โนเบเลียม

โนเบเลียม (No)

chemical element with the atomic number of 102 and symbol No
เลขอะตอม102
มวลอะตอม259
เลขมวล248
หมู่
คาบ7
บล็อกf
โปรตอน102 p+
นิวตรอน146 n0
อิเล็กตรอน102 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of No (โนเบเลียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
176 pm
Metallic Radius
ionic radius
110 pm
Crystal Radius
124 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
246 pm
ความหนาแน่น
9.9 g/cm³

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of No (โนเบเลียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: No (โนเบเลียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: No (โนเบเลียม)
electron configuration[Rn] 5f14 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of No (โนเบเลียม)
Orbital Diagram of No (โนเบเลียม)
สถานะออกซิเดชัน2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
1,100.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแอกทิไนด, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number46
Mendeleev Number40
Pettifor Number35
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
110 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number1S0
space group ()

Isotopes of Nobelium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร17
Natural Isotopes0

248No

เลขมวล248
เลขนิวตรอน146
น้ำหนักอะตอม
248.086623 ± 0.000241 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)

249No

เลขมวล249
เลขนิวตรอน147
น้ำหนักอะตอม
249.087802 ± 0.0003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
57 ± 12 us
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

250No

เลขมวล250
เลขนิวตรอน148
น้ำหนักอะตอม
250.087565 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.08 ± 0.27 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

251No

เลขมวล251
เลขนิวตรอน149
น้ำหนักอะตอม
251.088942 ± 0.000194 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
800 ± 10 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)83%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)0.3%

252No

เลขมวล252
เลขนิวตรอน150
น้ำหนักอะตอม
252.08896607 ± 0.000009975 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.467 ± 0.016 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)67.6%
SF (spontaneous fission)31.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.1%

253No

เลขมวล253
เลขนิวตรอน151
น้ำหนักอะตอม
253.09056278 ± 0.00000742 Da
g-factor
-0.11777777777778 ± 0.017777777777778
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.57 ± 0.02 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
5.9 ± 1.7
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

254No

เลขมวล254
เลขนิวตรอน152
น้ำหนักอะตอม
254.090954211 ± 0.000010367 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
51.2 ± 0.4 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%
SF (spontaneous fission)0.17%

255No

เลขมวล255
เลขนิวตรอน153
น้ำหนักอะตอม
255.093196439 ± 0.000015079 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.52 ± 0.18 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)70%
α (α emission)30%

256No

เลขมวล256
เลขนิวตรอน154
น้ำหนักอะตอม
256.094281912 ± 0.000008103 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.91 ± 0.05 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

decay modeintensity
α (α emission)99.45%
SF (spontaneous fission)0.55%
ϵ (electron capture)

257No

เลขมวล257
เลขนิวตรอน155
น้ำหนักอะตอม
257.096884203 ± 0.000006652 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
24.5 ± 0.5 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)

258No

เลขมวล258
เลขนิวตรอน156
น้ำหนักอะตอม
258.098205 ± 0.000107 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.23 ± 0.12 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259No

เลขมวล259
เลขนิวตรอน157
น้ำหนักอะตอม
259.100998364 ± 0.000006829 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
58 ± 5 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

decay modeintensity
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%
SF (spontaneous fission)10%

260No

เลขมวล260
เลขนิวตรอน158
น้ำหนักอะตอม
260.102641 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
106 ± 8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

261No

เลขมวล261
เลขนิวตรอน159
น้ำหนักอะตอม
261.105696 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)

262No

เลขมวล262
เลขนิวตรอน160
น้ำหนักอะตอม
262.107463 ± 0.000387 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

263No

เลขมวล263
เลขนิวตรอน161
น้ำหนักอะตอม
263.110714 ± 0.000526 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

264No

เลขมวล264
เลขนิวตรอน162
น้ำหนักอะตอม
264.112734 ± 0.000634 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 102 Nobelium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Nobel Institute for Physics
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1957
ศัพทมูลวิทยาNamed in honor of Alfred Nobel, who invented dynamite and founded Nobel prize.
pronunciationno-BELL-i-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • No
 • element 102
 • Unb
 • unnilbium
 • 102No

การแปล

 • ฝรั่งเศสnobélium
 • เยอรมันNobelium
 • แอฟริกานส์nobelium
 • อัมฮาราኖብሊየም
 • อาหรับنوبليوم
 • อาเซอร์ไบจานNobelium
 • เบลารุสНабелій
 • บังกลาনোবেলিয়াম
 • บอสเนียnobelij
 • คาตาลันnobeli
 • คอร์ซิกาNobeliu
 • เช็กnobelium
 • ชูวัชНобели
 • เวลส์Nobeliwm
 • เดนมาร์กnobelium
 • กรีกνομπέλιο
 • เอสเปรันโตnobelio
 • สเปนnobelio
 • เอสโตเนียnobeelium
 • บาสก์nobelio
 • เปอร์เซียنوبلیم
 • ฟินแลนด์nobelium
 • ฟรูลีNobeli
 • ไอริชnóbailiam
 • กาลิเซียnobelio
 • มานซ์Nobelium
 • จีนแคะnobelium
 • ฮิบรูנובליום
 • ฮินดีฟิจิNobelium
 • โครเอเชียnobelij
 • เฮติครีโอลNobèlyòm
 • ฮังการีnobélium
 • อาร์เมเนียնոբելիում
 • อินเตอร์ลิงกัวnobelium
 • อินโดนีเซียnobelium
 • อีโดnobelio
 • อิตาลีnobelio
 • ญี่ปุ่นノーベリウム
 • โลชบันjinmrnobeli
 • ชวาNobelium
 • คาซัคНобелий
 • กันนาดาನೊಬೆಲಿಯಮ್
 • เกาหลี노벨륨
 • โกมิНобелий
 • ละตินnobelium
 • ลักเซมเบิร์กNobelium
 • ลิกูเรียNobelio
 • ลิทัวเนียnobelis
 • ลัตเวียnobēlijs
 • มาลายาลัมനോബെലിയം
 • มราฐีनोबेलियम
 • มารีตะวันตกНобелий
 • มาเลย์nobelium
 • พม่าနိုဘယ်လီယမ်
 • ดัตช์nobelium
 • นอร์เวย์นีนอสก์nobelium
 • โปแลนด์nobel
 • โปรตุเกสnobélio
 • เคชวาNobelyu
 • โรมาเนียnobeliu
 • รัสเซียнобелий
 • ซาคาНобелиум
 • เซอร์โบ-โครเอเชียNobelijum
 • สโลวักnobélium
 • สโลวีเนียnobelij
 • เซอร์เบียнобелијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Nobelium
 • สวีเดนnobelium
 • ตากาล็อกNobelyo
 • ตุรกีnobelyum
 • อุยกูร์نوبېلىي
 • ยูเครนнобелій
 • อูรดูnobelium
 • เวปส์Nobelii
 • เวียดนามNobeli
 • วาเรย์Nobelyo
 • คัลมืยค์Нөбелиүм
 • โยรูบาNobelium
 • จีน
 • นอร์เวย์บุคมอลnobelium
 • เซบูNobelyo
 • มาซิโดเนียнобелиум
 • เคิร์ดตอนกลางنۆبێلیۆم
 • ลาฮ์นดาنوبلئیم
 • คุชราตનોબેલીયમ
 • โอดิยาନୋବେଲିଅମ
 • พีดมอนต์Nobeli (element)
 • ตาตาร์Нобелий
 • บัลแกเรียнобелий
 • ทมิฬநொபிலியம்
 • ฮินดีनोबेलियम
 • แอลเบเนียNobeliumi
 • เนวาร์नोबेलियम
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Набэль
 • เบรตันNobeliom
 • อุซเบกNobeliy
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียNobeliu
 • ซิซิลีnubbeliu
 • เนปาลनोबेलियम
 • คีร์กีซНобелий
 • แฟโรNobelium
 • สันสกฤตनोबेलियम
 • มอลตาnobelju
 • จอร์เจียნობელიუმი
 • ลิมเบิร์กNobelium
 • บาลีनोबेलियम
 • เกลิกสกอตNobelium
 • เตลูกูనోబెలీమియం
 • cdoNobelium
 • จีนมินหนานNobelium
 • อัสตูเรียสNobeliu
 • โภชปุรีनोबेलियम
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)nobelium
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • โปรตุเกส (บราซิล)nobélio
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาnobelio
 • kbpNɔbɛlɩyɔm
 • อังกฤษnobelium
 • โวลาพึคnobelin
 • ฟริเซียนเหนือNobeelium
 • จีนคลาสสิก
 • oloNobelii
 • ยิดดิชנאבעליום
 • ทาจิกНобелий
 • มองโกเลียнобели
 • จีนอู๋
 • ซาร์เดญาNobèliu
 • อาหรับโมร็อกโกنوبيليوم
 • บัชคีร์Нобелий
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์نوبليوم
 • พัชโตنوبېليوم
 • บิกอลNobelyo
 • คอร์นิชNobeliom
 • บาหลีNobélium
 • มาเลย์ (อาหรับ)نوبيليوم