نپتونیم

نپتونیم (Np)

یکی از عنصرهای جدول تناوبی عنصرها
عدد اتمی93
عدد جرمی237
عدد جرمی219
گروه
تناوب7
بلوکf
پروتون93 p+
نوترون126 n0
الکترون93 e-
Animated مدل بور of Np (نپتونیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۷۵ pm
حجم مولی
۲۱٫۱ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۷۱ pm
Metallic Radius
شعاع یونی
۱۱۰ pm
Crystal Radius
۱۲۴ pm
شعاع واندروالسی
۲۳۹ pm
density
۲۰٫۲ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: نپتونیم0153045607590105120135150165180195210225240pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
ionization energy
۶٫۲۶۵۵ eV/particle
ionization energy of Np (نپتونیم)
آنتالپی تبخیر
۳۳۶ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۹٫۶ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۴۶۴٫۸ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 32, 22, 9, 2
مدل بور: Np (نپتونیم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Np (نپتونیم)
آرایش اتمی[Rn] 5f4 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f4 6d1 7s2
Enhanced مدل بور of Np (نپتونیم)
Orbital Diagram of Np (نپتونیم)
عدد اکسایش2, 3, 4, 5, 6, 7
الکترونگاتیوی
1.3
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
نقطه ذوب
۹۱۷٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery metallic
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
انبساط گرمایی
ظرفیت حرارتی مولی
ظرفیت گرمایی ویژه
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۰٫۸۳ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۱۲ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
type
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیاورتورومبیک ساده (ORC)
ثابت شبکه
۴٫۷۲ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
مدول حجمی
مدول برشی
مدول یانگ
نسبت پواسون
سرعت صوت
دسته‌بندی
دستهاکتینیدها, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number37
Mendeleev Number22
Pettifor Number44
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۱۵۱ ± ۲۰ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۱۸۰
Neutron Mass Absorption
عدد کوانتومی6L11/2
گروه فضایی62 (Pnma)

ایزوتوپ‌های نپتونیم

ایزوتوپ های پایدار0
ایزوتوپ های ناپایدار27
Natural Isotopes0

219Np

عدد جرمی219
عدد جرمی126
جرم اتمی نسبی
۲۱۹٫۰۳۱۶۰۱۸۶۵ ± ۰٫۰۰۰۰۹۸۷۳۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۷۰ ± ۴۵۰ us
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2015
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

220Np

عدد جرمی220
عدد جرمی127
جرم اتمی نسبی
۲۲۰٫۰۳۲۷۱۶۲۸ ± ۰٫۰۰۰۰۳۲۹۷۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۹ ± ۱۱ ns
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2019
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

221Np

عدد جرمی221
عدد جرمی128
جرم اتمی نسبی
۲۲۱٫۰۳۲۱۱ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)

222Np

عدد جرمی222
عدد جرمی129
جرم اتمی نسبی
۲۲۲٫۰۳۳۵۷۴۷۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۴۰۸۴۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۸۰ ± ۱۹۰ ns
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2020
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

223Np

عدد جرمی223
عدد جرمی130
جرم اتمی نسبی
۲۲۳٫۰۳۲۹۱۳۳۴ ± ۰٫۰۰۰۰۸۸۹۵۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۵ ± ۰٫۸ us
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2017
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

224Np

عدد جرمی224
عدد جرمی131
جرم اتمی نسبی
۲۲۴٫۰۳۴۳۸۸۰۳ ± ۰٫۰۰۰۰۳۱۰۵۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۸ ± ۱۹ us
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2018
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

225Np

عدد جرمی225
عدد جرمی132
جرم اتمی نسبی
۲۲۵٫۰۳۳۹۴۳۴۲۲ ± ۰٫۰۰۰۰۹۸۳۵۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۵ ± ۳٫۵ ms
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

226Np

عدد جرمی226
عدد جرمی133
جرم اتمی نسبی
۲۲۶٫۰۳۵۲۳۰۳۶۴ ± ۰٫۰۰۰۱۰۹۵۶۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۵ ± ۱۰ ms
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1990
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

227Np

عدد جرمی227
عدد جرمی134
جرم اتمی نسبی
۲۲۷٫۰۳۴۹۷۵۰۱۲ ± ۰٫۰۰۰۰۸۲۶۵۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۱۰ ± ۶۰ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1990
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

228Np

عدد جرمی228
عدد جرمی135
جرم اتمی نسبی
۲۲۸٫۰۳۶۳۱۳ ± ۰٫۰۰۰۱۰۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۱٫۴ ± ۱٫۴ s
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)59%
α (α emission)41%
β+ SF (β+-delayed fission)0.012%

229Np

عدد جرمی229
عدد جرمی136
جرم اتمی نسبی
۲۲۹٫۰۳۶۲۸۷۲۶۹ ± ۰٫۰۰۰۱۰۸۶۱۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴ ± ۰٫۱۸ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1968
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)68%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

230Np

عدد جرمی230
عدد جرمی137
جرم اتمی نسبی
۲۳۰٫۰۳۷۸۲۸۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۵۹۰۵۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۶ ± ۰٫۳ m
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1968
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97%
α (α emission)3%

231Np

عدد جرمی231
عدد جرمی138
جرم اتمی نسبی
۲۳۱٫۰۳۸۲۴۳۵۹۸ ± ۰٫۰۰۰۰۵۴۹۱۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۸٫۸ ± ۰٫۲ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98%
α (α emission)2%

232Np

عدد جرمی232
عدد جرمی139
جرم اتمی نسبی
۲۳۲٫۰۴۰۱۰۷ ± ۰٫۰۰۰۱۰۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴٫۷ ± ۰٫۳ m
اسپین5
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1950
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

233Np

عدد جرمی233
عدد جرمی140
جرم اتمی نسبی
۲۳۳٫۰۴۰۷۳۹۴۲۱ ± ۰٫۰۰۰۰۵۴۷۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۶٫۲ ± ۰٫۱ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0007%

234Np

عدد جرمی234
عدد جرمی141
جرم اتمی نسبی
۲۳۴٫۰۴۲۸۹۳۲۴۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۰۱۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۴ ± ۰٫۱ d
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1949
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

235Np

عدد جرمی235
عدد جرمی142
جرم اتمی نسبی
۲۳۵٫۰۴۴۰۶۱۵۱۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۹۶٫۱ ± ۱٫۲ d
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1949
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)99.9974%
α (α emission)0.0026%

236Np

عدد جرمی236
عدد جرمی143
جرم اتمی نسبی
۲۳۶٫۰۴۶۵۶۸۲۹۶ ± ۰٫۰۰۰۰۵۴۱۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵۳ ± ۵ ky
اسپین6
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1949
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)86.3%
β (β decay)13.5%
α (α emission)0.16%

237Np

عدد جرمی237
عدد جرمی144
جرم اتمی نسبی
۲۳۷٫۰۴۸۱۷۱۶۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۰۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۱۴۴ ± ۰٫۰۰۷ My
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۳٫۸۸۶ ± ۰٫۰۰۶
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2%
30Mg4%

238Np

عدد جرمی238
عدد جرمی145
جرم اتمی نسبی
۲۳۸٫۰۵۰۹۴۴۶۰۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۰۹۹ ± ۰٫۰۰۲ d
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1949
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

239Np

عدد جرمی239
عدد جرمی146
جرم اتمی نسبی
۲۳۹٫۰۵۲۹۳۷۵۳۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۰۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۳۵۶ ± ۰٫۰۰۳ d
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1940
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
α (α emission)

240Np

عدد جرمی240
عدد جرمی147
جرم اتمی نسبی
۲۴۰٫۰۵۶۱۶۳۷۷۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۸۲۸۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۱٫۹ ± ۰٫۲ m
اسپین5
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1953
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

241Np

عدد جرمی241
عدد جرمی148
جرم اتمی نسبی
۲۴۱٫۰۵۸۳۰۹۶۷۱ ± ۰٫۰۰۰۱۰۷۳۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳٫۹ ± ۰٫۲ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1959
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
α (α emission)

242Np

عدد جرمی242
عدد جرمی149
جرم اتمی نسبی
۲۴۲٫۰۶۱۶۳۹۵۴۸ ± ۰٫۰۰۰۲۱۴۷۱۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۲ ± ۰٫۲ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

243Np

عدد جرمی243
عدد جرمی150
جرم اتمی نسبی
۲۴۳٫۰۶۴۲۰۴ ± ۰٫۰۰۰۰۳۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۸۵ ± ۰٫۱۵ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

244Np

عدد جرمی244
عدد جرمی151
جرم اتمی نسبی
۲۴۴٫۰۶۷۸۹۱ ± ۰٫۰۰۰۱۰۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۲۹ ± ۰٫۱۶ m
اسپین7
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1987
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

245Np

عدد جرمی245
عدد جرمی152
جرم اتمی نسبی
۲۴۵٫۰۷۰۶۹۳ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
Neptunium2

تاریخ

کاشفE.M. McMillan, P.H. Abelson
مکان کشفUnited States
تاریخ کشف1940
ریشه‌شناسیNamed for the planet Neptune.
pronunciationnep-TOO-ni-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
natural abundance (اقیانوس)
natural abundance (بدن انسان)
۰ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰ %
natural abundance (خورشید)
۰ %
فراوانی در جهان
۰ %

Nuclear Screening Constants