ნეპტუნიუმი

ნეპტუნიუმი (Np)

chemical element with the atomic number of 93 and symbol Np
Atomic Number93
Atomic Weight237
mass number219
Group
Period7
Blockf
პროტონი93 p+
ნეიტრონი126 n0
ელექტრონი93 e-
Animated ბორის მოდელი of Np (ნეპტუნიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
175 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
171 pm
Metallic Radius
იონური რადიუსი
110 pm
Crystal Radius
124 pm
Van der Waals radius
239 pm
density
20,2 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ნეპტუნიუმი0153045607590105120135150165180195210225240pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Np (ნეპტუნიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
336 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
9,6 kJ/mol
standard enthalpy of formation
464,8 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 32, 22, 9, 2
ბორის მოდელი: Np (ნეპტუნიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Np (ნეპტუნიუმი)
electron configuration[Rn] 5f4 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f4 6d1 7s2
Enhanced ბორის მოდელი of Np (ნეპტუნიუმი)
Orbital Diagram of Np (ნეპტუნიუმი)
ჟანგვის რიცხვი2, 3, 4, 5, 6, 7
ელექტროუარყოფითობა
1.3
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
917,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearancesilvery metallic
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
0,83 MS/m
electrical resistivity
0,0000012 m Ω
ზეგამტარობა
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureSimple Orthorhombic (ORC)
lattice constant
4,72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
პუასონის კოეფიციენტი
speed of sound
კლასიფიცირება
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number37
Mendeleev Number22
Pettifor Number44
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
151 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
180
Neutron Mass Absorption
quantum number6L11/2
space group62 (Pnma)

Isotopes of Neptunium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes27
Natural Isotopes0

219Np

mass number219
neutron number126
relative atomic mass
219,031601865 ± 0,000098732 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
570 ± 450 us
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2015
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

220Np

mass number220
neutron number127
relative atomic mass
220,03271628 ± 0,000032977 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
29 ± 11 ns
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2019
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

221Np

mass number221
neutron number128
relative atomic mass
221,03211 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)

222Np

mass number222
neutron number129
relative atomic mass
222,033574706 ± 0,000040849 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
480 ± 190 ns
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2020
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

223Np

mass number223
neutron number130
relative atomic mass
223,03291334 ± 0,000088956 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,5 ± 0,8 us
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2017
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

224Np

mass number224
neutron number131
relative atomic mass
224,03438803 ± 0,000031052 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
48 ± 19 us
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2018
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

225Np

mass number225
neutron number132
relative atomic mass
225,033943422 ± 0,000098355 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6,5 ± 3,5 ms
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1994
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

226Np

mass number226
neutron number133
relative atomic mass
226,035230364 ± 0,000109568 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
35 ± 10 ms
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1990
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

227Np

mass number227
neutron number134
relative atomic mass
227,034975012 ± 0,000082651 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
510 ± 60 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1990
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

228Np

mass number228
neutron number135
relative atomic mass
228,036313 ± 0,000108 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
61,4 ± 1,4 s
სპინი4
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)59%
α (α emission)41%
β+ SF (β+-delayed fission)0.012%

229Np

mass number229
neutron number136
relative atomic mass
229,036287269 ± 0,000108618 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4 ± 0,18 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1968
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)68%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

230Np

mass number230
neutron number137
relative atomic mass
230,03782806 ± 0,000059051 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,6 ± 0,3 m
სპინი4
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1968
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97%
α (α emission)3%

231Np

mass number231
neutron number138
relative atomic mass
231,038243598 ± 0,000054916 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
48,8 ± 0,2 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1950
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98%
α (α emission)2%

232Np

mass number232
neutron number139
relative atomic mass
232,040107 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
14,7 ± 0,3 m
სპინი5
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1950
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

233Np

mass number233
neutron number140
relative atomic mass
233,040739421 ± 0,000054729 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
36,2 ± 0,1 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1950
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0007%

234Np

mass number234
neutron number141
relative atomic mass
234,042893245 ± 0,000009014 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,4 ± 0,1 d
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1949
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

235Np

mass number235
neutron number142
relative atomic mass
235,044061518 ± 0,00000149 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
396,1 ± 1,2 d
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1949
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)99.9974%
α (α emission)0.0026%

236Np

mass number236
neutron number143
relative atomic mass
236,046568296 ± 0,000054129 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
153 ± 5 ky
სპინი6
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1949
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)86.3%
β (β decay)13.5%
α (α emission)0.16%

237Np

mass number237
neutron number144
relative atomic mass
237,04817164 ± 0,000001201 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,144 ± 0,007 My
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
3,886 ± 0,006
აღმოჩენის თარიღი1948
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2%
30Mg4%

238Np

mass number238
neutron number145
relative atomic mass
238,050944603 ± 0,00000122 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,099 ± 0,002 d
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1949
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

239Np

mass number239
neutron number146
relative atomic mass
239,052937538 ± 0,000001406 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,356 ± 0,003 d
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1940
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
α (α emission)

240Np

mass number240
neutron number147
relative atomic mass
240,056163778 ± 0,000018284 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
61,9 ± 0,2 m
სპინი5
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1953
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

241Np

mass number241
neutron number148
relative atomic mass
241,058309671 ± 0,00010736 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
13,9 ± 0,2 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1959
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
α (α emission)

242Np

mass number242
neutron number149
relative atomic mass
242,061639548 ± 0,000214712 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,2 ± 0,2 m
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1979
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

243Np

mass number243
neutron number150
relative atomic mass
243,064204 ± 0,000034 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,85 ± 0,15 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1979
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

244Np

mass number244
neutron number151
relative atomic mass
244,067891 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,29 ± 0,16 m
სპინი7
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1987
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

245Np

mass number245
neutron number152
relative atomic mass
245,070693 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
Neptunium2

ისტორია

აღმომჩენიE.M. McMillan, P.H. Abelson
location of discoveryUnited States
აღმოჩენის თარიღი1940
ეტიმოლოგიაNamed for the planet Neptune.
pronunciationnep-TOO-ni-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ოკეანე)
natural abundance (human body)
0 %
natural abundance (მეტეოროიდი)
0 %
natural abundance (მზე)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants