ทอเรียม

ทอเรียม (Th)

chemical element with the atomic number of 90
เลขอะตอม90
มวลอะตอม232.0377
เลขมวล232
หมู่
คาบ7
บล็อกf
โปรตอน90 p+
นิวตรอน142 n0
อิเล็กตรอน90 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Th (ทอเรียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
180 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
175 pm
Metallic Radius
ionic radius
94 pm
Crystal Radius
108 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
245 pm
ความหนาแน่น
11.7 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: ทอเรียม0255075100125150175200225250pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Th (ทอเรียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
513.7 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
16.11 kJ/mol
standard enthalpy of formation
602 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 18, 10, 2
แบบจำลองของบอร์: Th (ทอเรียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Th (ทอเรียม)
electron configuration[Rn] 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 6d2 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Th (ทอเรียม)
Orbital Diagram of Th (ทอเรียม)
สถานะออกซิเดชัน-1, 1, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.3
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
5,058.15 K
จุดหลอมเหลว
2,023.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery, often with black tarnish
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.000011 1/K
molar heat capacity
27.32 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.118 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
6.7 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000015 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
1.38 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000072 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.0000000017 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.000084
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
5.08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
3 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
54 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
31 GPa
Young's modulus
79 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.27
อัตราเร็วของเสียง
2,490 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแอกทิไนด, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number34
Mendeleev Number16
Pettifor Number47
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
217 ± 54 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
7.4
Neutron Mass Absorption
0.001
quantum number3F2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Thorium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร32
Natural Isotopes2
Isotopic Composition23299.98%23299.98%2300.02%2300.02%

208Th

เลขมวล208
เลขนิวตรอน118
น้ำหนักอะตอม
208.017915348 ± 0.000034208 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.4 ± 1.2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

209Th

เลขมวล209
เลขนิวตรอน119
น้ำหนักอะตอม
209.017601 ± 0.000111 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

210Th

เลขมวล210
เลขนิวตรอน120
น้ำหนักอะตอม
210.015093515 ± 0.000020299 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
16 ± 3.6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Th

เลขมวล211
เลขนิวตรอน121
น้ำหนักอะตอม
211.014896923 ± 0.000092399 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
48 ± 20 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

212Th

เลขมวล212
เลขนิวตรอน122
น้ำหนักอะตอม
212.01300157 ± 0.000010852 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
31.7 ± 1.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

213Th

เลขมวล213
เลขนิวตรอน123
น้ำหนักอะตอม
213.01301147 ± 0.000009895 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
144 ± 21 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

214Th

เลขมวล214
เลขนิวตรอน124
น้ำหนักอะตอม
214.01148148 ± 0.000011445 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
87 ± 10 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

215Th

เลขมวล215
เลขนิวตรอน125
น้ำหนักอะตอม
215.01172464 ± 0.0000068 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.35 ± 0.14 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

216Th

เลขมวล216
เลขนิวตรอน126
น้ำหนักอะตอม
216.011055933 ± 0.00001192 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
26.28 ± 0.16 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Th

เลขมวล217
เลขนิวตรอน127
น้ำหนักอะตอม
217.013103443 ± 0.000011394 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
248 ± 4 us
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

218Th

เลขมวล218
เลขนิวตรอน128
น้ำหนักอะตอม
218.013276248 ± 0.000011289 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
122 ± 5 ns
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

219Th

เลขมวล219
เลขนิวตรอน129
น้ำหนักอะตอม
219.015526432 ± 0.000060611 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.023 ± 0.018 us
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220Th

เลขมวล220
เลขนิวตรอน130
น้ำหนักอะตอม
220.015769866 ± 0.000014693 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.2 ± 0.3 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)

221Th

เลขมวล221
เลขนิวตรอน131
น้ำหนักอะตอม
221.018185757 ± 0.000008582 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.75 ± 0.02 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

222Th

เลขมวล222
เลขนิวตรอน132
น้ำหนักอะตอม
222.01846822 ± 0.000010966 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.24 ± 0.03 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)

223Th

เลขมวล223
เลขนิวตรอน133
น้ำหนักอะตอม
223.020811083 ± 0.000008527 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
600 ± 20 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

224Th

เลขมวล224
เลขนิวตรอน134
น้ำหนักอะตอม
224.021466137 ± 0.00001031 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.04 ± 0.02 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

225Th

เลขมวล225
เลขนิวตรอน135
น้ำหนักอะตอม
225.023950975 ± 0.000005467 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.75 ± 0.04 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)90%
ϵ (electron capture)

226Th

เลขมวล226
เลขนิวตรอน136
น้ำหนักอะตอม
226.024903699 ± 0.00000481 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30.7 ± 0.03 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
18O3.2%

227Th

เลขมวล227
เลขนิวตรอน137
น้ำหนักอะตอม
227.027702546 ± 0.000002241 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
18.693 ± 0.004 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1906
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

228Th

เลขมวล228
เลขนิวตรอน138
น้ำหนักอะตอม
228.028739741 ± 0.000001938 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.9125 ± 0.0007 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1905
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
20O1.13%

229Th

เลขมวล229
เลขนิวตรอน139
น้ำหนักอะตอม
229.031761357 ± 0.000002581 Da
g-factor
0.184 ± 0.016
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.916 ± 0.017 ky
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
3.11 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

230Th

เลขมวล230
เลขนิวตรอน140
น้ำหนักอะตอม
230.033132267 ± 0.000001297 Da
g-factor
0
natural abundance
0.02 ± 0.02
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
75.4 ± 0.3 ky
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1907
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)4%
24Ne (heavy cluster emission)5.8%

231Th

เลขมวล231
เลขนิวตรอน141
น้ำหนักอะตอม
231.036302764 ± 0.000001306 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
25.52 ± 0.01 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1911
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

232Th

เลขมวล232
เลขนิวตรอน142
น้ำหนักอะตอม
232.038053606 ± 0.000001525 Da
g-factor
0
natural abundance
99.98 ± 0.02
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14 ± 0.1 Gy
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1898
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.1%
26Ne2.78%
(double β decay)

233Th

เลขมวล233
เลขนิวตรอน143
น้ำหนักอะตอม
233.041580126 ± 0.000001528 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21.83 ± 0.04 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

234Th

เลขมวล234
เลขนิวตรอน144
น้ำหนักอะตอม
234.043599801 ± 0.000002779 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
24.107 ± 0.024 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1900
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

235Th

เลขมวล235
เลขนิวตรอน145
น้ำหนักอะตอม
235.047255 ± 0.000014 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.2 ± 0.1 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

236Th

เลขมวล236
เลขนิวตรอน146
น้ำหนักอะตอม
236.049657 ± 0.000015 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
37.3 ± 1.5 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

237Th

เลขมวล237
เลขนิวตรอน147
น้ำหนักอะตอม
237.053629 ± 0.000017 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.8 ± 0.5 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

238Th

เลขมวล238
เลขนิวตรอน148
น้ำหนักอะตอม
238.056388 ± 0.000304 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.4 ± 2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

239Th

เลขมวล239
เลขนิวตรอน149
น้ำหนักอะตอม
239.060655 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Thorium sample 0.1g

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Jöns Berzelius
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1828
ศัพทมูลวิทยาNamed for Thor, Norse god of thunder.
pronunciationTHOR-i-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
9.6 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.000001 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.0000039 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.00000003 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000004 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • Th
 • element 90
 • 90Th

การแปล

 • ฝรั่งเศสthorium
 • อังกฤษthorium
 • รัสเซียторий
 • สเปนtorio
 • เยอรมันThorium
 • อิตาลีtorio
 • ดัตช์thorium
 • อัมฮาราቶሪየም
 • อาหรับثوريوم
 • อาเซอร์ไบจานTorium
 • เบลารุสТорый
 • บัลแกเรียторий
 • บังกลาথোরিয়াম
 • บอสเนียtorij
 • คาตาลันtori
 • คอร์ซิกาToriu
 • เช็กthorium
 • ชูวัชТори
 • เวลส์Thoriwm
 • เดนมาร์กthorium
 • กรีกθόριο
 • เอสเปรันโตtorio
 • เอสโตเนียtoorium
 • บาสก์torio
 • เปอร์เซียتوریم
 • ฟินแลนด์torium
 • ฟรูลีTori
 • ไอริชTóiriam
 • กาลิเซียTorio
 • มานซ์Thorium
 • จีนแคะthorium
 • ฮิบรูתוריום
 • ฮินดีथोरियम
 • ฮินดีฟิจิThorium
 • โครเอเชียtorij
 • เฮติครีโอลToryòm
 • ฮังการีtórium
 • อาร์เมเนียթորիում
 • อินเตอร์ลิงกัวthorium
 • อินโดนีเซียtorium
 • อีโดtorio
 • ญี่ปุ่นトリウム
 • โลชบันlidycevjinme
 • คาซัคТорий
 • เกาหลี토륨
 • โกมิТорий
 • ละตินthorium
 • ลักเซมเบิร์กThorium
 • ลิกูเรียTorio
 • ลิทัวเนียtoris
 • ลัตเวียtorijs
 • มาลายาลัมതോറിയം
 • มองโกเลียтори
 • มราฐีथोरियम
 • มารีตะวันตกТорий
 • มาเลย์Torium
 • พม่าသိုရီယမ်
 • เยอรมันต่ำThorium
 • เนปาลथोरियम
 • เนวาร์थोरियम
 • นอร์เวย์นีนอสก์thorium
 • โปแลนด์tor
 • ลาฮ์นดาتھوریم
 • โปรตุเกสtório
 • เคชวาThoryu
 • โรมาเนียtoriu
 • ซาคาТориум
 • ซิซิลีtoriu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียTorijum
 • สโลวักtórium
 • สโลวีเนียtorij
 • เซอร์เบียторијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Thorium
 • สวีเดนtorium
 • ทมิฬதோரியம்
 • ตุรกีtoryum
 • อุยกูร์تورىي
 • ยูเครนторій
 • อูรดูthorium
 • เวปส์Torii
 • เวียดนามthori
 • วาเรย์Toryo
 • คัลมืยค์Ториум
 • โยรูบาTóríọ̀m
 • จีน
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Thorium
 • อังกฤษ (แคนาดา)Thorium
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)thorium
 • โปรตุเกส (บราซิล)tório
 • กวางตุ้ง
 • เซบูToryo
 • เคิร์ดตอนกลางتۆریۆم
 • มาซิโดเนียториум
 • นอร์เวย์บุคมอลthorium
 • จอร์เจียთორიუმი
 • ไอซ์แลนด์þórín
 • เบรตันToriom
 • โอดิยาଥୋରିଅମ
 • คุชราตથોરીયમ
 • อ็อกซิตันthorium
 • ตาตาร์торий
 • พีดมอนต์Tòrio
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Тор
 • แอลเบเนียToriumi
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียToriu
 • อุซเบกToriy
 • คีร์กีซТорий
 • ลิมเบิร์กThorium
 • แฟโรThorium
 • สันสกฤตथोरियम
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • มอลตาtorju
 • ลอมบาร์ดTorio
 • เกลิกสกอตTorium
 • บาลีथोरियम
 • เตลูกูథోరియం
 • cdoThorium
 • จีนมินหนานThorium
 • อัสตูเรียสTorio
 • แอฟริกานส์Torium
 • โภชปุรีथोरियम
 • ทิเบตཐོ་རིམ།
 • จีนคลาสสิก
 • สิงหลතෝරියම්
 • ตากาล็อกToryo
 • kbpTɔrɩyɔm
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาtorio
 • จีนอู๋
 • oloTorii
 • ฟริเซียนเหนือToorium
 • ทาจิกТорий
 • กันนาดาಥೋರಿಯಮ್
 • ซาร์เดญาTòriu
 • สวาฮีลีThori
 • อาหรับโมร็อกโกطوريوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์ثوريوم
 • พัชโตتوريوم
 • คอร์นิชThoriom
 • บาหลีThorium
 • บิกอลToryo