پروتاکتینیم

پروتاکتینیم (Pa)

یکی از عنصرهای جدول تناوبی عنصرها
عدد اتمی91
عدد جرمی231.03588
عدد جرمی231
گروه
تناوب7
بلوکf
پروتون91 p+
نوترون140 n0
الکترون91 e-
Animated مدل بور of Pa (پروتاکتینیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۸۰ pm
حجم مولی
شعاع کووالانسی
۱۶۹ pm
Metallic Radius
شعاع یونی
۱۰۴ pm
Crystal Radius
۱۱۸ pm
شعاع واندروالسی
۲۴۳ pm
density
۱۵٫۴ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: پروتاکتینیم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
ionization energy
۵٫۸۹ eV/particle
ionization energy of Pa (پروتاکتینیم)
آنتالپی تبخیر
۴۸۱٫۲ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۱۶٫۷ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۵۶۳ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 32, 20, 9, 2
مدل بور: Pa (پروتاکتینیم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Pa (پروتاکتینیم)
آرایش اتمی[Rn] 5f2 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f2 6d1 7s2
Enhanced مدل بور of Pa (پروتاکتینیم)
Orbital Diagram of Pa (پروتاکتینیم)
عدد اکسایش2, 3, 4, 5
الکترونگاتیوی
1.5
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
نقطه ذوب
۱٬۸۴۵٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancebright, silvery metallic luster
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
انبساط گرمایی
ظرفیت حرارتی مولی
ظرفیت گرمایی ویژه
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۵٫۶ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۱۸ m Ω
ابررسانایی
۱٫۴۱ K
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۳۲۵ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۷۵۰۹ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۴۹۹۵
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیچهار وجهی مرکزی (TET)
ثابت شبکه
۳٫۹۲ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
مدول حجمی
مدول برشی
مدول یانگ
نسبت پواسون
سرعت صوت
دسته‌بندی
دستهاکتینیدها, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number35
Mendeleev Number18
Pettifor Number46
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۱۵۴ ± ۲۰ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۲۰۰
Neutron Mass Absorption
عدد کوانتومی4K11/2
گروه فضایی139 (I4/mmm)

ایزوتوپ‌های پروتاکتینیم

ایزوتوپ های پایدار0
ایزوتوپ های ناپایدار31
Natural Isotopes1

211Pa

عدد جرمی211
عدد جرمی120
جرم اتمی نسبی
۲۱۱٫۰۲۳۶۷۴۰۳۶ ± ۰٫۰۰۰۰۷۴۵۸۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶ ± ۳ ms
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2006
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

212Pa

عدد جرمی212
عدد جرمی121
جرم اتمی نسبی
۲۱۲٫۰۲۳۱۸۴۸۱۹ ± ۰٫۰۰۰۰۹۴۰۴۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۸ ± ۱٫۹ ms
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

213Pa

عدد جرمی213
عدد جرمی122
جرم اتمی نسبی
۲۱۳٫۰۲۱۰۹۹۶۴۴ ± ۰٫۰۰۰۰۶۱۳۷۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۴ ± ۲٫۴ ms
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1995
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

214Pa

عدد جرمی214
عدد جرمی123
جرم اتمی نسبی
۲۱۴٫۰۲۰۸۹۱۰۵۵ ± ۰٫۰۰۰۰۸۷۱۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷ ± ۳ ms
اسپین7
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1995
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

215Pa

عدد جرمی215
عدد جرمی124
جرم اتمی نسبی
۲۱۵٫۰۱۹۱۱۳۹۵۵ ± ۰٫۰۰۰۰۸۸۵۱۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴ ± ۲ ms
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

216Pa

عدد جرمی216
عدد جرمی125
جرم اتمی نسبی
۲۱۶٫۰۱۹۱۳۴۶۳۳ ± ۰٫۰۰۰۰۲۶۴۵۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰۵ ± ۱۲ ms
اسپین5
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Pa

عدد جرمی217
عدد جرمی126
جرم اتمی نسبی
۲۱۷٫۰۱۸۳۰۹۰۲۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳۴۱۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۸ ± ۰٫۲ ms
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1968
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β (β decay)

218Pa

عدد جرمی218
عدد جرمی127
جرم اتمی نسبی
۲۱۸٫۰۲۰۰۲۱۱۳۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۹۱۵۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰۸ ± ۵ us
اسپین8
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

219Pa

عدد جرمی219
عدد جرمی128
جرم اتمی نسبی
۲۱۹٫۰۱۹۹۴۹۹۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۷۴۸۳۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۶ ± ۹ ns
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2005
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220Pa

عدد جرمی220
عدد جرمی129
جرم اتمی نسبی
۲۲۰٫۰۲۱۷۶۹۷۵۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵۷۳۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۰٫۸۵ ± ۰٫۰۶ us
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2005
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

221Pa

عدد جرمی221
عدد جرمی130
جرم اتمی نسبی
۲۲۱٫۰۲۱۸۷۳۳۹۳ ± ۰٫۰۰۰۰۶۳۷۴۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۹ ± ۱٫۷ us
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1983
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

222Pa

عدد جرمی222
عدد جرمی131
جرم اتمی نسبی
۲۲۲٫۰۲۳۶۸۷۰۶۴ ± ۰٫۰۰۰۰۹۲۹۷۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۸ ± ۰٫۲ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1970
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

223Pa

عدد جرمی223
عدد جرمی132
جرم اتمی نسبی
۲۲۳٫۰۲۳۹۸۰۴۱۴ ± ۰٫۰۰۰۰۸۱۱۹۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۳ ± ۰٫۳ ms
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1970
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

224Pa

عدد جرمی224
عدد جرمی133
جرم اتمی نسبی
۲۲۴٫۰۲۵۶۱۷۲۸۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۱۴۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۴۴ ± ۱۹ ms
اسپین5
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1958
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

225Pa

عدد جرمی225
عدد جرمی134
جرم اتمی نسبی
۲۲۵٫۰۲۶۱۴۷۹۲۷ ± ۰٫۰۰۰۰۸۷۸۸۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۷۱ ± ۰٫۱ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1958
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

226Pa

عدد جرمی226
عدد جرمی135
جرم اتمی نسبی
۲۲۶٫۰۲۷۹۴۸۲۱۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۰۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۸ ± ۰٫۲ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1949
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)74%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)26%

227Pa

عدد جرمی227
عدد جرمی136
جرم اتمی نسبی
۲۲۷٫۰۲۸۸۰۳۵۸۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۷۹۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۸٫۳ ± ۰٫۳ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1948
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)85%
ϵ (electron capture)15%

228Pa

عدد جرمی228
عدد جرمی137
جرم اتمی نسبی
۲۲۸٫۰۳۱۰۵۰۷۵۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۶۵۹ Da
g-factor
۱٫۱۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۱۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۲ ± ۱ h
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.15%
α (α emission)1.85%

229Pa

عدد جرمی229
عدد جرمی138
جرم اتمی نسبی
۲۲۹٫۰۳۲۰۹۵۵۸۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۵۲۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۵۵ ± ۰٫۰۴ d
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1949
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)99.51%
α (α emission)0.49%

230Pa

عدد جرمی230
عدد جرمی139
جرم اتمی نسبی
۲۳۰٫۰۳۴۵۳۹۷۱۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۲۶۱ Da
g-factor
۱ ± ۰٫۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷٫۴ ± ۰٫۵ d
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1948
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.2%
β (β decay)7.8%
α (α emission)0.0032%

231Pa

عدد جرمی231
عدد جرمی140
جرم اتمی نسبی
۲۳۱٫۰۳۵۸۸۲۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۹۰۱ Da
g-factor
۱٫۳۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
۱۰۰
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۲٫۶۵ ± ۰٫۲ ky
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
‎−۱٫۷۲ ± ۰٫۰۵
تاریخ کشف1918
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3%
24Ne (heavy cluster emission)13.4%
23F9.9%

232Pa

عدد جرمی232
عدد جرمی141
جرم اتمی نسبی
۲۳۲٫۰۳۸۵۹۰۲۰۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۲۰۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۳۲ ± ۰٫۰۲ d
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1949
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)

233Pa

عدد جرمی233
عدد جرمی142
جرم اتمی نسبی
۲۳۳٫۰۴۰۲۴۶۵۳۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۳۳ Da
g-factor
۲٫۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۴۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۶٫۹۷۵ ± ۰٫۰۱۳ d
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
‎−۳ ± ۰٫۴
تاریخ کشف1938
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

234Pa

عدد جرمی234
عدد جرمی143
جرم اتمی نسبی
۲۳۴٫۰۴۳۳۰۵۵۵۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۳۹۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۷ ± ۰٫۰۵ h
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1913
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

235Pa

عدد جرمی235
عدد جرمی144
جرم اتمی نسبی
۲۳۵٫۰۴۵۳۹۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۴٫۴ ± ۰٫۲ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1950
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

236Pa

عدد جرمی236
عدد جرمی145
جرم اتمی نسبی
۲۳۶٫۰۴۸۶۶۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۱ ± ۰٫۱ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1963
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)6%

237Pa

عدد جرمی237
عدد جرمی146
جرم اتمی نسبی
۲۳۷٫۰۵۱۰۲۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۷ ± ۰٫۲ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1954
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

238Pa

عدد جرمی238
عدد جرمی147
جرم اتمی نسبی
۲۳۸٫۰۵۴۶۳۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۲۸ ± ۰٫۰۹ m
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1968
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)2.6%

239Pa

عدد جرمی239
عدد جرمی148
جرم اتمی نسبی
۲۳۹٫۰۵۷۲۶ ± ۰٫۰۰۰۲۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۸ ± ۰٫۵ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1995
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

240Pa

عدد جرمی240
عدد جرمی149
جرم اتمی نسبی
۲۴۰٫۰۶۱۲۰۳ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

241Pa

عدد جرمی241
عدد جرمی150
جرم اتمی نسبی
۲۴۱٫۰۶۴۱۳۴ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
Protactinium-233

تاریخ

کاشفFredrich Soddy, John Cranston, Otto Hahn, Lise Meitner
مکان کشفEngland/France
تاریخ کشف1917
ریشه‌شناسیGreek: proto and actinium (parent of actinium); it forms actinium when it radioactively decays.
pronunciationPRO-tak-tin-eh-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۰۰۰۰۰۱۴ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۰ %
natural abundance (شهاب‌وار)
natural abundance (خورشید)
فراوانی در جهان
۰ %

Nuclear Screening Constants