor
1.018 ± 0.01
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
82.78 ± 0.04 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

76Ge

திணிவெண்76
neutron number44
relative atomic mass
75.921402725 ± 0.000000019 Da
g-factor
0
natural abundance
7.75 ± 0.12
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.88 ± 0.08 Zy
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1933
parity+

decay modeintensity
(double β decay)100%

77Ge

திணிவெண்77
neutron number45
relative atomic mass
76.923549843 ± 0.000000056 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11.211 ± 0.003 h
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

78Ge

திணிவெண்78
neutron number46
relative atomic mass
77.922852911 ± 0.000003795 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
88 ± 1 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1953
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

79Ge

திணிவெண்79
neutron number47
relative atomic mass
78.925359506 ± 0.000039893 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
18.98 ± 0.03 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

80Ge

திணிவெண்80
neutron number48
relative atomic mass
79.925350773 ± 0.000002205 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
29.5 ± 0.4 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

81Ge

திணிவெண்81
neutron number49
relative atomic mass
80.928832941 ± 0.000002205 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9 ± 2 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

82Ge

திணிவெண்82
neutron number50
relative atomic mass
81.929774031 ± 0.000002405 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.31 ± 0.19 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

83Ge

திணிவெண்83
neutron number51
relative atomic mass
82.9345391 ± 0.000002604 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.85 ± 0.06 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

84Ge

திணிவெண்84
neutron number52
relative atomic mass
83.93757509 ± 0.000003403 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
951 ± 9 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10.6%

85Ge

திணிவெண்85
neutron number53
relative atomic mass
84.942969658 ± 0.000004003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
495 ± 5 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1991
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17.2%
2n (2-neutron emission)

86Ge

திணிவெண்86
neutron number54
relative atomic mass
85.946967 ± 0.00047 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
221.6 ± 11 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)45%

87Ge

திணிவெண்87
neutron number55
relative atomic mass
86.953204 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
103 ± 4 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

88Ge

திணிவெண்88
neutron number56
relative atomic mass
87.957574 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
61 ± 6 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

89Ge

திணிவெண்89
neutron number57
relative atomic mass
88.96453 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

90Ge

திணிவெண்90
neutron number58
relative atomic mass
89.969436 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Germanium element

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Clemens Winkler
location of discoveryGermany
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1886
சொற்பிறப்பியல்Latin: Germania (Germany).
pronunciationjer-MAY-ni-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
1.5 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.00005 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.0021 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.00002 %
Abundance in Universe
0.00002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7063
2p3.9178
2s8.6352
3d15.7487
3p14.9864
3s14.2103
4p25.2196
4s23.9564