მენდელეევიუმი

მენდელეევიუმი (Md)

chemical element with the atomic number of 101 and symbol Md
Atomic Number101
Atomic Weight258
mass number244
Group
Period7
Blockf
პროტონი101 p+
ნეიტრონი143 n0
ელექტრონი101 e-
Animated ბორის მოდელი of Md (მენდელეევიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
173 pm
Metallic Radius
იონური რადიუსი
109,5 pm
Crystal Radius
123,5 pm
Van der Waals radius
246 pm
density
10,3 g/cm³

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Md (მენდელეევიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
დნობის კუთრი სითბო
standard enthalpy of formation
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
ბორის მოდელი: Md (მენდელეევიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Md (მენდელეევიუმი)
electron configuration[Rn] 5f13 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f13 7s2
Enhanced ბორის მოდელი of Md (მენდელეევიუმი)
Orbital Diagram of Md (მენდელეევიუმი)
ჟანგვის რიცხვი2, 3
ელექტროუარყოფითობა
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
1 100,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Colorless
appearance
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
ზეგამტარობა
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
პუასონის კოეფიციენტი
speed of sound
კლასიფიცირება
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number45
Mendeleev Number38
Pettifor Number36
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
109 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number2F7/2
space group ()

Isotopes of Mendelevium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes19
Natural Isotopes0

244Md

mass number244
neutron number143
relative atomic mass
244,081157 ± 0,000402 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
0,36 ± 0,14 s
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2020
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)14%

245Md

mass number245
neutron number144
relative atomic mass
245,080864 ± 0,000279 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
0,38 ± 0,1 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1996
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

246Md

mass number246
neutron number145
relative atomic mass
246,081713 ± 0,000279 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
0,92 ± 0,18 s
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1996
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

247Md

mass number247
neutron number146
relative atomic mass
247,08152 ± 0,000223 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,19 ± 0,09 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1981
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.1%

248Md

mass number248
neutron number147
relative atomic mass
248,082607 ± 0,000198 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7 ± 3 s
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1973
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%
α (α emission)20%
β+ SF (β+-delayed fission)0.05%

249Md

mass number249
neutron number148
relative atomic mass
249,082857155 ± 0,000176516 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
25,6 ± 0,9 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1973
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

250Md

mass number250
neutron number149
relative atomic mass
250,084164934 ± 0,000097606 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
54 ± 4 s
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1973
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
β+ SF (β+-delayed fission)0.026%

251Md

mass number251
neutron number150
relative atomic mass
251,084774287 ± 0,00002031 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,21 ± 0,23 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1973
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)10%

252Md

mass number252
neutron number151
relative atomic mass
252,086385 ± 0,000098 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,3 ± 0,8 m
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1973
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

253Md

mass number253
neutron number152
relative atomic mass
253,087143 ± 0,000034 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
12 ± 8 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1992
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.7%

254Md

mass number254
neutron number153
relative atomic mass
254,08959 ± 0,000107 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
10 ± 3 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1970
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

255Md

mass number255
neutron number154
relative atomic mass
255,091081702 ± 0,000005976 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
27 ± 2 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1958
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)

256Md

mass number256
neutron number155
relative atomic mass
256,093888 ± 0,000133 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
77,7 ± 1,8 m
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1955
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.8%
α (α emission)9.2%
SF (spontaneous fission)3%

257Md

mass number257
neutron number156
relative atomic mass
257,095537343 ± 0,000001683 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,52 ± 0,05 h
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1965
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)85%
α (α emission)15%
SF (spontaneous fission)

258Md

mass number258
neutron number157
relative atomic mass
258,098433634 ± 0,000003729 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
51,59 ± 0,29 d
სპინი8
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1970
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.0015%
β (β decay)0.0015%

259Md

mass number259
neutron number158
relative atomic mass
259,100445 ± 0,000108 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,6 ± 0,06 h
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1982
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

260Md

mass number260
neutron number159
relative atomic mass
260,10365 ± 0,000339 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
27,8 ± 0,8 d
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1989
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)5%
ϵ (electron capture)5%
β (β decay)3.5%

261Md

mass number261
neutron number160
relative atomic mass
261,105828 ± 0,000546 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)

262Md

mass number262
neutron number161
relative atomic mass
262,109144 ± 0,000481 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
SF (spontaneous fission)
α (α emission)
Electron shell 101 Mendelevium

ისტორია

აღმომჩენიG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
location of discoveryUnited States
აღმოჩენის თარიღი1955
ეტიმოლოგიაNamed in honor of the scientist Dmitri Ivanovitch Mendeleyev, who devised the periodic table.
pronunciationmen-deh-LEE-vi-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ოკეანე)
natural abundance (human body)
0 %
natural abundance (მეტეოროიდი)
0 %
natural abundance (მზე)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants