புரொட்டக்டினியம்

புரொட்டக்டினியம் (Pa)

element with symbol Pa and atomic number of 91
Atomic Number91
Atomic Weight231.03588
திணிவெண்231
Group
Period7
Blockf
நேர்மின்னி91 p+
நொதுமி140 n0
எதிர்மின்னி91 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Pa (புரொட்டக்டினியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
180 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
169 pm
Metallic Radius
ionic radius
104 pm
Crystal Radius
118 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
243 pm
அடர்த்தி
15.4 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: புரொட்டக்டினியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
ionization energy of Pa (புரொட்டக்டினியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
481.2 kJ/mol
enthalpy of fusion
16.7 kJ/mol
standard enthalpy of formation
563 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 20, 9, 2
போர் அணு மாதிரி: Pa (புரொட்டக்டினியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Pa (புரொட்டக்டினியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Rn] 5f2 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f2 6d1 7s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Pa (புரொட்டக்டினியம்)
Orbital Diagram of Pa (புரொட்டக்டினியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்2, 3, 4, 5
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.5
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
1,845.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancebright, silvery metallic luster
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
5.6 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000018 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
1.41 K
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.0000000325 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.000000007509 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.0004995
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureCentered Tetragonal (TET)
lattice constant
3.92 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number35
Mendeleev Number18
Pettifor Number46
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
154 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
200
Neutron Mass Absorption
குவாண்டம் எண்4K11/2
space group139 (I4/mmm)

Isotopes of Protactinium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes31
Natural Isotopes1

211Pa

திணிவெண்211
neutron number120
relative atomic mass
211.023674036 ± 0.000074581 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6 ± 3 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2006
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

212Pa

திணிவெண்212
neutron number121
relative atomic mass
212.023184819 ± 0.000094047 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.8 ± 1.9 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

213Pa

திணிவெண்213
neutron number122
relative atomic mass
213.021099644 ± 0.000061374 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.4 ± 2.4 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1995
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

214Pa

திணிவெண்214
neutron number123
relative atomic mass
214.020891055 ± 0.00008718 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
17 ± 3 ms
சுழற்சி7
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1995
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

215Pa

திணிவெண்215
neutron number124
relative atomic mass
215.019113955 ± 0.000088513 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14 ± 2 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

216Pa

திணிவெண்216
neutron number125
relative atomic mass
216.019134633 ± 0.000026459 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
105 ± 12 ms
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Pa

திணிவெண்217
neutron number126
relative atomic mass
217.018309024 ± 0.000013417 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.8 ± 0.2 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)

218Pa

திணிவெண்218
neutron number127
relative atomic mass
218.020021133 ± 0.000019158 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
108 ± 5 us
சுழற்சி8
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

219Pa

திணிவெண்219
neutron number128
relative atomic mass
219.019949909 ± 0.000074831 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
56 ± 9 ns
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2005
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220Pa

திணிவெண்220
neutron number129
relative atomic mass
220.021769753 ± 0.000015732 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
0.85 ± 0.06 us
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2005
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

221Pa

திணிவெண்221
neutron number130
relative atomic mass
221.021873393 ± 0.000063746 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.9 ± 1.7 us
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

222Pa

திணிவெண்222
neutron number131
relative atomic mass
222.023687064 ± 0.000092975 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.8 ± 0.2 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

223Pa

திணிவெண்223
neutron number132
relative atomic mass
223.023980414 ± 0.000081193 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.3 ± 0.3 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

224Pa

திணிவெண்224
neutron number133
relative atomic mass
224.025617286 ± 0.000008145 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
844 ± 19 ms
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1958
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

225Pa

திணிவெண்225
neutron number134
relative atomic mass
225.026147927 ± 0.000087887 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.71 ± 0.1 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1958
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

226Pa

திணிவெண்226
neutron number135
relative atomic mass
226.027948217 ± 0.000012037 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.8 ± 0.2 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity-

decay modeintensity
α (α emission)74%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)26%

227Pa

திணிவெண்227
neutron number136
relative atomic mass
227.028803586 ± 0.000007797 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
38.3 ± 0.3 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity-

decay modeintensity
α (α emission)85%
ϵ (electron capture)15%

228Pa

திணிவெண்228
neutron number137
relative atomic mass
228.031050758 ± 0.000004659 Da
g-factor
1.1666666666667 ± 0.16666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
22 ± 1 h
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.15%
α (α emission)1.85%

229Pa

திணிவெண்229
neutron number138
relative atomic mass
229.032095585 ± 0.000003521 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.55 ± 0.04 d
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.51%
α (α emission)0.49%

230Pa

திணிவெண்230
neutron number139
relative atomic mass
230.034539717 ± 0.000003261 Da
g-factor
1 ± 0.1
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
17.4 ± 0.5 d
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.2%
β (β decay)7.8%
α (α emission)0.0032%

231Pa

திணிவெண்231
neutron number140
relative atomic mass
231.0358825 ± 0.000001901 Da
g-factor
1.3266666666667 ± 0.013333333333333
natural abundance
100
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
32.65 ± 0.2 ky
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
-1.72 ± 0.05
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1918
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3%
24Ne (heavy cluster emission)13.4%
23F9.9%

232Pa

திணிவெண்232
neutron number141
relative atomic mass
232.038590205 ± 0.000008206 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.32 ± 0.02 d
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)

233Pa

திணிவெண்233
neutron number142
relative atomic mass
233.040246535 ± 0.000001433 Da
g-factor
2.6666666666667 ± 0.46666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
26.975 ± 0.013 d
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
-3 ± 0.4
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

234Pa

திணிவெண்234
neutron number143
relative atomic mass
234.043305555 ± 0.000004395 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.7 ± 0.05 h
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1913
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

235Pa

திணிவெண்235
neutron number144
relative atomic mass
235.045399 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
24.4 ± 0.2 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

236Pa

திணிவெண்236
neutron number145
relative atomic mass
236.048668 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.1 ± 0.1 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)6%

237Pa

திணிவெண்237
neutron number146
relative atomic mass
237.051023 ± 0.000014 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.7 ± 0.2 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

238Pa

திணிவெண்238
neutron number147
relative atomic mass
238.054637 ± 0.000017 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.28 ± 0.09 m
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)2.6%

239Pa

திணிவெண்239
neutron number148
relative atomic mass
239.05726 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.8 ± 0.5 h
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1995
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

240Pa

திணிவெண்240
neutron number149
relative atomic mass
240.061203 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

241Pa

திணிவெண்241
neutron number150
relative atomic mass
241.064134 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Protactinium-233

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Fredrich Soddy, John Cranston, Otto Hahn, Lise Meitner
location of discoveryEngland/France
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1917
சொற்பிறப்பியல்Greek: proto and actinium (parent of actinium); it forms actinium when it radioactively decays.
pronunciationPRO-tak-tin-eh-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.0000014 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.00000000005 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants