புலூட்டோனியம்

புலூட்டோனியம் (Pu)

radioactive chemical element with the atomic number of 94 and symbol Pu
Atomic Number94
Atomic Weight244
திணிவெண்221
Group
Period7
Blockf
நேர்மின்னி94 p+
நொதுமி127 n0
எதிர்மின்னி94 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Pu (புலூட்டோனியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
175 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
172 pm
Metallic Radius
ionic radius
100 pm
Crystal Radius
114 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
243 pm
அடர்த்தி
19.7 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: புலூட்டோனியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
ionization energy of Pu (புலூட்டோனியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
343.5 kJ/mol
enthalpy of fusion
2.8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
345 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 24, 8, 2
போர் அணு மாதிரி: Pu (புலூட்டோனியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Pu (புலூட்டோனியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Rn] 5f6 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f6 7s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Pu (புலூட்டோனியம்)
Orbital Diagram of Pu (புலூட்டோனியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.3
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3,501.15 K
Melting Point
913.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery white, tarnishing to dark gray in air
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
0.67 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.0000015 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.0000000317 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.000000007735 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.0006282
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Monoclinic (MCL)
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, 1.776571, π/2
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
shear modulus
43 GPa
யங்கின் மட்டு
96 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.21
ஒலியின் விரைவு
2,260 m/s
classification
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number38
Mendeleev Number24
Pettifor Number43
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
132 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
1.7
Neutron Mass Absorption
குவாண்டம் எண்7F0
space group11 (P121/m1)

Isotopes of Plutonium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes27
Natural Isotopes0

221Pu

திணிவெண்221
neutron number127
relative atomic mass
221.038572 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

222Pu

திணிவெண்222
neutron number128
relative atomic mass
222.037638 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

223Pu

திணிவெண்223
neutron number129
relative atomic mass
223.038777 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

224Pu

திணிவெண்224
neutron number130
relative atomic mass
224.037875 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

225Pu

திணிவெண்225
neutron number131
relative atomic mass
225.03897 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

226Pu

திணிவெண்226
neutron number132
relative atomic mass
226.03825 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

227Pu

திணிவெண்227
neutron number133
relative atomic mass
227.039474 ± 0.000107 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

228Pu

திணிவெண்228
neutron number134
relative atomic mass
228.038763325 ± 0.000025069 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.1 ± 1.3 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

229Pu

திணிவெண்229
neutron number135
relative atomic mass
229.040145099 ± 0.000065092 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
91 ± 26 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
α (α emission)50%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)50%
SF (spontaneous fission)7%

230Pu

திணிவெண்230
neutron number136
relative atomic mass
230.039648313 ± 0.000015514 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
105 ± 10 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1990
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

231Pu

திணிவெண்231
neutron number137
relative atomic mass
231.041125946 ± 0.000023683 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.6 ± 0.5 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)13%

232Pu

திணிவெண்232
neutron number138
relative atomic mass
232.041182133 ± 0.000018126 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
33.7 ± 0.5 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)
α (α emission)20%

233Pu

திணிவெண்233
neutron number139
relative atomic mass
233.042997411 ± 0.000058162 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
20.9 ± 0.4 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1957
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.12%

234Pu

திணிவெண்234
neutron number140
relative atomic mass
234.043317489 ± 0.000007298 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.8 ± 0.1 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)94%
α (α emission)6%

235Pu

திணிவெண்235
neutron number141
relative atomic mass
235.045284609 ± 0.00002203 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
25.3 ± 0.5 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1957
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9972%
α (α emission)0.0028%

236Pu

திணிவெண்236
neutron number142
relative atomic mass
236.046056661 ± 0.000001942 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.858 ± 0.008 y
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.9%
28Mg2%
+ (double β+ decay)

237Pu

திணிவெண்237
neutron number143
relative atomic mass
237.048407888 ± 0.000001821 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
45.64 ± 0.04 d
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.9958%
α (α emission)0.0042%

238Pu

திணிவெண்238
neutron number144
relative atomic mass
238.049558175 ± 0.000001221 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
87.7 ± 0.1 y
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.9%
32Si1.4%
30Mg6%

239Pu

திணிவெண்239
neutron number145
relative atomic mass
239.052161596 ± 0.000001194 Da
g-factor
0.404 ± 0.008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
24.11 ± 0.03 ky
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1946
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.1%

240Pu

திணிவெண்240
neutron number146
relative atomic mass
240.05381174 ± 0.000001186 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.561 ± 0.007 ky
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.796%
34Si1.3%

241Pu

திணிவெண்241
neutron number147
relative atomic mass
241.056849651 ± 0.000001186 Da
g-factor
-0.2712 ± 0.0056
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.329 ± 0.029 y
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
6
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0.00245%
SF (spontaneous fission)2.4%

242Pu

திணிவெண்242
neutron number148
relative atomic mass
242.058740979 ± 0.000001336 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
375 ± 2 ky
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.51%

243Pu

திணிவெண்243
neutron number149
relative atomic mass
243.062002068 ± 0.000002728 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.9553 ± 0.0025 h
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

244Pu

திணிவெண்244
neutron number150
relative atomic mass
244.064204401 ± 0.000002518 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
81.3 ± 0.3 My
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)99.877%
SF (spontaneous fission)0.123%
(double β decay)7.3%

245Pu

திணிவெண்245
neutron number151
relative atomic mass
245.067824554 ± 0.000014621 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.5 ± 0.1 h
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

246Pu

திணிவெண்246
neutron number152
relative atomic mass
246.070204172 ± 0.000016087 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.84 ± 0.02 d
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

247Pu

திணிவெண்247
neutron number153
relative atomic mass
247.0743 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.27 ± 0.23 d
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
Plutonium ring

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்G.T.Seaborg, J.W.Kennedy, E.M.McMillan, A.C.Wohl
location of discoveryUnited States
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
சொற்பிறப்பியல்Named for the planet Pluto.
pronunciationploo-TOE-ni-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
natural abundance (மனித உடல்)
0 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants