توریم

توریم (Th)

یکی از عنصرهای جدول تناوبی عنصرها
عدد اتمی90
عدد جرمی232.0377
عدد جرمی232
گروه
تناوب7
بلوکf
پروتون90 p+
نوترون142 n0
الکترون90 e-
Animated مدل بور of Th (توریم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۸۰ pm
حجم مولی
۱۹٫۸ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۷۵ pm
Metallic Radius
شعاع یونی
۹۴ pm
Crystal Radius
۱۰۸ pm
شعاع واندروالسی
۲۴۵ pm
density
۱۱٫۷ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: توریم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
ionization energy
۶٫۳۰۶۷ eV/particle
ionization energy of Th (توریم)
آنتالپی تبخیر
۵۱۳٫۷ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۱۶٫۱۱ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۶۰۲ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 32, 18, 10, 2
مدل بور: Th (توریم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Th (توریم)
آرایش اتمی[Rn] 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 6d2 7s2
Enhanced مدل بور of Th (توریم)
Orbital Diagram of Th (توریم)
عدد اکسایش-1, 1, 2, 3, 4
الکترونگاتیوی
1.3
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۵٬۰۵۸٫۱۵ K
نقطه ذوب
۲٬۰۲۳٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery, often with black tarnish
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۱۱ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۷٫۳۲ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۱۱۸ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۶٫۷ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۱۵ m Ω
ابررسانایی
۱٫۳۸ K
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۷۲ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۰۸۴
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالی مکعب چهره محور (FCC)
ثابت شبکه
۵٫۰۸ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
۳ MPa
مدول حجمی
۵۴ GPa
مدول برشی
۳۱ GPa
مدول یانگ
۷۹ GPa
نسبت پواسون
۰٫۲۷
سرعت صوت
۲٬۴۹۰ m/s
دسته‌بندی
دستهاکتینیدها, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number34
Mendeleev Number16
Pettifor Number47
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۲۱۷ ± ۵۴ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۷٫۴
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۱
عدد کوانتومی3F2
گروه فضایی225 (Fm_3m)

ایزوتوپ‌های توریم

ایزوتوپ های پایدار0
ایزوتوپ های ناپایدار32
Natural Isotopes2
Isotopic Composition23299.98%23299.98%2300.02%2300.02%

208Th

عدد جرمی208
عدد جرمی118
جرم اتمی نسبی
۲۰۸٫۰۱۷۹۱۵۳۴۸ ± ۰٫۰۰۰۰۳۴۲۰۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۴ ± ۱٫۲ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

209Th

عدد جرمی209
عدد جرمی119
جرم اتمی نسبی
۲۰۹٫۰۱۷۶۰۱ ± ۰٫۰۰۰۱۱۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

210Th

عدد جرمی210
عدد جرمی120
جرم اتمی نسبی
۲۱۰٫۰۱۵۰۹۳۵۱۵ ± ۰٫۰۰۰۰۲۰۲۹۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۶ ± ۳٫۶ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1995
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Th

عدد جرمی211
عدد جرمی121
جرم اتمی نسبی
۲۱۱٫۰۱۴۸۹۶۹۲۳ ± ۰٫۰۰۰۰۹۲۳۹۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۸ ± ۲۰ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1995
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

212Th

عدد جرمی212
عدد جرمی122
جرم اتمی نسبی
۲۱۲٫۰۱۳۰۰۱۵۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۸۵۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۱٫۷ ± ۱٫۳ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1980
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

213Th

عدد جرمی213
عدد جرمی123
جرم اتمی نسبی
۲۱۳٫۰۱۳۰۱۱۴۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۸۹۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴۴ ± ۲۱ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1968
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

214Th

عدد جرمی214
عدد جرمی124
جرم اتمی نسبی
۲۱۴٫۰۱۱۴۸۱۴۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۴۴۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۷ ± ۱۰ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1968
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

215Th

عدد جرمی215
عدد جرمی125
جرم اتمی نسبی
۲۱۵٫۰۱۱۷۲۴۶۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۳۵ ± ۰٫۱۴ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1968
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

216Th

عدد جرمی216
عدد جرمی126
جرم اتمی نسبی
۲۱۶٫۰۱۱۰۵۵۹۳۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۹۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۶٫۲۸ ± ۰٫۱۶ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1968
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Th

عدد جرمی217
عدد جرمی127
جرم اتمی نسبی
۲۱۷٫۰۱۳۱۰۳۴۴۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۳۹۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۴۸ ± ۴ us
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1968
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

218Th

عدد جرمی218
عدد جرمی128
جرم اتمی نسبی
۲۱۸٫۰۱۳۲۷۶۲۴۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۲۸۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲۲ ± ۵ ns
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1973
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

219Th

عدد جرمی219
عدد جرمی129
جرم اتمی نسبی
۲۱۹٫۰۱۵۵۲۶۴۳۲ ± ۰٫۰۰۰۰۶۰۶۱۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۰۲۳ ± ۰٫۰۱۸ us
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1973
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220Th

عدد جرمی220
عدد جرمی130
جرم اتمی نسبی
۲۲۰٫۰۱۵۷۶۹۸۶۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۴۶۹۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۲ ± ۰٫۳ us
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1973
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)

221Th

عدد جرمی221
عدد جرمی131
جرم اتمی نسبی
۲۲۱٫۰۱۸۱۸۵۷۵۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۵۸۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۷۵ ± ۰٫۰۲ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1970
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

222Th

عدد جرمی222
عدد جرمی132
جرم اتمی نسبی
۲۲۲٫۰۱۸۴۶۸۲۲ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۹۶۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۲۴ ± ۰٫۰۳ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1970
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)

223Th

عدد جرمی223
عدد جرمی133
جرم اتمی نسبی
۲۲۳٫۰۲۰۸۱۱۰۸۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۵۲۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۰۰ ± ۲۰ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1952
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

224Th

عدد جرمی224
عدد جرمی134
جرم اتمی نسبی
۲۲۴٫۰۲۱۴۶۶۱۳۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۳۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۰۴ ± ۰٫۰۲ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1949
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

225Th

عدد جرمی225
عدد جرمی135
جرم اتمی نسبی
۲۲۵٫۰۲۳۹۵۰۹۷۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۴۶۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۷۵ ± ۰٫۰۴ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1949
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)90%
ϵ (electron capture)

226Th

عدد جرمی226
عدد جرمی136
جرم اتمی نسبی
۲۲۶٫۰۲۴۹۰۳۶۹۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۸۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰٫۷ ± ۰٫۰۳ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
18O3.2%

227Th

عدد جرمی227
عدد جرمی137
جرم اتمی نسبی
۲۲۷٫۰۲۷۷۰۲۵۴۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۲۴۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸٫۶۹۳ ± ۰٫۰۰۴ d
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1906
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

228Th

عدد جرمی228
عدد جرمی138
جرم اتمی نسبی
۲۲۸٫۰۲۸۷۳۹۷۴۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۹۳۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۹۱۲۵ ± ۰٫۰۰۰۷ y
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1905
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
20O1.13%

229Th

عدد جرمی229
عدد جرمی139
جرم اتمی نسبی
۲۲۹٫۰۳۱۷۶۱۳۵۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۵۸۱ Da
g-factor
۰٫۱۸۴ ± ۰٫۰۱۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۹۱۶ ± ۰٫۰۱۷ ky
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۳٫۱۱ ± ۰٫۰۶
تاریخ کشف1947
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

230Th

عدد جرمی230
عدد جرمی140
جرم اتمی نسبی
۲۳۰٫۰۳۳۱۳۲۲۶۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۹۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
۰٫۰۲ ± ۰٫۰۲
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۵٫۴ ± ۰٫۳ ky
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1907
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)4%
24Ne (heavy cluster emission)5.8%

231Th

عدد جرمی231
عدد جرمی141
جرم اتمی نسبی
۲۳۱٫۰۳۶۳۰۲۷۶۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۳۰۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۵٫۵۲ ± ۰٫۰۱ h
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1911
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

232Th

عدد جرمی232
عدد جرمی142
جرم اتمی نسبی
۲۳۲٫۰۳۸۰۵۳۶۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۵۲۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
۹۹٫۹۸ ± ۰٫۰۲
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴ ± ۰٫۱ Gy
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1898
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.1%
26Ne2.78%
(double β decay)

233Th

عدد جرمی233
عدد جرمی143
جرم اتمی نسبی
۲۳۳٫۰۴۱۵۸۰۱۲۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۵۲۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۱٫۸۳ ± ۰٫۰۴ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1935
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

234Th

عدد جرمی234
عدد جرمی144
جرم اتمی نسبی
۲۳۴٫۰۴۳۵۹۹۸۰۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۷۷۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۴٫۱۰۷ ± ۰٫۰۲۴ d
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1900
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
α (α emission)

235Th

عدد جرمی235
عدد جرمی145
جرم اتمی نسبی
۲۳۵٫۰۴۷۲۵۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۲ ± ۰٫۱ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

236Th

عدد جرمی236
عدد جرمی146
جرم اتمی نسبی
۲۳۶٫۰۴۹۶۵۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۷٫۳ ± ۱٫۵ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1973
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

237Th

عدد جرمی237
عدد جرمی147
جرم اتمی نسبی
۲۳۷٫۰۵۳۶۲۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۸ ± ۰٫۵ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1993
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

238Th

عدد جرمی238
عدد جرمی148
جرم اتمی نسبی
۲۳۸٫۰۵۶۳۸۸ ± ۰٫۰۰۰۳۰۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۴ ± ۲ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1999
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

239Th

عدد جرمی239
عدد جرمی149
جرم اتمی نسبی
۲۳۹٫۰۶۰۶۵۵ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
Thorium sample 0.1g

تاریخ

کاشفJöns Berzelius
مکان کشفSweden
تاریخ کشف1828
ریشه‌شناسیNamed for Thor, Norse god of thunder.
pronunciationTHOR-i-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۹٫۶ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۰۱ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۰ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۰۰۳۹ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۳ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۴ %

Nuclear Screening Constants