โพรแทกทิเนียม

โพรแทกทิเนียม (Pa)

element with symbol Pa and atomic number of 91
เลขอะตอม91
มวลอะตอม231.03588
เลขมวล231
หมู่
คาบ7
บล็อกf
โปรตอน91 p+
นิวตรอน140 n0
Electrons91 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Pa (โพรแทกทิเนียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
180 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
169 pm
Metallic Radius
ionic radius
104 pm
Crystal Radius
118 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
243 pm
ความหนาแน่น
15.4 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Pa (โพรแทกทิเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
481.2 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
16.7 kJ/mol
standard enthalpy of formation
563 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 20, 9, 2
แบบจำลองของบอร์: Pa (โพรแทกทิเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Pa (โพรแทกทิเนียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f2 6d1 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Pa (โพรแทกทิเนียม)
Orbital Diagram of Pa (โพรแทกทิเนียม)
สถานะออกซิเดชัน2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.5
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
1,845.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancebright, silvery metallic luster
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
5.6 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000018 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
1.41 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000325 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000007509 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0004995
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกCentered Tetragonal (TET)
lattice constant
3.92 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแอกทิไนด, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number35
Mendeleev Number18
Pettifor Number46
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
154 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
200
Neutron Mass Absorption
quantum number4K11/2
space group139 (I4/mmm)

Isotopes of Protactinium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร30
Radioactive Isotopes31

211Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
211.023674036 ± 0.000074581 Da
เลขมวล211
g-factor
ครึ่งชีวิต
6 ± 3 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2006
parity-

211Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
p (proton emission)%

212Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
212.023184819 ± 0.000094047 Da
เลขมวล212
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.8 ± 1.9 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

212Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

213Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
213.021099644 ± 0.000061374 Da
เลขมวล213
g-factor
ครึ่งชีวิต
7.4 ± 2.4 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity-

213Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

214Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
214.020891055 ± 0.00008718 Da
เลขมวล214
g-factor
ครึ่งชีวิต
17 ± 3 ms
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

214Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

215Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
215.019113955 ± 0.000088513 Da
เลขมวล215
g-factor
ครึ่งชีวิต
14 ± 2 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity-

215Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

216Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
216.019134633 ± 0.000026459 Da
เลขมวล216
g-factor
ครึ่งชีวิต
105 ± 12 ms
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

216Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

217Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
217.018309024 ± 0.000013417 Da
เลขมวล217
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.8 ± 0.2 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

217Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)%

218Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
218.020021133 ± 0.000019158 Da
เลขมวล218
g-factor
ครึ่งชีวิต
108 ± 5 us
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity-

218Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

219Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
219.019949909 ± 0.000074831 Da
เลขมวล219
g-factor
ครึ่งชีวิต
56 ± 9 ns
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity-

219Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

220Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
220.021769753 ± 0.000015732 Da
เลขมวล220
g-factor
ครึ่งชีวิต
0.85 ± 0.06 us
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity-

220Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

221Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
221.021873393 ± 0.000063746 Da
เลขมวล221
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.9 ± 1.7 us
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity-

221Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

222Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
222.023687064 ± 0.000092975 Da
เลขมวล222
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.8 ± 0.2 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

222Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

223Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
223.023980414 ± 0.000081193 Da
เลขมวล223
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.3 ± 0.3 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

223Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

224Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
224.025617286 ± 0.000008145 Da
เลขมวล224
g-factor
ครึ่งชีวิต
844 ± 19 ms
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity-

224Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

225Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
225.026147927 ± 0.000087887 Da
เลขมวล225
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.71 ± 0.1 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity-

225Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

226Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
226.027948217 ± 0.000012037 Da
เลขมวล226
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.8 ± 0.2 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

226Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)74%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)26%

227Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
227.028803586 ± 0.000007797 Da
เลขมวล227
g-factor
ครึ่งชีวิต
38.3 ± 0.3 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

227Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)85%
ϵ (electron capture)15%

228Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
228.031050758 ± 0.000004659 Da
เลขมวล228
g-factor
1.1666666666667 ± 0.16666666666667
ครึ่งชีวิต
22 ± 1 h
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

228Pa Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.15%
α (α emission)1.85%

229Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
229.032095585 ± 0.000003521 Da
เลขมวล229
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.55 ± 0.04 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

229Pa Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.51%
α (α emission)0.49%

230Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
230.034539717 ± 0.000003261 Da
เลขมวล230
g-factor
1 ± 0.1
ครึ่งชีวิต
17.4 ± 0.5 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

230Pa Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.2%
β (β decay)7.8%
α (α emission)0.0032%

231Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
100
น้ำหนักอะตอม
231.0358825 ± 0.000001901 Da
เลขมวล231
g-factor
1.3266666666667 ± 0.013333333333333
ครึ่งชีวิต
32.65 ± 0.2 ky
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-1.72 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1918
parity-

231Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3%
24Ne (heavy cluster emission)13.4%
23F9.9%

232Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
232.038590205 ± 0.000008206 Da
เลขมวล232
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.32 ± 0.02 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

232Pa Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)%

233Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
233.040246535 ± 0.000001433 Da
เลขมวล233
g-factor
2.6666666666667 ± 0.46666666666667
ครึ่งชีวิต
26.975 ± 0.013 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-3 ± 0.4
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

233Pa Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

234Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
234.043305555 ± 0.000004395 Da
เลขมวล234
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.7 ± 0.05 h
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1913
parity+

234Pa Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

235Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
235.045399 ± 0.000015 Da
เลขมวล235
g-factor
ครึ่งชีวิต
24.4 ± 0.2 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

235Pa Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

236Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
236.048668 ± 0.000015 Da
เลขมวล236
g-factor
ครึ่งชีวิต
9.1 ± 0.1 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity

236Pa Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)6%

237Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
237.051023 ± 0.000014 Da
เลขมวล237
g-factor
ครึ่งชีวิต
8.7 ± 0.2 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

237Pa Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

238Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
238.054637 ± 0.000017 Da
เลขมวล238
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.28 ± 0.09 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

238Pa Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)2.6%

239Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
239.05726 ± 0.00021 Da
เลขมวล239
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.8 ± 0.5 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

239Pa Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

240Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
240.061203 ± 0.000215 Da
เลขมวล240
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

240Pa Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

241Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
241.064134 ± 0.000322 Da
เลขมวล241
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

241Pa Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Protactinium-233

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Fredrich Soddy, John Cranston, Otto Hahn, Lise Meitner
สถานที่ค้นพบEngland/France
ถูกค้นพบเมื่อ1917
ศัพทมูลวิทยาGreek: proto and actinium (parent of actinium); it forms actinium when it radioactively decays.
pronunciationPRO-tak-tin-eh-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0000014 mg/kg
Abundance in Oceans
0.00000000005 mg/L
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants