செலெனியம்

செலெனியம் (Se)

chemical element with symbol Se and atomic number 34
Atomic Number34
Atomic Weight78.971
திணிவெண்80
Group16
Period4
Blockp
நேர்மின்னி34 p+
நொதுமி46 n0
எதிர்மின்னி34 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Se (செலெனியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
115 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
116 pm
Metallic Radius
117 pm
ionic radius
198 pm
Crystal Radius
184 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
190 pm
அடர்த்தி
4.809 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: செலெனியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
2.02067 eV/particle
ionization energy
9.752392 eV/particle
ionization energy of Se (செலெனியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
59.7 kJ/mol
enthalpy of fusion
5.23 kJ/mol
standard enthalpy of formation
227.2 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 6
போர் அணு மாதிரி: Se (செலெனியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி6
Lewis structure: Se (செலெனியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Ar] 3d10 4s2 4p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Se (செலெனியம்)
Orbital Diagram of Se (செலெனியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.55
Electrophilicity Index
2.2408492709619536 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
958.15 K
Melting Point
453.15 K
critical pressure
critical temperature
1,766.15 K
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Gray
appearanceblack, red, and gray (not pictured) allotropes
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
1.000895
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
0.52 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
25.363 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.321 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
type
மின் கடத்துதிறன்
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.000000004 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.000000000316 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.0000193
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Monoclinic (HEX)
lattice constant
4.36 Å
Lattice Anglesπ/2, 1.58493, π/2
mechanical property
hardness
2 MPa
அமுங்குமை
8.3 GPa
shear modulus
3.7 GPa
யங்கின் மட்டு
10 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.33
ஒலியின் விரைவு
3,350 m/s
classification
CategoryOther nonmetals, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number95
Mendeleev Number101
Pettifor Number93
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
28.9 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
210 a₀
allotropeAmorphous Red Selenium, Amorphous Black Selenium, Monoclinic Selenium, Hexagonal Selenium
Neutron cross section
11.7
Neutron Mass Absorption
0.0056
குவாண்டம் எண்3P2
space group14 (P121/c1)

Isotopes of Selenium

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes30
Natural Isotopes6
Isotopic Composition8049.80%8049.80%7823.69%7823.69%769.23%769.23%828.82%828.82%777.60%777.60%740.86%740.86%

63Se

திணிவெண்63
neutron number29
relative atomic mass
62.981911 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
13.2 ± 3.9 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2016
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)89%
2p (2-proton emission)0.5%

64Se

திணிவெண்64
neutron number30
relative atomic mass
63.971165 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
22.6 ± 0.2 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2005
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

65Se

திணிவெண்65
neutron number31
relative atomic mass
64.964552 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
34.2 ± 0.7 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1993
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

66Se

திணிவெண்66
neutron number32
relative atomic mass
65.955276 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
54 ± 4 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1993
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

67Se

திணிவெண்67
neutron number33
relative atomic mass
66.949994 ± 0.000072 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
133 ± 4 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1991
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.5%

68Se

திணிவெண்68
neutron number34
relative atomic mass
67.941825236 ± 0.000000532 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
35.5 ± 0.7 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1990
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69Se

திணிவெண்69
neutron number35
relative atomic mass
68.939414845 ± 0.000001599 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
27.4 ± 0.2 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.052%

70Se

திணிவெண்70
neutron number36
relative atomic mass
69.933515521 ± 0.0000017 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
41.1 ± 0.3 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

71Se

திணிவெண்71
neutron number37
relative atomic mass
70.932209431 ± 0.000003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.74 ± 0.05 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1957
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72Se

திணிவெண்72
neutron number38
relative atomic mass
71.927140506 ± 0.0000021 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.4 ± 0.08 d
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

73Se

திணிவெண்73
neutron number39
relative atomic mass
72.926754881 ± 0.000007969 Da
g-factor
0.19822222222222 ± 0.0028888888888889
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.15 ± 0.09 h
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

74Se

திணிவெண்74
neutron number40
relative atomic mass
73.922475933 ± 0.000000015 Da
g-factor
0
natural abundance
0.86 ± 0.03
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1922
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

75Se

திணிவெண்75
neutron number41
relative atomic mass
74.92252287 ± 0.000000078 Da
g-factor
0.2732 ± 0.004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
119.78 ± 0.03 d
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
1.1 ± 0.2
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

76Se

திணிவெண்76
neutron number42
relative atomic mass
75.919213702 ± 0.000000017 Da
g-factor
0
natural abundance
9.23 ± 0.07
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1922
parity+

77Se

திணிவெண்77
neutron number43
relative atomic mass
76.91991415 ± 0.000000067 Da
g-factor
1.06712 ± 0.0001
natural abundance
7.6 ± 0.07
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1922
parity-

78Se

திணிவெண்78
neutron number44
relative atomic mass
77.917309244 ± 0.000000191 Da
g-factor
0
natural abundance
23.69 ± 0.22
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1922
parity+

79Se

திணிவெண்79
neutron number45
relative atomic mass
78.918499252 ± 0.000000238 Da
g-factor
-0.29085714285714 ± 0.0042857142857143
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
327 ± 28 ky
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
0.8 ± 0.2
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

80Se

திணிவெண்80
neutron number46
relative atomic mass
79.916521761 ± 0.000001016 Da
g-factor
0
natural abundance
49.8 ± 0.36
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1922
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

81Se

திணிவெண்81
neutron number47
relative atomic mass
80.917993019 ± 0.000001049 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
18.45 ± 0.12 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

82Se

திணிவெண்82
neutron number48
relative atomic mass
81.916699531 ± 0.0000005 Da
g-factor
0
natural abundance
8.82 ± 0.15
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
87.6 ± 1.5 Ey
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1922
parity+

decay modeintensity
(double β decay)100%

83Se

திணிவெண்83
neutron number49
relative atomic mass
82.919118604 ± 0.000003259 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
22.25 ± 0.04 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

84Se

திணிவெண்84
neutron number50
relative atomic mass
83.918466761 ± 0.000002105 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.26 ± 0.1 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

85Se

திணிவெண்85
neutron number51
relative atomic mass
84.922260758 ± 0.000002804 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
32.9 ± 0.3 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

86Se

திணிவெண்86
neutron number52
relative atomic mass
85.924311732 ± 0.000002705 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.3 ± 0.3 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

87Se

திணிவெண்87
neutron number53
relative atomic mass
86.928688616 ± 0.000002405 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.5 ± 0.06 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.6%

88Se

திணிவெண்88
neutron number54
relative atomic mass
87.93141749 ± 0.000003604 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.53 ± 0.06 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.99%

89Se

திணிவெண்89
neutron number55
relative atomic mass
88.936669058 ± 0.000004003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
430 ± 50 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.8%

90Se

திணிவெண்90
neutron number56
relative atomic mass
89.940096 ± 0.000354 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
210 ± 80 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

91Se

திணிவெண்91
neutron number57
relative atomic mass
90.9457 ± 0.000465 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
270 ± 50 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)

92Se

திணிவெண்92
neutron number58
relative atomic mass
91.94984 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

93Se

திணிவெண்93
neutron number59
relative atomic mass
92.956135 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

94Se

திணிவெண்94
neutron number60
relative atomic mass
93.96049 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

95Se

திணிவெண்95
neutron number61
relative atomic mass
94.9673 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Selen 1

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Jöns Berzelius
location of discoverySweden
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1818
சொற்பிறப்பியல்Greek: selênê (moon).
pronunciationsi-LEE-ni-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.05 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.0002 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.000005 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.0013 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
Abundance in Universe
0.000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7378
2p3.9348
2s9.1116
3d15.523
3p15.295
3s14.5966
4p25.7128
4s24.2424