Neptuni

Neptuni (Np)

chemical element with the atomic number of 93 and symbol Np
Số nguyên tử93
Nguyên tử khối237
số khối219
Nhóm
Chu kỳ7
Phân lớpf
Prô ton93 p+
Nơ tron126 n0
Electrons93 e-
Animated Mô hình Bohr of Np (Neptuni)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
175 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
171 pm
Metallic Radius
ionic radius
110 pm
Crystal Radius
124 pm
Bán kính van der Waals
239 pm
mật độ
20,2 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of Np (Neptuni)
Nhiệt bay hơi
336 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
9,6 kJ/mol
standard enthalpy of formation
464,8 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 22, 9, 2
Mô hình Bohr: Np (Neptuni)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Np (Neptuni)
Cấu hình electron[Rn] 5f4 6d1 7s2
Enhanced Mô hình Bohr of Np (Neptuni)
Orbital Diagram of Np (Neptuni)
trạng thái oxy hóa2, 3, 4, 5, 6, 7
độ âm điện
1.3
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
917,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery metallic
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
0,83 MS/m
điện trở suất
0,0000012 m Ω
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểTrực thoi đơn giản (ORC)
lattice constant
4,72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcNhóm Actini, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number37
Mendeleev Number22
Pettifor Number44
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
151 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
180
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử6L11/2
space group62 (Pnma)

Đồng vị của Neptuni

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền27
Radioactive Isotopes27

219Np

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
219,031601865 ± 0,000098732 Da
số khối219
g-factor
chu kỳ bán rã
570 ± 450 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2015
parity-

219Np Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

220Np

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
220,03271628 ± 0,000032977 Da
số khối220
g-factor
chu kỳ bán rã
29 ± 11 ns
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2019
parity-

220Np Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

221Np

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
221,03211 ± 0,000215 Da
số khối221
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

221Np Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

222Np

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
222,033574706 ± 0,000040849 Da
số khối222
g-factor
chu kỳ bán rã
480 ± 190 ns
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2020
parity-

222Np Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

223Np

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
223,03291334 ± 0,000088956 Da
số khối223
g-factor
chu kỳ bán rã
2,5 ± 0,8 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2017
parity-

223Np Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

224Np

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
224,03438803 ± 0,000031052 Da
số khối224
g-factor
chu kỳ bán rã
48 ± 19 us
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2018
parity-

224Np Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

225Np

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
225,033943422 ± 0,000098355 Da
số khối225
g-factor
chu kỳ bán rã
6,5 ± 3,5 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity-

225Np Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

226Np

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
226,035230364 ± 0,000109568 Da
số khối226
g-factor
chu kỳ bán rã
35 ± 10 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1990
parity

226Np Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

227Np

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
227,034975012 ± 0,000082651 Da
số khối227
g-factor
chu kỳ bán rã
510 ± 60 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1990
parity+

227Np Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

228Np

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
228,036313 ± 0,000108 Da
số khối228
g-factor
chu kỳ bán rã
61,4 ± 1,4 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity+

228Np Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)59%
α (α emission)41%
β+ SF (β+-delayed fission)0.012%

229Np

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
229,036287269 ± 0,000108618 Da
số khối229
g-factor
chu kỳ bán rã
4 ± 0,18 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1968
parity+

229Np Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)68%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

230Np

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
230,03782806 ± 0,000059051 Da
số khối230
g-factor
chu kỳ bán rã
4,6 ± 0,3 m
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1968
parity+

230Np Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97%
α (α emission)3%

231Np

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
231,038243598 ± 0,000054916 Da
số khối231
g-factor
chu kỳ bán rã
48,8 ± 0,2 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1950
parity+

231Np Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98%
α (α emission)2%

232Np

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
232,040107 ± 0,000107 Da
số khối232
g-factor
chu kỳ bán rã
14,7 ± 0,3 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1950
parity-

232Np Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

233Np

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
233,040739421 ± 0,000054729 Da
số khối233
g-factor
chu kỳ bán rã
36,2 ± 0,1 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1950
parity+

233Np Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0007%

234Np

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
234,042893245 ± 0,000009014 Da
số khối234
g-factor
0
chu kỳ bán rã
4,4 ± 0,1 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1949
parity+

234Np Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

235Np

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
235,044061518 ± 0,00000149 Da
số khối235
g-factor
chu kỳ bán rã
396,1 ± 1,2 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1949
parity+

235Np Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.9974%
α (α emission)0.0026%

236Np

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
236,046568296 ± 0,000054129 Da
số khối236
g-factor
chu kỳ bán rã
153 ± 5 ky
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1949
parity-

236Np Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)86.3%
β (β decay)13.5%
α (α emission)0.16%

237Np

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
237,04817164 ± 0,000001201 Da
số khối237
g-factor
chu kỳ bán rã
2,144 ± 0,007 My
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
3,886 ± 0,006
ngày khám phá1948
parity+

237Np Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2%
30Mg4%

238Np

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
238,050944603 ± 0,00000122 Da
số khối238
g-factor
chu kỳ bán rã
2,099 ± 0,002 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1949
parity+

238Np Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

239Np

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
239,052937538 ± 0,000001406 Da
số khối239
g-factor
chu kỳ bán rã
2,356 ± 0,003 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1940
parity+

239Np Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)%

240Np

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
240,056163778 ± 0,000018284 Da
số khối240
g-factor
chu kỳ bán rã
61,9 ± 0,2 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1953
parity+

240Np Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

241Np

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
241,058309671 ± 0,00010736 Da
số khối241
g-factor
chu kỳ bán rã
13,9 ± 0,2 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1959
parity+

241Np Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)%

242Np

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
242,061639548 ± 0,000214712 Da
số khối242
g-factor
chu kỳ bán rã
2,2 ± 0,2 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity+

242Np Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

243Np

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
243,064204 ± 0,000034 Da
số khối243
g-factor
chu kỳ bán rã
1,85 ± 0,15 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity+

243Np Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

244Np

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
244,067891 ± 0,000107 Da
số khối244
g-factor
chu kỳ bán rã
2,29 ± 0,16 m
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1987
parity-

244Np Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

245Np

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
245,070693 ± 0,000215 Da
số khối245
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

245Np Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Neptunium2

lịch sử

được phát hiện bởiE.M. McMillan, P.H. Abelson
nơi khám pháUnited States
ngày khám phá1940
từ nguyên họcNamed for the planet Neptune.
cách phát âmnep-TOO-ni-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants