நெப்டூனியம்

நெப்டூனியம் (Np)

chemical element with the atomic number of 93 and symbol Np
Atomic Number93
Atomic Weight237
திணிவெண்219
Group
Period7
Blockf
நேர்மின்னி93 p+
நொதுமி126 n0
எதிர்மின்னி93 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Np (நெப்டூனியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
175 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
171 pm
Metallic Radius
ionic radius
110 pm
Crystal Radius
124 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
239 pm
அடர்த்தி
20.2 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: நெப்டூனியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
ionization energy of Np (நெப்டூனியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
336 kJ/mol
enthalpy of fusion
9.6 kJ/mol
standard enthalpy of formation
464.8 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 22, 9, 2
போர் அணு மாதிரி: Np (நெப்டூனியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Np (நெப்டூனியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Rn] 5f4 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f4 6d1 7s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Np (நெப்டூனியம்)
Orbital Diagram of Np (நெப்டூனியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்2, 3, 4, 5, 6, 7
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.3
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
917.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery metallic
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
0.83 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.0000012 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
type
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Orthorhombic (ORC)
lattice constant
4.72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number37
Mendeleev Number22
Pettifor Number44
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
151 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
180
Neutron Mass Absorption
குவாண்டம் எண்6L11/2
space group62 (Pnma)

Isotopes of Neptunium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes27
Natural Isotopes0

219Np

திணிவெண்219
neutron number126
relative atomic mass
219.031601865 ± 0.000098732 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
570 ± 450 us
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2015
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

220Np

திணிவெண்220
neutron number127
relative atomic mass
220.03271628 ± 0.000032977 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
29 ± 11 ns
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2019
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

221Np

திணிவெண்221
neutron number128
relative atomic mass
221.03211 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

222Np

திணிவெண்222
neutron number129
relative atomic mass
222.033574706 ± 0.000040849 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
480 ± 190 ns
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2020
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

223Np

திணிவெண்223
neutron number130
relative atomic mass
223.03291334 ± 0.000088956 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.5 ± 0.8 us
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2017
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

224Np

திணிவெண்224
neutron number131
relative atomic mass
224.03438803 ± 0.000031052 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
48 ± 19 us
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

225Np

திணிவெண்225
neutron number132
relative atomic mass
225.033943422 ± 0.000098355 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.5 ± 3.5 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

226Np

திணிவெண்226
neutron number133
relative atomic mass
226.035230364 ± 0.000109568 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
35 ± 10 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1990
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

227Np

திணிவெண்227
neutron number134
relative atomic mass
227.034975012 ± 0.000082651 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
510 ± 60 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1990
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

228Np

திணிவெண்228
neutron number135
relative atomic mass
228.036313 ± 0.000108 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
61.4 ± 1.4 s
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)59%
α (α emission)41%
β+ SF (β+-delayed fission)0.012%

229Np

திணிவெண்229
neutron number136
relative atomic mass
229.036287269 ± 0.000108618 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4 ± 0.18 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity+

decay modeintensity
α (α emission)68%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

230Np

திணிவெண்230
neutron number137
relative atomic mass
230.03782806 ± 0.000059051 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.6 ± 0.3 m
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97%
α (α emission)3%

231Np

திணிவெண்231
neutron number138
relative atomic mass
231.038243598 ± 0.000054916 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
48.8 ± 0.2 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98%
α (α emission)2%

232Np

திணிவெண்232
neutron number139
relative atomic mass
232.040107 ± 0.000107 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.7 ± 0.3 m
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

233Np

திணிவெண்233
neutron number140
relative atomic mass
233.040739421 ± 0.000054729 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
36.2 ± 0.1 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0007%

234Np

திணிவெண்234
neutron number141
relative atomic mass
234.042893245 ± 0.000009014 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.4 ± 0.1 d
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

235Np

திணிவெண்235
neutron number142
relative atomic mass
235.044061518 ± 0.00000149 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
396.1 ± 1.2 d
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.9974%
α (α emission)0.0026%

236Np

திணிவெண்236
neutron number143
relative atomic mass
236.046568296 ± 0.000054129 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
153 ± 5 ky
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)86.3%
β (β decay)13.5%
α (α emission)0.16%

237Np

திணிவெண்237
neutron number144
relative atomic mass
237.04817164 ± 0.000001201 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.144 ± 0.007 My
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
3.886 ± 0.006
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2%
30Mg4%

238Np

திணிவெண்238
neutron number145
relative atomic mass
238.050944603 ± 0.00000122 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.099 ± 0.002 d
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

239Np

திணிவெண்239
neutron number146
relative atomic mass
239.052937538 ± 0.000001406 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.356 ± 0.003 d
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

240Np

திணிவெண்240
neutron number147
relative atomic mass
240.056163778 ± 0.000018284 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
61.9 ± 0.2 m
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1953
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

241Np

திணிவெண்241
neutron number148
relative atomic mass
241.058309671 ± 0.00010736 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
13.9 ± 0.2 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1959
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

242Np

திணிவெண்242
neutron number149
relative atomic mass
242.061639548 ± 0.000214712 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.2 ± 0.2 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

243Np

திணிவெண்243
neutron number150
relative atomic mass
243.064204 ± 0.000034 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.85 ± 0.15 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

244Np

திணிவெண்244
neutron number151
relative atomic mass
244.067891 ± 0.000107 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.29 ± 0.16 m
சுழற்சி7
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

245Np

திணிவெண்245
neutron number152
relative atomic mass
245.070693 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Neptunium2

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்E.M. McMillan, P.H. Abelson
location of discoveryUnited States
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
சொற்பிறப்பியல்Named for the planet Neptune.
pronunciationnep-TOO-ni-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
natural abundance (மனித உடல்)
0 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants