เมนเดลีเวียม

เมนเดลีเวียม (Md)

chemical element with the atomic number of 101 and symbol Md
เลขอะตอม101
มวลอะตอม258
เลขมวล244
หมู่
คาบ7
บล็อกf
โปรตอน101 p+
นิวตรอน143 n0
อิเล็กตรอน101 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Md (เมนเดลีเวียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
173 pm
Metallic Radius
ionic radius
109.5 pm
Crystal Radius
123.5 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
246 pm
ความหนาแน่น
10.3 g/cm³

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Md (เมนเดลีเวียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Md (เมนเดลีเวียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Md (เมนเดลีเวียม)
electron configuration[Rn] 5f13 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f13 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Md (เมนเดลีเวียม)
Orbital Diagram of Md (เมนเดลีเวียม)
สถานะออกซิเดชัน2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
1,100.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแอกทิไนด, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number45
Mendeleev Number38
Pettifor Number36
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
109 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number2F7/2
space group ()

Isotopes of Mendelevium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร19
Natural Isotopes0

244Md

เลขมวล244
เลขนิวตรอน143
น้ำหนักอะตอม
244.081157 ± 0.000402 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
0.36 ± 0.14 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2020
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)14%

245Md

เลขมวล245
เลขนิวตรอน144
น้ำหนักอะตอม
245.080864 ± 0.000279 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
0.38 ± 0.1 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

246Md

เลขมวล246
เลขนิวตรอน145
น้ำหนักอะตอม
246.081713 ± 0.000279 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
0.92 ± 0.18 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

247Md

เลขมวล247
เลขนิวตรอน146
น้ำหนักอะตอม
247.08152 ± 0.000223 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.19 ± 0.09 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.1%

248Md

เลขมวล248
เลขนิวตรอน147
น้ำหนักอะตอม
248.082607 ± 0.000198 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7 ± 3 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%
α (α emission)20%
β+ SF (β+-delayed fission)0.05%

249Md

เลขมวล249
เลขนิวตรอน148
น้ำหนักอะตอม
249.082857155 ± 0.000176516 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
25.6 ± 0.9 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

decay modeintensity
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

250Md

เลขมวล250
เลขนิวตรอน149
น้ำหนักอะตอม
250.084164934 ± 0.000097606 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
54 ± 4 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
β+ SF (β+-delayed fission)0.026%

251Md

เลขมวล251
เลขนิวตรอน150
น้ำหนักอะตอม
251.084774287 ± 0.00002031 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.21 ± 0.23 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)10%

252Md

เลขมวล252
เลขนิวตรอน151
น้ำหนักอะตอม
252.086385 ± 0.000098 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.3 ± 0.8 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

253Md

เลขมวล253
เลขนิวตรอน152
น้ำหนักอะตอม
253.087143 ± 0.000034 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12 ± 8 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.7%

254Md

เลขมวล254
เลขนิวตรอน153
น้ำหนักอะตอม
254.08959 ± 0.000107 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10 ± 3 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

255Md

เลขมวล255
เลขนิวตรอน154
น้ำหนักอะตอม
255.091081702 ± 0.000005976 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
27 ± 2 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)

256Md

เลขมวล256
เลขนิวตรอน155
น้ำหนักอะตอม
256.093888 ± 0.000133 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
77.7 ± 1.8 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.8%
α (α emission)9.2%
SF (spontaneous fission)3%

257Md

เลขมวล257
เลขนิวตรอน156
น้ำหนักอะตอม
257.095537343 ± 0.000001683 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.52 ± 0.05 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)85%
α (α emission)15%
SF (spontaneous fission)

258Md

เลขมวล258
เลขนิวตรอน157
น้ำหนักอะตอม
258.098433634 ± 0.000003729 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
51.59 ± 0.29 d
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.0015%
β (β decay)0.0015%

259Md

เลขมวล259
เลขนิวตรอน158
น้ำหนักอะตอม
259.100445 ± 0.000108 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.6 ± 0.06 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity-

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

260Md

เลขมวล260
เลขนิวตรอน159
น้ำหนักอะตอม
260.10365 ± 0.000339 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
27.8 ± 0.8 d
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)5%
ϵ (electron capture)5%
β (β decay)3.5%

261Md

เลขมวล261
เลขนิวตรอน160
น้ำหนักอะตอม
261.105828 ± 0.000546 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

262Md

เลขมวล262
เลขนิวตรอน161
น้ำหนักอะตอม
262.109144 ± 0.000481 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)
α (α emission)
Electron shell 101 Mendelevium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์G.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
สถานที่ค้นพบUnited States
ถูกค้นพบเมื่อ1955
ศัพทมูลวิทยาNamed in honor of the scientist Dmitri Ivanovitch Mendeleyev, who devised the periodic table.
pronunciationmen-deh-LEE-vi-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • Md
 • element 101
 • Unu
 • unnilunium
 • 101Md
 • Mv

การแปล

 • ฝรั่งเศสmendélévium
 • อังกฤษmendelevium
 • เยอรมันMendelevium
 • อัมฮาราሜንደሊቭየም
 • อาหรับمندليفيوم
 • อาเซอร์ไบจานMendeleyevum
 • เบลารุสМендзялевій
 • บัลแกเรียменделевий
 • บังกลาমেন্ডেলেভিয়াম
 • บอสเนียmendelevij
 • คาตาลันmendelevi
 • คอร์ซิกาMendeleviu
 • เช็กmendelevium
 • ชูวัชМенделеви
 • เวลส์Mendelefiwm
 • เดนมาร์กmendelevium
 • กรีกμεντελέβιο
 • เอสเปรันโตmendelevio
 • สเปนmendelevio
 • เอสโตเนียmendeleevium
 • บาสก์mendelevio
 • เปอร์เซียمندلیفیم
 • ฟินแลนด์mendelevium
 • ฟรูลีMendelevi
 • ไอริชmeindiléiviam
 • กาลิเซียmendelevio
 • มานซ์Mendelevium
 • จีนแคะmendelevium
 • ฮิบรูמנדלביום
 • ฮินดีฟิจิMendelevium
 • โครเอเชียmendelevij
 • ฮังการีmendelévium
 • อาร์เมเนียմենդելևիում
 • อินเตอร์ลิงกัวmendelevium
 • อินโดนีเซียmendelevium
 • อีโดmendelevio
 • อิตาลีmendelevio
 • ญี่ปุ่นメンデレビウム
 • โลชบันjinmrmendelevi
 • ชวาMendelevium
 • กันนาดาಮೆಂಡೆಲೀವಿಯಮ್
 • เกาหลี멘델레븀
 • โกมิМенделевий
 • ละตินmendelevium
 • ลักเซมเบิร์กMendelevium
 • ลิกูเรียMendelevio
 • ลิทัวเนียmendelevis
 • ลัตเวียmendeļejevijs
 • มาลายาลัมമെൻഡെലീവിയം
 • มราฐีमेंडेलेवियम
 • มารีตะวันตกМенделевий
 • มาเลย์Mendelevium
 • พม่าမန်ဒယ်လီဗီယမ်
 • ดัตช์mendelevium
 • นอร์เวย์นีนอสก์mendelevium
 • โปแลนด์mendelew
 • โปรตุเกสmendelévio
 • เคชวาMendelewyu
 • โรมาเนียmendeleviu
 • รัสเซียменделевий
 • ซาคาМенделевиум
 • ซิซิลีmindileviu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียMendeljejevijum
 • สโลวักmendelevium
 • สโลวีเนียmendelevij
 • เซอร์เบียмендељејевијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Mendelevium
 • สวีเดนmendelevium
 • ตุรกีmendelevyum
 • อุยกูร์مېندېلېيېۋىي
 • ยูเครนменделєвій
 • อูรดูmendelevium
 • เวปส์Mendelevii
 • เวียดนามMendelevi
 • วาเรย์Mendelevyo
 • คัลมืยค์Менделевиүм
 • โยรูบาMẹ̀ndẹ̀lẹ́fíọ̀m
 • จีน
 • อังกฤษ (แคนาดา)Mendelevium
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)mendelevium
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • นอร์เวย์บุคมอลmendelevium
 • เซบูMendelevyo
 • มาซิโดเนียменделевиум
 • เคิร์ดตอนกลางمەندەلیێڤیۆم
 • ลาฮ์นดาمینڈلیوئیم
 • เบรตันMendeleviom
 • คาซัคМенделевий
 • คุชราตમેન્ડેલિવીયમ
 • โอดิยาମେଡ଼େଲିଭିଅମ
 • ตาตาร์Менделевий
 • พีดมอนต์Mendelevi
 • ฮินดีमेण्डेलीवियम
 • เนวาร์मेन्डेलेभियम
 • แอลเบเนียMendeleviumi
 • กวางตุ้ง
 • ทมิฬமெண்டலீவியம்
 • อุซเบกMendeleviy
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียMendeleviu
 • สันสกฤตमेन्डेलेभियम
 • เนปาลमेन्देलिभियम
 • มอลตาmendelevju
 • คีร์กีซМенделеевий
 • จอร์เจียმენდელევიუმი
 • เกลิกสกอตMendelevium
 • เตลูกูమెండలీవియం
 • ลิมเบิร์กMendelevium
 • cdoMendelevium
 • จีนมินหนานMendelevium
 • อัสตูเรียสMendeleviu
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Мендзялеў
 • โภชปุรีमेंडेलेवियम
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • โปรตุเกส (บราซิล)mendelévio
 • บาลีमेन्डेलेभियम
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาmendelevio
 • ตากาล็อกMendelebiyo
 • แอฟริกานส์Mendelevium
 • kbpMɛndɛlɛvɩyɔm
 • จีนคลาสสิก
 • ฟริเซียนเหนือMendeleewium
 • โวลาพึคmendelevin
 • oloMendelevii
 • ทาจิกМенделевий
 • ไอซ์แลนด์Mendelevín
 • มองโกเลียменделеви
 • ซาร์เดญาMendelèviu
 • จีนอู๋
 • อาหรับโมร็อกโกمينديلييڤيوم
 • พัชโตمندليفيوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์مندليفيوم
 • คอร์นิชMendeleviom
 • มณีปุระꯃꯦꯟꯗꯦꯂꯦꯚꯤꯌꯝ
 • บาหลีMéndelevium