თორიუმი

თორიუმი (Th)

chemical element with the atomic number of 90
Atomic Number90
Atomic Weight232.0377
mass number232
Group
Period7
Blockf
პროტონი90 p+
ნეიტრონი142 n0
ელექტრონი90 e-
Animated ბორის მოდელი of Th (თორიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
180 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
175 pm
Metallic Radius
იონური რადიუსი
94 pm
Crystal Radius
108 pm
Van der Waals radius
245 pm
density
11,7 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: თორიუმი0255075100125150175200225250pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Th (თორიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
513,7 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
16,11 kJ/mol
standard enthalpy of formation
602 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 32, 18, 10, 2
ბორის მოდელი: Th (თორიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Th (თორიუმი)
electron configuration[Rn] 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 6d2 7s2
Enhanced ბორის მოდელი of Th (თორიუმი)
Orbital Diagram of Th (თორიუმი)
ჟანგვის რიცხვი-1, 1, 2, 3, 4
ელექტროუარყოფითობა
1.3
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
5 058,15 K
Melting Point
2 023,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearancesilvery, often with black tarnish
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0,000011 1/K
molar heat capacity
27,32 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,118 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
6,7 MS/m
electrical resistivity
0,00000015 m Ω
ზეგამტარობა
1,38 K
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,0000000072 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,0000000017 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,000084
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
5,08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
სიმტკიცე
3 MPa
bulk modulus
54 GPa
shear modulus
31 GPa
Young's modulus
79 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
0,27
speed of sound
2 490 m/s
კლასიფიცირება
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number34
Mendeleev Number16
Pettifor Number47
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
217 ± 54 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
7,4
Neutron Mass Absorption
0,001
quantum number3F2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Thorium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes32
Natural Isotopes2
Isotopic Composition23299.98%23299.98%2300.02%2300.02%

208Th

mass number208
neutron number118
relative atomic mass
208,017915348 ± 0,000034208 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,4 ± 1,2 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

209Th

mass number209
neutron number119
relative atomic mass
209,017601 ± 0,000111 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

210Th

mass number210
neutron number120
relative atomic mass
210,015093515 ± 0,000020299 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
16 ± 3,6 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1995
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Th

mass number211
neutron number121
relative atomic mass
211,014896923 ± 0,000092399 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
48 ± 20 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1995
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

212Th

mass number212
neutron number122
relative atomic mass
212,01300157 ± 0,000010852 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
31,7 ± 1,3 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1980
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

213Th

mass number213
neutron number123
relative atomic mass
213,01301147 ± 0,000009895 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
144 ± 21 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1968
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

214Th

mass number214
neutron number124
relative atomic mass
214,01148148 ± 0,000011445 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
87 ± 10 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1968
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

215Th

mass number215
neutron number125
relative atomic mass
215,01172464 ± 0,0000068 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,35 ± 0,14 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1968
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

216Th

mass number216
neutron number126
relative atomic mass
216,011055933 ± 0,00001192 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
26,28 ± 0,16 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1968
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Th

mass number217
neutron number127
relative atomic mass
217,013103443 ± 0,000011394 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
248 ± 4 us
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1968
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

218Th

mass number218
neutron number128
relative atomic mass
218,013276248 ± 0,000011289 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
122 ± 5 ns
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1973
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

219Th

mass number219
neutron number129
relative atomic mass
219,015526432 ± 0,000060611 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,023 ± 0,018 us
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1973
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220Th

mass number220
neutron number130
relative atomic mass
220,015769866 ± 0,000014693 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
10,2 ± 0,3 us
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1973
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)

221Th

mass number221
neutron number131
relative atomic mass
221,018185757 ± 0,000008582 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,75 ± 0,02 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1970
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

222Th

mass number222
neutron number132
relative atomic mass
222,01846822 ± 0,000010966 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,24 ± 0,03 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1970
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)

223Th

mass number223
neutron number133
relative atomic mass
223,020811083 ± 0,000008527 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
600 ± 20 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1952
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

224Th

mass number224
neutron number134
relative atomic mass
224,021466137 ± 0,00001031 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,04 ± 0,02 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1949
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

225Th

mass number225
neutron number135
relative atomic mass
225,023950975 ± 0,000005467 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,75 ± 0,04 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1949
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)90%
ϵ (electron capture)

226Th

mass number226
neutron number136
relative atomic mass
226,024903699 ± 0,00000481 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
30,7 ± 0,03 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1948
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
18O3.2%

227Th

mass number227
neutron number137
relative atomic mass
227,027702546 ± 0,000002241 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
18,693 ± 0,004 d
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1906
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

228Th

mass number228
neutron number138
relative atomic mass
228,028739741 ± 0,000001938 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,9125 ± 0,0007 y
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1905
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
20O1.13%

229Th

mass number229
neutron number139
relative atomic mass
229,031761357 ± 0,000002581 Da
g-factor
0,184 ± 0,016
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,916 ± 0,017 ky
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
3,11 ± 0,06
აღმოჩენის თარიღი1947
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

230Th

mass number230
neutron number140
relative atomic mass
230,033132267 ± 0,000001297 Da
g-factor
0
natural abundance
0,02 ± 0,02
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
75,4 ± 0,3 ky
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1907
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)4%
24Ne (heavy cluster emission)5.8%

231Th

mass number231
neutron number141
relative atomic mass
231,036302764 ± 0,000001306 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
25,52 ± 0,01 h
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1911
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

232Th

mass number232
neutron number142
relative atomic mass
232,038053606 ± 0,000001525 Da
g-factor
0
natural abundance
99,98 ± 0,02
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
14 ± 0,1 Gy
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1898
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.1%
26Ne2.78%
(double β decay)

233Th

mass number233
neutron number143
relative atomic mass
233,041580126 ± 0,000001528 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
21,83 ± 0,04 m
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1935
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

234Th

mass number234
neutron number144
relative atomic mass
234,043599801 ± 0,000002779 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
24,107 ± 0,024 d
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1900
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
α (α emission)

235Th

mass number235
neutron number145
relative atomic mass
235,047255 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,2 ± 0,1 m
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1969
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

236Th

mass number236
neutron number146
relative atomic mass
236,049657 ± 0,000015 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
37,3 ± 1,5 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1973
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

237Th

mass number237
neutron number147
relative atomic mass
237,053629 ± 0,000017 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,8 ± 0,5 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1993
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

238Th

mass number238
neutron number148
relative atomic mass
238,056388 ± 0,000304 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,4 ± 2 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1999
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

239Th

mass number239
neutron number149
relative atomic mass
239,060655 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
Thorium sample 0.1g

ისტორია

აღმომჩენიJöns Berzelius
location of discoverySweden
აღმოჩენის თარიღი1828
ეტიმოლოგიაNamed for Thor, Norse god of thunder.
pronunciationTHOR-i-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
9,6 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,000001 mg/L
natural abundance (human body)
0 %
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,0000039 %
natural abundance (მზე)
0,00000003 %
Abundance in Universe
0,00000004 %

Nuclear Screening Constants