પ્રોટૅક્ટિનિયમનો

પ્રોટૅક્ટિનિયમનો (Pa)

element with symbol Pa and atomic number of 91
Atomic Number91
Atomic Weight231.03588
mass number231
Group
Period7
Blockf
પ્રોટોન91 p+
neutron140 n0
ઈલેક્ટ્રોન91 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Pa (પ્રોટૅક્ટિનિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
180 pm
molar volume
Covalent Radius
169 pm
Metallic Radius
ionic radius
104 pm
Crystal Radius
118 pm
Van der Waals radius
243 pm
density
15.4 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: પ્રોટૅક્ટિનિયમનો0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Pa (પ્રોટૅક્ટિનિયમનો)
enthalpy of vaporization
481.2 kJ/mol
enthalpy of fusion
16.7 kJ/mol
standard enthalpy of formation
563 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 20, 9, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Pa (પ્રોટૅક્ટિનિયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Pa (પ્રોટૅક્ટિનિયમનો)
electron configuration[Rn] 5f2 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f2 6d1 7s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Pa (પ્રોટૅક્ટિનિયમનો)
Orbital Diagram of Pa (પ્રોટૅક્ટિનિયમનો)
oxidation number2, 3, 4, 5
વિદ્યુતઋણતા
1.5
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
1,845.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Silver
appearancebright, silvery metallic luster
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
5.6 MS/m
electrical resistivity
0.00000018 m Ω
superconductivity
1.41 K
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000325 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000007509 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0004995
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureCentered Tetragonal (TET)
lattice constant
3.92 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
classification
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number35
Mendeleev Number18
Pettifor Number46
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
154 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
200
Neutron Mass Absorption
quantum number4K11/2
space group139 (I4/mmm)

Isotopes of Protactinium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes31
Natural Isotopes1

211Pa

mass number211
neutron number120
relative atomic mass
211.023674036 ± 0.000074581 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6 ± 3 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2006
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

212Pa

mass number212
neutron number121
relative atomic mass
212.023184819 ± 0.000094047 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.8 ± 1.9 ms
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1997
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

213Pa

mass number213
neutron number122
relative atomic mass
213.021099644 ± 0.000061374 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
7.4 ± 2.4 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1995
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%

214Pa

mass number214
neutron number123
relative atomic mass
214.020891055 ± 0.00008718 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
17 ± 3 ms
પ્રચક્રણ7
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1995
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

215Pa

mass number215
neutron number124
relative atomic mass
215.019113955 ± 0.000088513 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
14 ± 2 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1979
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%

216Pa

mass number216
neutron number125
relative atomic mass
216.019134633 ± 0.000026459 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
105 ± 12 ms
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1972
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Pa

mass number217
neutron number126
relative atomic mass
217.018309024 ± 0.000013417 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.8 ± 0.2 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1968
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)

218Pa

mass number218
neutron number127
relative atomic mass
218.020021133 ± 0.000019158 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
108 ± 5 us
પ્રચક્રણ8
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1979
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%

219Pa

mass number219
neutron number128
relative atomic mass
219.019949909 ± 0.000074831 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
56 ± 9 ns
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2005
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220Pa

mass number220
neutron number129
relative atomic mass
220.021769753 ± 0.000015732 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
0.85 ± 0.06 us
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2005
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

221Pa

mass number221
neutron number130
relative atomic mass
221.021873393 ± 0.000063746 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.9 ± 1.7 us
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1983
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%

222Pa

mass number222
neutron number131
relative atomic mass
222.023687064 ± 0.000092975 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.8 ± 0.2 ms
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%

223Pa

mass number223
neutron number132
relative atomic mass
223.023980414 ± 0.000081193 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.3 ± 0.3 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

224Pa

mass number224
neutron number133
relative atomic mass
224.025617286 ± 0.000008145 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
844 ± 19 ms
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1958
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

225Pa

mass number225
neutron number134
relative atomic mass
225.026147927 ± 0.000087887 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.71 ± 0.1 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1958
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%

226Pa

mass number226
neutron number135
relative atomic mass
226.027948217 ± 0.000012037 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.8 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)74%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)26%

227Pa

mass number227
neutron number136
relative atomic mass
227.028803586 ± 0.000007797 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
38.3 ± 0.3 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)85%
ϵ (electron capture)15%

228Pa

mass number228
neutron number137
relative atomic mass
228.031050758 ± 0.000004659 Da
g-factor
1.1666666666667 ± 0.16666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
22 ± 1 h
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.15%
α (α emission)1.85%

229Pa

mass number229
neutron number138
relative atomic mass
229.032095585 ± 0.000003521 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.55 ± 0.04 d
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.51%
α (α emission)0.49%

230Pa

mass number230
neutron number139
relative atomic mass
230.034539717 ± 0.000003261 Da
g-factor
1 ± 0.1
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
17.4 ± 0.5 d
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.2%
β (β decay)7.8%
α (α emission)0.0032%

231Pa

mass number231
neutron number140
relative atomic mass
231.0358825 ± 0.000001901 Da
g-factor
1.3266666666667 ± 0.013333333333333
natural abundance
100
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
32.65 ± 0.2 ky
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
-1.72 ± 0.05
શોધની તારીખ1918
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3%
24Ne (heavy cluster emission)13.4%
23F9.9%

232Pa

mass number232
neutron number141
relative atomic mass
232.038590205 ± 0.000008206 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.32 ± 0.02 d
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)

233Pa

mass number233
neutron number142
relative atomic mass
233.040246535 ± 0.000001433 Da
g-factor
2.6666666666667 ± 0.46666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
26.975 ± 0.013 d
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
-3 ± 0.4
શોધની તારીખ1938
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

234Pa

mass number234
neutron number143
relative atomic mass
234.043305555 ± 0.000004395 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6.7 ± 0.05 h
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1913
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

235Pa

mass number235
neutron number144
relative atomic mass
235.045399 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
24.4 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

236Pa

mass number236
neutron number145
relative atomic mass
236.048668 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.1 ± 0.1 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1963
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)6%

237Pa

mass number237
neutron number146
relative atomic mass
237.051023 ± 0.000014 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8.7 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

238Pa

mass number238
neutron number147
relative atomic mass
238.054637 ± 0.000017 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.28 ± 0.09 m
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1968
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)2.6%

239Pa

mass number239
neutron number148
relative atomic mass
239.05726 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.8 ± 0.5 h
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1995
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

240Pa

mass number240
neutron number149
relative atomic mass
240.061203 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)

241Pa

mass number241
neutron number150
relative atomic mass
241.064134 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
Protactinium-233

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકFredrich Soddy, John Cranston, Otto Hahn, Lise Meitner
શોધનું સ્થળEngland/France
શોધની તારીખ1917
etymologyGreek: proto and actinium (parent of actinium); it forms actinium when it radioactively decays.
ઉચ્ચારPRO-tak-tin-eh-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.0000014 mg/kg
natural abundance (ocean)
0.00000000005 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
0 %
natural abundance (ઉલ્કા)
natural abundance (સૂર્ય)
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants