ஸ்கண்டியம்

ஸ்கண்டியம் (Sc)

chemical element with symbol Sc and atomic number 21
Atomic Number21
Atomic Weight44.955908
திணிவெண்45
Group3
Period4
Blockd
நேர்மின்னி21 p+
நொதுமி24 n0
எதிர்மின்னி21 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Sc (ஸ்கண்டியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
160 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
148 pm
Metallic Radius
144 pm
ionic radius
74.5 pm
Crystal Radius
88.5 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
215 pm
அடர்த்தி
2.99 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ஸ்கண்டியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
914 kJ/mol
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
6.56149 eV/particle
ionization energy of Sc (ஸ்கண்டியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
332.7 kJ/mol
enthalpy of fusion
15.8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
377.8 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 9, 2
போர் அணு மாதிரி: Sc (ஸ்கண்டியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Sc (ஸ்கண்டியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Ar] 3d1 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Sc (ஸ்கண்டியம்)
Orbital Diagram of Sc (ஸ்கண்டியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்0, 1, 2, 3
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.36
Electrophilicity Index
0.8934589851890408 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3,109.15 K
Melting Point
1,814.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery white
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
15.8 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
0.0000102 1/K
molar heat capacity
25.52 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.568 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
1.8 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000055 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
0.05 K
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.000000088 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.000000003956 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.0002627
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3.31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
57 GPa
shear modulus
29 GPa
யங்கின் மட்டு
74 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.28
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number48
Mendeleev Number11
Pettifor Number20
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
892 kJ/mol
polarizability
97 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1,383 a₀
allotrope
Neutron cross section
27.2
Neutron Mass Absorption
0.025
குவாண்டம் எண்2D3/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Scandium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes28
Natural Isotopes1

35Sc

திணிவெண்35
neutron number14
relative atomic mass
35.029093 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

36Sc

திணிவெண்36
neutron number15
relative atomic mass
36.017338 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
p (proton emission)

37Sc

திணிவெண்37
neutron number16
relative atomic mass
37.004058 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

38Sc

திணிவெண்38
neutron number17
relative atomic mass
37.995438 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

39Sc

திணிவெண்39
neutron number18
relative atomic mass
38.984784953 ± 0.000025765 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1988
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%

40Sc

திணிவெண்40
neutron number19
relative atomic mass
39.977967275 ± 0.000003036 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
182.3 ± 0.7 ms
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.44%
β+α (β+-delayed α emission)0.017%

41Sc

திணிவெண்41
neutron number20
relative atomic mass
40.969251163 ± 0.000000083 Da
g-factor
1.5509428571429 ± 0.0004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
596.3 ± 1.7 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
-0.145 ± 0.003
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1941
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

42Sc

திணிவெண்42
neutron number21
relative atomic mass
41.965516686 ± 0.000000165 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
680.72 ± 0.26 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

43Sc

திணிவெண்43
neutron number22
relative atomic mass
42.961150425 ± 0.000001999 Da
g-factor
1.2931428571429 ± 0.0028571428571429
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.891 ± 0.012 h
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
-0.27 ± 0.05
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1935
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

44Sc

திணிவெண்44
neutron number23
relative atomic mass
43.959402818 ± 0.000001884 Da
g-factor
1.249 ± 0.0025
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.0421 ± 0.0025 h
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.05
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

45Sc

திணிவெண்45
neutron number24
relative atomic mass
44.955907051 ± 0.000000712 Da
g-factor
1.3582857142857 ± 0.000022857142857143
natural abundance
100
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
-0.22 ± 0.002
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1923
parity-

46Sc

திணிவெண்46
neutron number25
relative atomic mass
45.955167034 ± 0.00000072 Da
g-factor
0.76 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
83.757 ± 0.014 d
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
0.119 ± 0.006
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1936
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

47Sc

திணிவெண்47
neutron number26
relative atomic mass
46.952402444 ± 0.000002072 Da
g-factor
1.5257142857143 ± 0.0057142857142857
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.3492 ± 0.0006 d
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
-0.22 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1945
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

48Sc

திணிவெண்48
neutron number27
relative atomic mass
47.952222903 ± 0.000005313 Da
g-factor
0.62283333333333 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
43.67 ± 0.09 h
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

49Sc

திணிவெண்49
neutron number28
relative atomic mass
48.950013159 ± 0.000002434 Da
g-factor
1.6028571428571 ± 0.0085714285714286
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
57.18 ± 0.13 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

50Sc

திணிவெண்50
neutron number29
relative atomic mass
49.952187437 ± 0.0000027 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
102.5 ± 0.5 s
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1959
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

51Sc

திணிவெண்51
neutron number30
relative atomic mass
50.953568838 ± 0.0000027 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12.4 ± 0.1 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

52Sc

திணிவெண்52
neutron number31
relative atomic mass
51.95649617 ± 0.0000033 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.2 ± 0.2 s
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

53Sc

திணிவெண்53
neutron number32
relative atomic mass
52.958379173 ± 0.000019 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.4 ± 0.6 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

54Sc

திணிவெண்54
neutron number33
relative atomic mass
53.963029359 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
526 ± 15 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1990
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%

55Sc

திணிவெண்55
neutron number34
relative atomic mass
54.966889637 ± 0.000067 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
96 ± 2 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1990
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%
2n (2-neutron emission)

56Sc

திணிவெண்56
neutron number35
relative atomic mass
55.972607611 ± 0.000278761 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
26 ± 6 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

57Sc

திணிவெண்57
neutron number36
relative atomic mass
56.977048 ± 0.000193 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
22 ± 2 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

58Sc

திணிவெண்58
neutron number37
relative atomic mass
57.983382 ± 0.000204 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12 ± 5 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

59Sc

திணிவெண்59
neutron number38
relative atomic mass
58.988374 ± 0.000268 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Sc

திணிவெண்60
neutron number39
relative atomic mass
59.995115 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Sc

திணிவெண்61
neutron number40
relative atomic mass
61.000537 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

62Sc

திணிவெண்62
neutron number41
relative atomic mass
62.007848 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

63Sc

திணிவெண்63
neutron number42
relative atomic mass
63.014031 ± 0.000751 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Scandium sublimed dendritic and 1cm3 cube

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Lars Nilson
location of discoverySweden
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1879
சொற்பிறப்பியல்Latin: Scandia, Scandinavia.
pronunciationSKAN-di-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.0000006 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.00064 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.000004 %
Abundance in Universe
0.000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5434
2p3.9454
2s6.4264
3d13.8801
3p11.5938
3s10.6602
4s16.3676