પ્લુટોનિયમનો

પ્લુટોનિયમનો (Pu)

radioactive chemical element with the atomic number of 94 and symbol Pu
Atomic Number94
Atomic Weight244
mass number221
Group
Period7
Blockf
પ્રોટોન94 p+
neutron127 n0
ઈલેક્ટ્રોન94 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Pu (પ્લુટોનિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
175 pm
molar volume
Covalent Radius
172 pm
Metallic Radius
ionic radius
100 pm
Crystal Radius
114 pm
Van der Waals radius
243 pm
density
19.7 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: પ્લુટોનિયમનો0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Pu (પ્લુટોનિયમનો)
enthalpy of vaporization
343.5 kJ/mol
enthalpy of fusion
2.8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
345 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 24, 8, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Pu (પ્લુટોનિયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Pu (પ્લુટોનિયમનો)
electron configuration[Rn] 5f6 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f6 7s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Pu (પ્લુટોનિયમનો)
Orbital Diagram of Pu (પ્લુટોનિયમનો)
oxidation number2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
વિદ્યુતઋણતા
1.3
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3,501.15 K
Melting Point
913.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Silver
appearancesilvery white, tarnishing to dark gray in air
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
0.67 MS/m
electrical resistivity
0.0000015 m Ω
superconductivity
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000317 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000007735 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0006282
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureSimple Monoclinic (MCL)
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, 1.776571, π/2
mechanical property
hardness
bulk modulus
shear modulus
43 GPa
Young's modulus
96 GPa
Poisson's ratio
0.21
અવાજની ઝડપ
2,260 m/s
classification
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number38
Mendeleev Number24
Pettifor Number43
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
132 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
1.7
Neutron Mass Absorption
quantum number7F0
space group11 (P121/m1)

Isotopes of Plutonium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes27
Natural Isotopes0

221Pu

mass number221
neutron number127
relative atomic mass
221.038572 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

222Pu

mass number222
neutron number128
relative atomic mass
222.037638 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

223Pu

mass number223
neutron number129
relative atomic mass
223.038777 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

224Pu

mass number224
neutron number130
relative atomic mass
224.037875 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

225Pu

mass number225
neutron number131
relative atomic mass
225.03897 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

226Pu

mass number226
neutron number132
relative atomic mass
226.03825 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

227Pu

mass number227
neutron number133
relative atomic mass
227.039474 ± 0.000107 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)

228Pu

mass number228
neutron number134
relative atomic mass
228.038763325 ± 0.000025069 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.1 ± 1.3 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

229Pu

mass number229
neutron number135
relative atomic mass
229.040145099 ± 0.000065092 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
91 ± 26 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)50%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)50%
SF (spontaneous fission)7%

230Pu

mass number230
neutron number136
relative atomic mass
230.039648313 ± 0.000015514 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
105 ± 10 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1990
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

231Pu

mass number231
neutron number137
relative atomic mass
231.041125946 ± 0.000023683 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8.6 ± 0.5 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1999
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)13%

232Pu

mass number232
neutron number138
relative atomic mass
232.041182133 ± 0.000018126 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
33.7 ± 0.5 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1973
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)
α (α emission)20%

233Pu

mass number233
neutron number139
relative atomic mass
233.042997411 ± 0.000058162 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
20.9 ± 0.4 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1957
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.12%

234Pu

mass number234
neutron number140
relative atomic mass
234.043317489 ± 0.000007298 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8.8 ± 0.1 h
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)94%
α (α emission)6%

235Pu

mass number235
neutron number141
relative atomic mass
235.045284609 ± 0.00002203 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
25.3 ± 0.5 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1957
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9972%
α (α emission)0.0028%

236Pu

mass number236
neutron number142
relative atomic mass
236.046056661 ± 0.000001942 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.858 ± 0.008 y
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.9%
28Mg2%
+ (double β+ decay)

237Pu

mass number237
neutron number143
relative atomic mass
237.048407888 ± 0.000001821 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
45.64 ± 0.04 d
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.9958%
α (α emission)0.0042%

238Pu

mass number238
neutron number144
relative atomic mass
238.049558175 ± 0.000001221 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
87.7 ± 0.1 y
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.9%
32Si1.4%
30Mg6%

239Pu

mass number239
neutron number145
relative atomic mass
239.052161596 ± 0.000001194 Da
g-factor
0.404 ± 0.008
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
24.11 ± 0.03 ky
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1946
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.1%

240Pu

mass number240
neutron number146
relative atomic mass
240.05381174 ± 0.000001186 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6.561 ± 0.007 ky
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.796%
34Si1.3%

241Pu

mass number241
neutron number147
relative atomic mass
241.056849651 ± 0.000001186 Da
g-factor
-0.2712 ± 0.0056
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
14.329 ± 0.029 y
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
6
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0.00245%
SF (spontaneous fission)2.4%

242Pu

mass number242
neutron number148
relative atomic mass
242.058740979 ± 0.000001336 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
375 ± 2 ky
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.51%

243Pu

mass number243
neutron number149
relative atomic mass
243.062002068 ± 0.000002728 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.9553 ± 0.0025 h
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

244Pu

mass number244
neutron number150
relative atomic mass
244.064204401 ± 0.000002518 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
81.3 ± 0.3 My
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)99.877%
SF (spontaneous fission)0.123%
(double β decay)7.3%

245Pu

mass number245
neutron number151
relative atomic mass
245.067824554 ± 0.000014621 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10.5 ± 0.1 h
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1955
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

246Pu

mass number246
neutron number152
relative atomic mass
246.070204172 ± 0.000016087 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10.84 ± 0.02 d
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1955
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

247Pu

mass number247
neutron number153
relative atomic mass
247.0743 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.27 ± 0.23 d
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1983
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
Plutonium ring

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકG.T.Seaborg, J.W.Kennedy, E.M.McMillan, A.C.Wohl
શોધનું સ્થળUnited States
શોધની તારીખ1940
etymologyNamed for the planet Pluto.
ઉચ્ચારploo-TOE-ni-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (માનવ શરીર)
0 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0 %
natural abundance (સૂર્ય)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants