Gecmani

Gecmani (Ge)

chemical element with symbol Ge and atomic number 32
Số nguyên tử32
Nguyên tử khối72.63
số khối74
Nhóm14
Chu kỳ4
Phân lớpp
Prô ton32 p+
Nơ tron42 n0
Electrons32 e-
Animated Mô hình Bohr of Ge (Gecmani)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
125 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
121 pm
Metallic Radius
124 pm
ionic radius
73 pm
Crystal Radius
87 pm
Bán kính van der Waals
211 pm
mật độ
5,3234 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
1,232712 eV/particle
ionization energy
7,899435 eV/particle
ionization energy of Ge (Gecmani)
Nhiệt bay hơi
328 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
36,8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
372 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 4
Mô hình Bohr: Ge (Gecmani)
Electron hóa trị4
Cấu trúc Lewis: Ge (Gecmani)
Cấu hình electron[Ar] 3d10 4s2 4p2
Enhanced Mô hình Bohr of Ge (Gecmani)
Orbital Diagram of Ge (Gecmani)
trạng thái oxy hóa-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
độ âm điện
2.01
Electrophilicity
1,5636638275958255 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
3.106,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.211,4 K
critical pressure
critical temperature
9.802,15 K
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Xám
appearancegrayish-white
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
60,2 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
0,000006 1/K
molar heat capacity
23,222 J/(mol K)
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
typeSemiconductor
dẫn điện
0,002 MS/m
điện trở suất
0,0005 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typediamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
-0,0000000015 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
-0,000000000109 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
-0,00000798
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm mặt (DIA)
lattice constant
5,66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
6 MPa
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
5.400 m/s
phân loại
Danh mụcÁ kim, Metalloids
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number84
Mendeleev Number89
Pettifor Number84
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
40 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
354 a₀
Allotropes
Neutron cross section
2,2
Neutron Mass Absorption
0,0011
Số lượng tử3P0
space group225 (Fm_3m)

Đồng vị của Gecmani

Các đồng vị bền5
Các đồng vị không bền28
Radioactive Isotopes28

58Ge

natural abundance
relative atomic mass
57,991863 ± 0,000537 Da
số khối58
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

58Ge Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)%

59Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
58,982426 ± 0,000429 Da
số khối59
g-factor
chu kỳ bán rã
13,3 ± 1,7 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2015
parity-

59Ge Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93%
2p (2-proton emission)0.2%

60Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
59,970445 ± 0,000322 Da
số khối60
g-factor
0
chu kỳ bán rã
21 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2005
parity+

60Ge Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)100%
2p (2-proton emission)14%

61Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
60,963725 ± 0,000322 Da
số khối61
g-factor
chu kỳ bán rã
40,7 ± 0,4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1987
parity-

61Ge Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

62Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
61,954761 ± 0,00015 Da
số khối62
g-factor
0
chu kỳ bán rã
82,5 ± 1,4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1991
parity+

62Ge Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

63Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
62,949628 ± 0,00004 Da
số khối63
g-factor
chu kỳ bán rã
153,6 ± 1,1 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1991
parity-

63Ge Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

64Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
63,941689912 ± 0,000004 Da
số khối64
g-factor
0
chu kỳ bán rã
63,7 ± 2,5 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1972
parity+

64Ge Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

65Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
64,939368136 ± 0,000002323 Da
số khối65
g-factor
chu kỳ bán rã
30,9 ± 0,5 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity-

65Ge Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.011%

66Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
65,933862124 ± 0,000002577 Da
số khối66
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,26 ± 0,05 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1950
parity+

66Ge Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
66,932716999 ± 0,000004636 Da
số khối67
g-factor
chu kỳ bán rã
18,9 ± 0,3 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1950
parity-

67Ge Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

68Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
67,928095305 ± 0,000002014 Da
số khối68
g-factor
0
chu kỳ bán rã
271,05 ± 0,08 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1948
parity+

68Ge Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

69Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
68,927964467 ± 0,000001414 Da
số khối69
g-factor
0,294 ± 0,0028
chu kỳ bán rã
39,05 ± 0,1 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,114 ± 0,007
ngày khám phá1938
parity-

69Ge Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

70Ge

natural abundance
20,52 ± 0,19
relative atomic mass
69,924248542 ± 0,00000088 Da
số khối70
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1923
parity+

71Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
70,92495212 ± 0,000000874 Da
số khối71
g-factor
chu kỳ bán rã
11,43 ± 0,03 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1941
parity-

71Ge Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

72Ge

natural abundance
27,45 ± 0,15
relative atomic mass
71,922075824 ± 0,000000081 Da
số khối72
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1923
parity+

73Ge

natural abundance
7,76 ± 0,08
relative atomic mass
72,923458954 ± 0,000000061 Da
số khối73
g-factor
-0,19516444444444 ± 0,000011111111111111
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,196 ± 0,001
ngày khám phá1933
parity+

74Ge

natural abundance
36,52 ± 0,12
relative atomic mass
73,92117776 ± 0,000000013 Da
số khối74
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1923
parity+

75Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
74,92285837 ± 0,000000055 Da
số khối75
g-factor
1,018 ± 0,01
chu kỳ bán rã
82,78 ± 0,04 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1939
parity-

75Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

76Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
7,75 ± 0,12
relative atomic mass
75,921402725 ± 0,000000019 Da
số khối76
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,88 ± 0,08 Zy
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1933
parity+

76Ge Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)100%

77Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
76,923549843 ± 0,000000056 Da
số khối77
g-factor
chu kỳ bán rã
11,211 ± 0,003 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1939
parity+

77Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

78Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
77,922852911 ± 0,000003795 Da
số khối78
g-factor
0
chu kỳ bán rã
88 ± 1 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1953
parity+

78Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

79Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
78,925359506 ± 0,000039893 Da
số khối79
g-factor
chu kỳ bán rã
18,98 ± 0,03 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1970
parity

79Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

80Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
79,925350773 ± 0,000002205 Da
số khối80
g-factor
0
chu kỳ bán rã
29,5 ± 0,4 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1972
parity+

80Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

81Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
80,928832941 ± 0,000002205 Da
số khối81
g-factor
chu kỳ bán rã
9 ± 2 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity+

81Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

82Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
81,929774031 ± 0,000002405 Da
số khối82
g-factor
0
chu kỳ bán rã
4,31 ± 0,19 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1972
parity+

82Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

83Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
82,9345391 ± 0,000002604 Da
số khối83
g-factor
chu kỳ bán rã
1,85 ± 0,06 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity+

83Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

84Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
83,93757509 ± 0,000003403 Da
số khối84
g-factor
0
chu kỳ bán rã
951 ± 9 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1972
parity+

84Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10.6%

85Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
84,942969658 ± 0,000004003 Da
số khối85
g-factor
chu kỳ bán rã
495 ± 5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1991
parity+

85Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17.2%
2n (2-neutron emission)%

86Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
85,946967 ± 0,00047 Da
số khối86
g-factor
0
chu kỳ bán rã
221,6 ± 11 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1994
parity+

86Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)45%

87Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
86,953204 ± 0,000322 Da
số khối87
g-factor
chu kỳ bán rã
103 ± 4 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity+

87Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

88Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
87,957574 ± 0,000429 Da
số khối88
g-factor
0
chu kỳ bán rã
61 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1997
parity+

88Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

89Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
88,96453 ± 0,000429 Da
số khối89
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity+

89Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

90Ge

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
89,969436 ± 0,000537 Da
số khối90
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

90Ge Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Germanium element.jpg

lịch sử

được phát hiện bởiClemens Winkler
nơi khám pháGermany
ngày khám phá1886
từ nguyên họcLatin: Germania (Germany).
cách phát âmjer-MAY-ni-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
1,5 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00005 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,0021 %
Abundance in Sun
0,00002 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,00002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7063
2p3.9178
2s8.6352
3d15.7487
3p14.9864
3s14.2103
4p25.2196
4s23.9564