Thori

Thori (Th)

chemical element with the atomic number of 90
Số nguyên tử90
Nguyên tử khối232.0377
số khối232
Nhóm
Chu kỳ7
Phân lớpf
Prô ton90 p+
Nơ tron142 n0
Electrons90 e-
Animated Mô hình Bohr of Th (Thori)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
180 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
175 pm
Metallic Radius
ionic radius
94 pm
Crystal Radius
108 pm
Bán kính van der Waals
245 pm
mật độ
11,7 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of Th (Thori)
Nhiệt bay hơi
513,7 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
16,11 kJ/mol
standard enthalpy of formation
602 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 18, 10, 2
Mô hình Bohr: Th (Thori)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Th (Thori)
Cấu hình electron[Rn] 6d2 7s2
Enhanced Mô hình Bohr of Th (Thori)
Orbital Diagram of Th (Thori)
trạng thái oxy hóa-1, 1, 2, 3, 4
độ âm điện
1.3
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
5.058,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
2.023,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery, often with black tarnish
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
0,000011 1/K
molar heat capacity
27,32 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,118 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
6,7 MS/m
điện trở suất
0,00000015 m Ω
Siêu dẫn
1,38 K
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,0000000072 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,0000000017 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,000084
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm mặt (FCC)
lattice constant
5,08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
3 MPa
Mô đun khối
54 GPa
Modul ngang
31 GPa
mô đun Young
79 GPa
Hệ số Poisson
0,27
tốc độ âm thanh
2.490 m/s
phân loại
Danh mụcNhóm Actini, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number34
Mendeleev Number16
Pettifor Number47
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
217 ± 54 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
7,4
Neutron Mass Absorption
0,001
Số lượng tử3F2
space group225 (Fm_3m)

Đồng vị của Thori

Các đồng vị bền2
Các đồng vị không bền30
Radioactive Isotopes32

208Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
208,017915348 ± 0,000034208 Da
số khối208
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,4 ± 1,2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

208Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

209Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
209,017601 ± 0,000111 Da
số khối209
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

209Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

210Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
210,015093515 ± 0,000020299 Da
số khối210
g-factor
0
chu kỳ bán rã
16 ± 3,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1995
parity+

210Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

211Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
211,014896923 ± 0,000092399 Da
số khối211
g-factor
chu kỳ bán rã
48 ± 20 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1995
parity-

211Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

212Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
212,01300157 ± 0,000010852 Da
số khối212
g-factor
0
chu kỳ bán rã
31,7 ± 1,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1980
parity+

212Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

213Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
213,01301147 ± 0,000009895 Da
số khối213
g-factor
chu kỳ bán rã
144 ± 21 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1968
parity-

213Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

214Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
214,01148148 ± 0,000011445 Da
số khối214
g-factor
0
chu kỳ bán rã
87 ± 10 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1968
parity+

214Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

215Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
215,01172464 ± 0,0000068 Da
số khối215
g-factor
chu kỳ bán rã
1,35 ± 0,14 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1968
parity-

215Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

216Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
216,011055933 ± 0,00001192 Da
số khối216
g-factor
0
chu kỳ bán rã
26,28 ± 0,16 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1968
parity+

216Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

217Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
217,013103443 ± 0,000011394 Da
số khối217
g-factor
chu kỳ bán rã
248 ± 4 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1968
parity+

217Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

218Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
218,013276248 ± 0,000011289 Da
số khối218
g-factor
0
chu kỳ bán rã
122 ± 5 ns
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1973
parity+

218Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

219Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
219,015526432 ± 0,000060611 Da
số khối219
g-factor
chu kỳ bán rã
1,023 ± 0,018 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1973
parity+

219Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

220Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
220,015769866 ± 0,000014693 Da
số khối220
g-factor
0
chu kỳ bán rã
10,2 ± 0,3 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1973
parity+

220Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)%

221Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
221,018185757 ± 0,000008582 Da
số khối221
g-factor
chu kỳ bán rã
1,75 ± 0,02 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity+

221Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

222Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
222,01846822 ± 0,000010966 Da
số khối222
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,24 ± 0,03 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1970
parity+

222Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)%

223Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
223,020811083 ± 0,000008527 Da
số khối223
g-factor
chu kỳ bán rã
600 ± 20 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1952
parity

223Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

224Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
224,021466137 ± 0,00001031 Da
số khối224
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,04 ± 0,02 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1949
parity+

224Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)%

225Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
225,023950975 ± 0,000005467 Da
số khối225
g-factor
chu kỳ bán rã
8,75 ± 0,04 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1949
parity+

225Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)90%
ϵ (electron capture)%

226Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
226,024903699 ± 0,00000481 Da
số khối226
g-factor
0
chu kỳ bán rã
30,7 ± 0,03 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1948
parity+

226Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
18O3.2%

227Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
227,027702546 ± 0,000002241 Da
số khối227
g-factor
chu kỳ bán rã
18,693 ± 0,004 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1906
parity+

227Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

228Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
228,028739741 ± 0,000001938 Da
số khối228
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,9125 ± 0,0007 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1905
parity+

228Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
20O1.13%

229Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
229,031761357 ± 0,000002581 Da
số khối229
g-factor
0,184 ± 0,016
chu kỳ bán rã
7,916 ± 0,017 ky
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
3,11 ± 0,06
ngày khám phá1947
parity+

229Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

230Th

natural abundanceRadioactive ☢️
0,02 ± 0,02
relative atomic mass
230,033132267 ± 0,000001297 Da
số khối230
g-factor
0
chu kỳ bán rã
75,4 ± 0,3 ky
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1907
parity+

230Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)4%
24Ne (heavy cluster emission)5.8%

231Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
231,036302764 ± 0,000001306 Da
số khối231
g-factor
chu kỳ bán rã
25,52 ± 0,01 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1911
parity+

231Th Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

232Th

natural abundanceRadioactive ☢️
99,98 ± 0,02
relative atomic mass
232,038053606 ± 0,000001525 Da
số khối232
g-factor
0
chu kỳ bán rã
14 ± 0,1 Gy
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1898
parity+

232Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.1%
26Ne2.78%
(double β decay)%

233Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
233,041580126 ± 0,000001528 Da
số khối233
g-factor
chu kỳ bán rã
21,83 ± 0,04 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1935
parity+

233Th Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

234Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
234,043599801 ± 0,000002779 Da
số khối234
g-factor
0
chu kỳ bán rã
24,107 ± 0,024 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1900
parity+

234Th Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)%

235Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
235,047255 ± 0,000014 Da
số khối235
g-factor
chu kỳ bán rã
7,2 ± 0,1 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1969
parity+

235Th Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

236Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
236,049657 ± 0,000015 Da
số khối236
g-factor
0
chu kỳ bán rã
37,3 ± 1,5 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1973
parity+

236Th Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

237Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
237,053629 ± 0,000017 Da
số khối237
g-factor
chu kỳ bán rã
4,8 ± 0,5 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1993
parity+

237Th Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

238Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
238,056388 ± 0,000304 Da
số khối238
g-factor
0
chu kỳ bán rã
9,4 ± 2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1999
parity+

238Th Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

239Th

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
239,060655 ± 0,000429 Da
số khối239
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

239Th Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Thorium sample 0.1g

lịch sử

được phát hiện bởiJöns Berzelius
nơi khám pháSweden
ngày khám phá1828
từ nguyên họcNamed for Thor, Norse god of thunder.
cách phát âmTHOR-i-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
9,6 mg/kg
Abundance in Oceans
0,000001 mg/L
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0,0000039 %
Abundance in Sun
0,00000003 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,00000004 %

Nuclear Screening Constants