اسکاندیم

اسکاندیم (Sc)

chemical element with symbol Sc and atomic number 21
عدد اتمی21
عدد جرمی44.955908
عدد جرمی45
گروه3
تناوب4
بلوکd
پروتون21 p+
نوترون24 n0
الکترون21 e-
Animated مدل بور of Sc (اسکاندیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۶۰ pm
حجم مولی
شعاع کووالانسی
۱۴۸ pm
Metallic Radius
۱۴۴ pm
شعاع یونی
۷۴٫۵ pm
Crystal Radius
۸۸٫۵ pm
شعاع واندروالسی
۲۱۵ pm
density
۲٫۹۹ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: اسکاندیم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
۹۱۴ kJ/mol
میل ترکیبی الکترون
۰٫۱۸۸ eV/particle
ionization energy
۶٫۵۶۱۴۹ eV/particle
ionization energy of Sc (اسکاندیم)
آنتالپی تبخیر
۳۳۲٫۷ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۱۵٫۸ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۳۷۷٫۸ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 9, 2
مدل بور: Sc (اسکاندیم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Sc (اسکاندیم)
آرایش اتمی[Ar] 3d1 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2
Enhanced مدل بور of Sc (اسکاندیم)
Orbital Diagram of Sc (اسکاندیم)
عدد اکسایش0, 1, 2, 3
الکترونگاتیوی
1.36
Electrophilicity Index
۰٫۸۹۳۴۵۸۹۸۵۱۸۹۰۴۰۸ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۳٬۱۰۹٫۱۵ K
نقطه ذوب
۱٬۸۱۴٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery white
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۱۵٫۸ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۱۰۲ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۵٫۵۲ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۵۶۸ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۱٫۸ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۵۵ m Ω
ابررسانایی
۰٫۰۵ K
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۸۸ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۳۹۵۶ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۲۶۲۷
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیشش ضلعی ساده (HEX)
ثابت شبکه
۳٫۳۱ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
خواص مکانیکی مواد
سختی
مدول حجمی
۵۷ GPa
مدول برشی
۲۹ GPa
مدول یانگ
۷۴ GPa
نسبت پواسون
۰٫۲۸
سرعت صوت
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number48
Mendeleev Number11
Pettifor Number20
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
۸۹۲ kJ/mol
قطبش‌پذیری
۹۷ ± ۱۰ a₀
C6 Dispersion Coefficient
۱٬۳۸۳ a₀
allotrope
سطح مقطع نوترون
۲۷٫۲
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۲۵
عدد کوانتومی2D3/2
گروه فضایی194 (P63/mmc)

ایزوتوپ‌های اسکاندیم

ایزوتوپ های پایدار1
ایزوتوپ های ناپایدار28
Natural Isotopes1

35Sc

عدد جرمی35
عدد جرمی14
جرم اتمی نسبی
۳۵٫۰۲۹۰۹۳ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

36Sc

عدد جرمی36
عدد جرمی15
جرم اتمی نسبی
۳۶٫۰۱۷۳۳۸ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

37Sc

عدد جرمی37
عدد جرمی16
جرم اتمی نسبی
۳۷٫۰۰۴۰۵۸ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

38Sc

عدد جرمی38
عدد جرمی17
جرم اتمی نسبی
۳۷٫۹۹۵۴۳۸ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

39Sc

عدد جرمی39
عدد جرمی18
جرم اتمی نسبی
۳۸٫۹۸۴۷۸۴۹۵۳ ± ۰٫۰۰۰۰۲۵۷۶۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1988
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)100%

40Sc

عدد جرمی40
عدد جرمی19
جرم اتمی نسبی
۳۹٫۹۷۷۹۶۷۲۷۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۰۳۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸۲٫۳ ± ۰٫۷ ms
اسپین4
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1955
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.44%
β+α (β+-delayed α emission)0.017%

41Sc

عدد جرمی41
عدد جرمی20
جرم اتمی نسبی
۴۰٫۹۶۹۲۵۱۱۶۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۸۳ Da
g-factor
۱٫۵۵۰۹۴۲۸۵۷۱۴۲۹ ± ۰٫۰۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۹۶٫۳ ± ۱٫۷ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۱۴۵ ± ۰٫۰۰۳
تاریخ کشف1941
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

42Sc

عدد جرمی42
عدد جرمی21
جرم اتمی نسبی
۴۱٫۹۶۵۵۱۶۶۸۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۶۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۸۰٫۷۲ ± ۰٫۲۶ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1955
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

43Sc

عدد جرمی43
عدد جرمی22
جرم اتمی نسبی
۴۲٫۹۶۱۱۵۰۴۲۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۹۹۹ Da
g-factor
۱٫۲۹۳۱۴۲۸۵۷۱۴۲۹ ± ۰٫۰۰۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۹
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۸۹۱ ± ۰٫۰۱۲ h
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۲۷ ± ۰٫۰۵
تاریخ کشف1935
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

44Sc

عدد جرمی44
عدد جرمی23
جرم اتمی نسبی
۴۳٫۹۵۹۴۰۲۸۱۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۸۸۴ Da
g-factor
۱٫۲۴۹ ± ۰٫۰۰۲۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۰۴۲۱ ± ۰٫۰۰۲۵ h
اسپین2
nuclear quadrupole moment
۰٫۱ ± ۰٫۰۵
تاریخ کشف1937
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

45Sc

عدد جرمی45
عدد جرمی24
جرم اتمی نسبی
۴۴٫۹۵۵۹۰۷۰۵۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۷۱۲ Da
g-factor
۱٫۳۵۸۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷ ± ۰٫۰۰۰۰۲۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۳
natural abundance
۱۰۰
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۲۲ ± ۰٫۰۰۲
تاریخ کشف1923
پاریته-

46Sc

عدد جرمی46
عدد جرمی25
جرم اتمی نسبی
۴۵٫۹۵۵۱۶۷۰۳۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۷۲ Da
g-factor
۰٫۷۶ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۳٫۷۵۷ ± ۰٫۰۱۴ d
اسپین4
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۱۹ ± ۰٫۰۰۶
تاریخ کشف1936
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

47Sc

عدد جرمی47
عدد جرمی26
جرم اتمی نسبی
۴۶٫۹۵۲۴۰۲۴۴۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۰۷۲ Da
g-factor
۱٫۵۲۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۳ ± ۰٫۰۰۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۳۴۹۲ ± ۰٫۰۰۰۶ d
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۲۲ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1945
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

48Sc

عدد جرمی48
عدد جرمی27
جرم اتمی نسبی
۴۷٫۹۵۲۲۲۲۹۰۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۳۱۳ Da
g-factor
۰٫۶۲۲۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۳٫۶۷ ± ۰٫۰۹ h
اسپین6
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1937
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

49Sc

عدد جرمی49
عدد جرمی28
جرم اتمی نسبی
۴۸٫۹۵۰۰۱۳۱۵۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۴۳۴ Da
g-factor
۱٫۶۰۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱ ± ۰٫۰۰۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۷٫۱۸ ± ۰٫۱۳ m
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1940
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

50Sc

عدد جرمی50
عدد جرمی29
جرم اتمی نسبی
۴۹٫۹۵۲۱۸۷۴۳۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰۲٫۵ ± ۰٫۵ s
اسپین5
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1959
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

51Sc

عدد جرمی51
عدد جرمی30
جرم اتمی نسبی
۵۰٫۹۵۳۵۶۸۸۳۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲٫۴ ± ۰٫۱ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1966
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

52Sc

عدد جرمی52
عدد جرمی31
جرم اتمی نسبی
۵۱٫۹۵۶۴۹۶۱۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۲ ± ۰٫۲ s
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1980
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

53Sc

عدد جرمی53
عدد جرمی32
جرم اتمی نسبی
۵۲٫۹۵۸۳۷۹۱۷۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۴ ± ۰٫۶ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1980
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

54Sc

عدد جرمی54
عدد جرمی33
جرم اتمی نسبی
۵۳٫۹۶۳۰۲۹۳۵۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۲۶ ± ۱۵ ms
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1990
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%

55Sc

عدد جرمی55
عدد جرمی34
جرم اتمی نسبی
۵۴٫۹۶۶۸۸۹۶۳۷ ± ۰٫۰۰۰۰۶۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۶ ± ۲ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1990
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%
2n (2-neutron emission)

56Sc

عدد جرمی56
عدد جرمی35
جرم اتمی نسبی
۵۵٫۹۷۲۶۰۷۶۱۱ ± ۰٫۰۰۰۲۷۸۷۶۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۶ ± ۶ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

57Sc

عدد جرمی57
عدد جرمی36
جرم اتمی نسبی
۵۶٫۹۷۷۰۴۸ ± ۰٫۰۰۰۱۹۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۲ ± ۲ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1997
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

58Sc

عدد جرمی58
عدد جرمی37
جرم اتمی نسبی
۵۷٫۹۸۳۳۸۲ ± ۰٫۰۰۰۲۰۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲ ± ۵ ms
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

59Sc

عدد جرمی59
عدد جرمی38
جرم اتمی نسبی
۵۸٫۹۸۸۳۷۴ ± ۰٫۰۰۰۲۶۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2009
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Sc

عدد جرمی60
عدد جرمی39
جرم اتمی نسبی
۵۹٫۹۹۵۱۱۵ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2009
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Sc

عدد جرمی61
عدد جرمی40
جرم اتمی نسبی
۶۱٫۰۰۰۵۳۷ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2009
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

62Sc

عدد جرمی62
عدد جرمی41
جرم اتمی نسبی
۶۲٫۰۰۷۸۴۸ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2018
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

63Sc

عدد جرمی63
عدد جرمی42
جرم اتمی نسبی
۶۳٫۰۱۴۰۳۱ ± ۰٫۰۰۰۷۵۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Scandium sublimed dendritic and 1cm3 cube

تاریخ

کاشفLars Nilson
مکان کشفSweden
تاریخ کشف1879
ریشه‌شناسیLatin: Scandia, Scandinavia.
pronunciationSKAN-di-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۲۲ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۰۰۶ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۶۴ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۴ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۳ %

Nuclear Screening Constants

1s0.5434
2p3.9454
2s6.4264
3d13.8801
3p11.5938
3s10.6602
4s16.3676