Menđelevi

Menđelevi (Md)

chemical element with the atomic number of 101
Số nguyên tử101
Nguyên tử khối258
số khối244
Nhóm
Chu kỳ7
Phân lớpf
Prô ton101 p+
Nơ tron143 n0
Electrons101 e-
Animated Mô hình Bohr of Md (Menđelevi)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
173 pm
Metallic Radius
ionic radius
109,5 pm
Crystal Radius
123,5 pm
Bán kính van der Waals
246 pm
mật độ
10,3 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of Md (Menđelevi)
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
Mô hình Bohr: Md (Menđelevi)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Md (Menđelevi)
Cấu hình electron[Rn] 5f13 7s2
Enhanced Mô hình Bohr of Md (Menđelevi)
Orbital Diagram of Md (Menđelevi)
trạng thái oxy hóa2, 3
độ âm điện
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
1.100,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Không màu
appearance
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thể ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcNhóm Actini, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number45
Mendeleev Number38
Pettifor Number36
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
109 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử2F7/2
space group ()

Đồng vị của Mendelevi

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền19
Radioactive Isotopes19

244Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
244,081157 ± 0,000402 Da
số khối244
g-factor
chu kỳ bán rã
0,36 ± 0,14 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2020
parity+

244Md Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ SF (β+-delayed fission)14%

245Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
245,080864 ± 0,000279 Da
số khối245
g-factor
chu kỳ bán rã
0,38 ± 0,1 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1996
parity-

245Md Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

246Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
246,081713 ± 0,000279 Da
số khối246
g-factor
chu kỳ bán rã
0,92 ± 0,18 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1996
parity-

246Md Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

247Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
247,08152 ± 0,000223 Da
số khối247
g-factor
chu kỳ bán rã
1,19 ± 0,09 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1981
parity-

247Md Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.1%

248Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
248,082607 ± 0,000198 Da
số khối248
g-factor
chu kỳ bán rã
7 ± 3 s
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1973
parity

248Md Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%
α (α emission)20%
β+ SF (β+-delayed fission)0.05%

249Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
249,082857155 ± 0,000176516 Da
số khối249
g-factor
chu kỳ bán rã
25,6 ± 0,9 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1973
parity-

249Md Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

250Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
250,084164934 ± 0,000097606 Da
số khối250
g-factor
chu kỳ bán rã
54 ± 4 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1973
parity-

250Md Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
β+ SF (β+-delayed fission)0.026%

251Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
251,084774287 ± 0,00002031 Da
số khối251
g-factor
chu kỳ bán rã
4,21 ± 0,23 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1973
parity-

251Md Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)10%

252Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
252,086385 ± 0,000098 Da
số khối252
g-factor
chu kỳ bán rã
2,3 ± 0,8 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1973
parity+

252Md Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

253Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
253,087143 ± 0,000034 Da
số khối253
g-factor
chu kỳ bán rã
12 ± 8 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1992
parity-

253Md Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.7%

254Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
254,08959 ± 0,000107 Da
số khối254
g-factor
0
chu kỳ bán rã
10 ± 3 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1970
parity-

254Md Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

255Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
255,091081702 ± 0,000005976 Da
số khối255
g-factor
chu kỳ bán rã
27 ± 2 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1958
parity-

255Md Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)%

256Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
256,093888 ± 0,000133 Da
số khối256
g-factor
chu kỳ bán rã
77,7 ± 1,8 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1955
parity-

256Md Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.8%
α (α emission)9.2%
SF (spontaneous fission)3%

257Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
257,095537343 ± 0,000001683 Da
số khối257
g-factor
chu kỳ bán rã
5,52 ± 0,05 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1965
parity-

257Md Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)85%
α (α emission)15%
SF (spontaneous fission)%

258Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
258,098433634 ± 0,000003729 Da
số khối258
g-factor
chu kỳ bán rã
51,59 ± 0,29 d
Spin8
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity-

258Md Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.0015%
β (β decay)0.0015%

259Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
259,100445 ± 0,000108 Da
số khối259
g-factor
chu kỳ bán rã
1,6 ± 0,06 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1982
parity-

259Md Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

260Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
260,10365 ± 0,000339 Da
số khối260
g-factor
chu kỳ bán rã
27,8 ± 0,8 d
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity

260Md Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)5%
ϵ (electron capture)5%
β (β decay)3.5%

261Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
261,105828 ± 0,000546 Da
số khối261
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

261Md Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

262Md

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
262,109144 ± 0,000481 Da
số khối262
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

262Md Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)%
α (α emission)%
Electron shell 101 Mendelevium

lịch sử

được phát hiện bởiG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
nơi khám pháUnited States
ngày khám phá1955
từ nguyên họcNamed in honor of the scientist Dmitri Ivanovitch Mendeleyev, who devised the periodic table.
cách phát âmmen-deh-LEE-vi-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants