மெண்டலேவியம்

மெண்டலேவியம் (Md)

chemical element with the atomic number of 101 and symbol Md
Atomic Number101
Atomic Weight258
திணிவெண்244
Group
Period7
Blockf
நேர்மின்னி101 p+
நொதுமி143 n0
எதிர்மின்னி101 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Md (மெண்டலேவியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
173 pm
Metallic Radius
ionic radius
109.5 pm
Crystal Radius
123.5 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
246 pm
அடர்த்தி
10.3 g/cm³

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
ionization energy of Md (மெண்டலேவியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
போர் அணு மாதிரி: Md (மெண்டலேவியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Md (மெண்டலேவியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Rn] 5f13 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f13 7s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Md (மெண்டலேவியம்)
Orbital Diagram of Md (மெண்டலேவியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்2, 3
மின்னெதிர்த்தன்மை
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
1,100.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Colorless
appearance
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
மின் கடத்துதிறன்
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
type
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number45
Mendeleev Number38
Pettifor Number36
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
109 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
குவாண்டம் எண்2F7/2
space group ()

Isotopes of Mendelevium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes19
Natural Isotopes0

244Md

திணிவெண்244
neutron number143
relative atomic mass
244.081157 ± 0.000402 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
0.36 ± 0.14 s
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2020
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)14%

245Md

திணிவெண்245
neutron number144
relative atomic mass
245.080864 ± 0.000279 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
0.38 ± 0.1 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1996
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

246Md

திணிவெண்246
neutron number145
relative atomic mass
246.081713 ± 0.000279 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
0.92 ± 0.18 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1996
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

247Md

திணிவெண்247
neutron number146
relative atomic mass
247.08152 ± 0.000223 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.19 ± 0.09 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.1%

248Md

திணிவெண்248
neutron number147
relative atomic mass
248.082607 ± 0.000198 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7 ± 3 s
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%
α (α emission)20%
β+ SF (β+-delayed fission)0.05%

249Md

திணிவெண்249
neutron number148
relative atomic mass
249.082857155 ± 0.000176516 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
25.6 ± 0.9 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity-

decay modeintensity
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

250Md

திணிவெண்250
neutron number149
relative atomic mass
250.084164934 ± 0.000097606 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
54 ± 4 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
β+ SF (β+-delayed fission)0.026%

251Md

திணிவெண்251
neutron number150
relative atomic mass
251.084774287 ± 0.00002031 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.21 ± 0.23 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)10%

252Md

திணிவெண்252
neutron number151
relative atomic mass
252.086385 ± 0.000098 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.3 ± 0.8 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

253Md

திணிவெண்253
neutron number152
relative atomic mass
253.087143 ± 0.000034 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12 ± 8 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.7%

254Md

திணிவெண்254
neutron number153
relative atomic mass
254.08959 ± 0.000107 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10 ± 3 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

255Md

திணிவெண்255
neutron number154
relative atomic mass
255.091081702 ± 0.000005976 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
27 ± 2 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1958
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)

256Md

திணிவெண்256
neutron number155
relative atomic mass
256.093888 ± 0.000133 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
77.7 ± 1.8 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.8%
α (α emission)9.2%
SF (spontaneous fission)3%

257Md

திணிவெண்257
neutron number156
relative atomic mass
257.095537343 ± 0.000001683 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.52 ± 0.05 h
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1965
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)85%
α (α emission)15%
SF (spontaneous fission)

258Md

திணிவெண்258
neutron number157
relative atomic mass
258.098433634 ± 0.000003729 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
51.59 ± 0.29 d
சுழற்சி8
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.0015%
β (β decay)0.0015%

259Md

திணிவெண்259
neutron number158
relative atomic mass
259.100445 ± 0.000108 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.6 ± 0.06 h
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity-

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

260Md

திணிவெண்260
neutron number159
relative atomic mass
260.10365 ± 0.000339 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
27.8 ± 0.8 d
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)5%
ϵ (electron capture)5%
β (β decay)3.5%

261Md

திணிவெண்261
neutron number160
relative atomic mass
261.105828 ± 0.000546 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

262Md

திணிவெண்262
neutron number161
relative atomic mass
262.109144 ± 0.000481 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)
α (α emission)
Electron shell 101 Mendelevium

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்G.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
location of discoveryUnited States
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
சொற்பிறப்பியல்Named in honor of the scientist Dmitri Ivanovitch Mendeleyev, who devised the periodic table.
pronunciationmen-deh-LEE-vi-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
natural abundance (மனித உடல்)
0 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants