નોબૅલિયમનો

નોબૅલિયમનો (No)

chemical element with the atomic number of 102 and symbol No
Atomic Number102
Atomic Weight259
mass number248
Group
Period7
Blockf
પ્રોટોન102 p+
neutron146 n0
ઈલેક્ટ્રોન102 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of No (નોબૅલિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
molar volume
Covalent Radius
176 pm
Metallic Radius
ionic radius
110 pm
Crystal Radius
124 pm
Van der Waals radius
246 pm
density
9.9 g/cm³

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of No (નોબૅલિયમનો)
enthalpy of vaporization
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: No (નોબૅલિયમનો)
valence electron2
Lewis structure: No (નોબૅલિયમનો)
electron configuration[Rn] 5f14 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 7s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of No (નોબૅલિયમનો)
Orbital Diagram of No (નોબૅલિયમનો)
oxidation number2, 3
વિદ્યુતઋણતા
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
1,100.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Colorless
appearance
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
superconductivity
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
classification
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number46
Mendeleev Number40
Pettifor Number35
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
110 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number1S0
space group ()

Isotopes of Nobelium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes17
Natural Isotopes0

248No

mass number248
neutron number146
relative atomic mass
248.086623 ± 0.000241 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2003
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)

249No

mass number249
neutron number147
relative atomic mass
249.087802 ± 0.0003 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
57 ± 12 us
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2003
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

250No

mass number250
neutron number148
relative atomic mass
250.087565 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.08 ± 0.27 us
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2003
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

251No

mass number251
neutron number149
relative atomic mass
251.088942 ± 0.000194 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
800 ± 10 ms
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)83%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)0.3%

252No

mass number252
neutron number150
relative atomic mass
252.08896607 ± 0.000009975 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.467 ± 0.016 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)67.6%
SF (spontaneous fission)31.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.1%

253No

mass number253
neutron number151
relative atomic mass
253.09056278 ± 0.00000742 Da
g-factor
-0.11777777777778 ± 0.017777777777778
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.57 ± 0.02 m
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
5.9 ± 1.7
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

254No

mass number254
neutron number152
relative atomic mass
254.090954211 ± 0.000010367 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
51.2 ± 0.4 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1966
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%
SF (spontaneous fission)0.17%

255No

mass number255
neutron number153
relative atomic mass
255.093196439 ± 0.000015079 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.52 ± 0.18 m
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)70%
α (α emission)30%

256No

mass number256
neutron number154
relative atomic mass
256.094281912 ± 0.000008103 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.91 ± 0.05 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1963
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)99.45%
SF (spontaneous fission)0.55%
ϵ (electron capture)

257No

mass number257
neutron number155
relative atomic mass
257.096884203 ± 0.000006652 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
24.5 ± 0.5 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)

258No

mass number258
neutron number156
relative atomic mass
258.098205 ± 0.000107 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.23 ± 0.12 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1989
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259No

mass number259
neutron number157
relative atomic mass
259.100998364 ± 0.000006829 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
58 ± 5 m
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1973
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%
SF (spontaneous fission)10%

260No

mass number260
neutron number158
relative atomic mass
260.102641 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
106 ± 8 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1985
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

261No

mass number261
neutron number159
relative atomic mass
261.105696 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)

262No

mass number262
neutron number160
relative atomic mass
262.107463 ± 0.000387 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1988
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

263No

mass number263
neutron number161
relative atomic mass
263.110714 ± 0.000526 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

264No

mass number264
neutron number162
relative atomic mass
264.112734 ± 0.000634 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 102 Nobelium

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકNobel Institute for Physics
શોધનું સ્થળSweden
શોધની તારીખ1957
etymologyNamed in honor of Alfred Nobel, who invented dynamite and founded Nobel prize.
ઉચ્ચારno-BELL-i-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (માનવ શરીર)
0 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0 %
natural abundance (સૂર્ય)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants