தோரியம்

தோரியம் (Th)

chemical element with the atomic number of 90
Atomic Number90
Atomic Weight232.0377
திணிவெண்232
Group
Period7
Blockf
நேர்மின்னி90 p+
நொதுமி142 n0
எதிர்மின்னி90 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Th (தோரியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
180 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
175 pm
Metallic Radius
ionic radius
94 pm
Crystal Radius
108 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
245 pm
அடர்த்தி
11.7 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: தோரியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
ionization energy of Th (தோரியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
513.7 kJ/mol
enthalpy of fusion
16.11 kJ/mol
standard enthalpy of formation
602 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 18, 10, 2
போர் அணு மாதிரி: Th (தோரியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Th (தோரியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Rn] 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 6d2 7s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Th (தோரியம்)
Orbital Diagram of Th (தோரியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-1, 1, 2, 3, 4
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.3
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
5,058.15 K
Melting Point
2,023.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery, often with black tarnish
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.000011 1/K
molar heat capacity
27.32 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.118 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
6.7 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000015 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
1.38 K
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.0000000072 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.0000000017 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.000084
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
5.08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
3 MPa
அமுங்குமை
54 GPa
shear modulus
31 GPa
யங்கின் மட்டு
79 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.27
ஒலியின் விரைவு
2,490 m/s
classification
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number34
Mendeleev Number16
Pettifor Number47
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
217 ± 54 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
7.4
Neutron Mass Absorption
0.001
குவாண்டம் எண்3F2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Thorium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes32
Natural Isotopes2
Isotopic Composition23299.98%23299.98%2300.02%2300.02%

208Th

திணிவெண்208
neutron number118
relative atomic mass
208.017915348 ± 0.000034208 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.4 ± 1.2 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

209Th

திணிவெண்209
neutron number119
relative atomic mass
209.017601 ± 0.000111 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

210Th

திணிவெண்210
neutron number120
relative atomic mass
210.015093515 ± 0.000020299 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
16 ± 3.6 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1995
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Th

திணிவெண்211
neutron number121
relative atomic mass
211.014896923 ± 0.000092399 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
48 ± 20 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1995
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

212Th

திணிவெண்212
neutron number122
relative atomic mass
212.01300157 ± 0.000010852 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
31.7 ± 1.3 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

213Th

திணிவெண்213
neutron number123
relative atomic mass
213.01301147 ± 0.000009895 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
144 ± 21 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

214Th

திணிவெண்214
neutron number124
relative atomic mass
214.01148148 ± 0.000011445 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
87 ± 10 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

215Th

திணிவெண்215
neutron number125
relative atomic mass
215.01172464 ± 0.0000068 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.35 ± 0.14 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

216Th

திணிவெண்216
neutron number126
relative atomic mass
216.011055933 ± 0.00001192 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
26.28 ± 0.16 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Th

திணிவெண்217
neutron number127
relative atomic mass
217.013103443 ± 0.000011394 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
248 ± 4 us
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

218Th

திணிவெண்218
neutron number128
relative atomic mass
218.013276248 ± 0.000011289 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
122 ± 5 ns
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

219Th

திணிவெண்219
neutron number129
relative atomic mass
219.015526432 ± 0.000060611 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.023 ± 0.018 us
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220Th

திணிவெண்220
neutron number130
relative atomic mass
220.015769866 ± 0.000014693 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.2 ± 0.3 us
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)

221Th

திணிவெண்221
neutron number131
relative atomic mass
221.018185757 ± 0.000008582 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.75 ± 0.02 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

222Th

திணிவெண்222
neutron number132
relative atomic mass
222.01846822 ± 0.000010966 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.24 ± 0.03 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)

223Th

திணிவெண்223
neutron number133
relative atomic mass
223.020811083 ± 0.000008527 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
600 ± 20 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

224Th

திணிவெண்224
neutron number134
relative atomic mass
224.021466137 ± 0.00001031 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.04 ± 0.02 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

225Th

திணிவெண்225
neutron number135
relative atomic mass
225.023950975 ± 0.000005467 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.75 ± 0.04 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)90%
ϵ (electron capture)

226Th

திணிவெண்226
neutron number136
relative atomic mass
226.024903699 ± 0.00000481 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
30.7 ± 0.03 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
18O3.2%

227Th

திணிவெண்227
neutron number137
relative atomic mass
227.027702546 ± 0.000002241 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
18.693 ± 0.004 d
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1906
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

228Th

திணிவெண்228
neutron number138
relative atomic mass
228.028739741 ± 0.000001938 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.9125 ± 0.0007 y
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1905
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
20O1.13%

229Th

திணிவெண்229
neutron number139
relative atomic mass
229.031761357 ± 0.000002581 Da
g-factor
0.184 ± 0.016
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.916 ± 0.017 ky
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
3.11 ± 0.06
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

230Th

திணிவெண்230
neutron number140
relative atomic mass
230.033132267 ± 0.000001297 Da
g-factor
0
natural abundance
0.02 ± 0.02
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
75.4 ± 0.3 ky
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1907
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)4%
24Ne (heavy cluster emission)5.8%

231Th

திணிவெண்231
neutron number141
relative atomic mass
231.036302764 ± 0.000001306 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
25.52 ± 0.01 h
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1911
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

232Th

திணிவெண்232
neutron number142
relative atomic mass
232.038053606 ± 0.000001525 Da
g-factor
0
natural abundance
99.98 ± 0.02
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14 ± 0.1 Gy
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1898
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.1%
26Ne2.78%
(double β decay)

233Th

திணிவெண்233
neutron number143
relative atomic mass
233.041580126 ± 0.000001528 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
21.83 ± 0.04 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1935
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

234Th

திணிவெண்234
neutron number144
relative atomic mass
234.043599801 ± 0.000002779 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
24.107 ± 0.024 d
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1900
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

235Th

திணிவெண்235
neutron number145
relative atomic mass
235.047255 ± 0.000014 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.2 ± 0.1 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

236Th

திணிவெண்236
neutron number146
relative atomic mass
236.049657 ± 0.000015 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
37.3 ± 1.5 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

237Th

திணிவெண்237
neutron number147
relative atomic mass
237.053629 ± 0.000017 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.8 ± 0.5 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1993
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

238Th

திணிவெண்238
neutron number148
relative atomic mass
238.056388 ± 0.000304 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.4 ± 2 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

239Th

திணிவெண்239
neutron number149
relative atomic mass
239.060655 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Thorium sample 0.1g

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Jöns Berzelius
location of discoverySweden
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1828
சொற்பிறப்பியல்Named for Thor, Norse god of thunder.
pronunciationTHOR-i-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
9.6 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.000001 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.0000039 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.00000003 %
Abundance in Universe
0.00000004 %

Nuclear Screening Constants