اورانیم

اورانیم (U)

یکی از عنصرهای جدول تناوبی عنصرها
عدد اتمی92
عدد جرمی238.02891
عدد جرمی238
گروه
تناوب7
بلوکf
پروتون92 p+
نوترون146 n0
الکترون92 e-
Animated مدل بور of U (اورانیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۷۵ pm
حجم مولی
۱۲٫۵ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۷۰ pm
Metallic Radius
شعاع یونی
۱۰۲٫۵ pm
Crystal Radius
۱۱۶٫۵ pm
شعاع واندروالسی
۲۴۱ pm
density
۱۹٫۱ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: اورانیم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
۹۹۵٫۲ kJ/mol
میل ترکیبی الکترون
ionization energy
۶٫۱۹۴۰۵ eV/particle
ionization energy of U (اورانیم)
آنتالپی تبخیر
۴۱۷ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۱۲٫۶ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۵۳۳ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
مدل بور: U (اورانیم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: U (اورانیم)
آرایش اتمی[Rn] 5f3 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f3 6d1 7s2
Enhanced مدل بور of U (اورانیم)
Orbital Diagram of U (اورانیم)
عدد اکسایش-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
الکترونگاتیوی
1.7
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۴٬۴۰۴٫۱۵ K
نقطه ذوب
۱٬۴۰۸٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearance
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۲۷٫۵ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۱۳۹ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۷٫۶۶۵ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۱۱۶ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۳٫۶ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۲۸ m Ω
ابررسانایی
۰٫۶۹ K
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۲۱۶ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۵۱۴ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۴۱۱
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیاورتورومبیک پایه محور (ORC)
ثابت شبکه
۲٫۸۵ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
۶ MPa
مدول حجمی
۱۰۰ GPa
مدول برشی
۱۱۱ GPa
مدول یانگ
۲۰۸ GPa
نسبت پواسون
۰٫۲۳
سرعت صوت
۳٬۱۵۵ m/s
دسته‌بندی
دستهاکتینیدها, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number36
Mendeleev Number20
Pettifor Number45
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
۹۷۳٫۲ kJ/mol
قطبش‌پذیری
۱۲۹ ± ۱۷ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۷٫۵۷
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۰۵
عدد کوانتومی5L6
گروه فضایی63 (Cmcm)

ایزوتوپ‌های اورانیم

ایزوتوپ های پایدار0
ایزوتوپ های ناپایدار29
Natural Isotopes3
Isotopic Composition23899.27%23899.27%2340.01%2340.01%2350.72%2350.72%

215U

عدد جرمی215
عدد جرمی123
جرم اتمی نسبی
۲۱۵٫۰۲۶۷۱۹۷۷۴ ± ۰٫۰۰۰۱۱۱۷۹۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۴ ± ۰٫۹ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2015
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

216U

عدد جرمی216
عدد جرمی124
جرم اتمی نسبی
۲۱۶٫۰۲۴۷۶۲۸۲۹ ± ۰٫۰۰۰۰۳۰۱۵۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۹ ± ۲٫۹ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2015
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

217U

عدد جرمی217
عدد جرمی125
جرم اتمی نسبی
۲۱۷٫۰۲۴۶۶ ± ۰٫۰۰۰۰۸۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۵۰ ± ۷۱۰ us
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2000
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β (β decay)

218U

عدد جرمی218
عدد جرمی126
جرم اتمی نسبی
۲۱۸٫۰۲۳۵۰۴۸۷۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۴۷۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۵۴ ± ۹۱ us
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1992
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

219U

عدد جرمی219
عدد جرمی127
جرم اتمی نسبی
۲۱۹٫۰۲۵۰۰۹۲۳۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۴۳۱۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۰ ± ۷ us
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1993
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220U

عدد جرمی220
عدد جرمی128
جرم اتمی نسبی
۲۲۰٫۰۲۴۷۰۶ ± ۰٫۰۰۰۱۰۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

221U

عدد جرمی221
عدد جرمی129
جرم اتمی نسبی
۲۲۱٫۰۲۶۳۲۳۲۹۷ ± ۰٫۰۰۰۰۷۷۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۶۰ ± ۱۴۰ ns
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2015
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

222U

عدد جرمی222
عدد جرمی130
جرم اتمی نسبی
۲۲۲٫۰۲۶۰۵۷۹۵۷ ± ۰٫۰۰۰۰۵۵۸۱۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۷ ± ۰٫۷ us
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1983
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

223U

عدد جرمی223
عدد جرمی131
جرم اتمی نسبی
۲۲۳٫۰۲۷۹۶۰۷۵۴ ± ۰٫۰۰۰۰۶۳۳۹۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۵ ± ۱۲ us
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1991
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

224U

عدد جرمی224
عدد جرمی132
جرم اتمی نسبی
۲۲۴٫۰۲۷۶۳۵۹۱۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۶۳۸۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۹۶ ± ۱۷ us
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1991
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

225U

عدد جرمی225
عدد جرمی133
جرم اتمی نسبی
۲۲۵٫۰۲۹۳۸۵۰۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۶۶۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۲ ± ۴ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1989
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

226U

عدد جرمی226
عدد جرمی134
جرم اتمی نسبی
۲۲۶٫۰۲۹۳۳۸۶۶۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۸۸۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۶۹ ± ۶ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1973
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

227U

عدد جرمی227
عدد جرمی135
جرم اتمی نسبی
۲۲۷٫۰۳۱۱۸۱۱۲۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۱۳۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۱ ± ۰٫۱ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1952
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

228U

عدد جرمی228
عدد جرمی136
جرم اتمی نسبی
۲۲۸٫۰۳۱۳۶۸۹۵۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۴۴۶۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۱ ± ۰٫۲ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1949
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)97.5%
ϵ (electron capture)2.5%

229U

عدد جرمی229
عدد جرمی137
جرم اتمی نسبی
۲۲۹٫۰۳۳۵۰۵۹۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۳۷۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۷٫۸ ± ۰٫۵ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1949
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%
α (α emission)20%

230U

عدد جرمی230
عدد جرمی138
جرم اتمی نسبی
۲۳۰٫۰۳۳۹۴۰۱۱۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۸۴۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۰٫۲۳ ± ۰٫۰۲ d
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
22Ne4.8%
SF (spontaneous fission)

231U

عدد جرمی231
عدد جرمی139
جرم اتمی نسبی
۲۳۱٫۰۳۶۲۹۲۱۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۸۶۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۲ ± ۰٫۱ d
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1949
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)0.004%

232U

عدد جرمی232
عدد جرمی140
جرم اتمی نسبی
۲۳۲٫۰۳۷۱۵۴۷۶۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۹۴۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۸٫۹ ± ۰٫۴ y
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1949
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
24Ne (heavy cluster emission)8.9%
SF (spontaneous fission)2.7%
28Mg5%

233U

عدد جرمی233
عدد جرمی141
جرم اتمی نسبی
۲۳۳٫۰۳۹۶۳۴۲۹۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۴۲ Da
g-factor
‎−۰٫۲۳۶ ± ۰٫۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵۹٫۱۹ ± ۰٫۱۵ ky
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۳٫۶۶۳ ± ۰٫۰۰۸
تاریخ کشف1947
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6%
24Ne (heavy cluster emission)7.2%
28Mg1.3%

234U

عدد جرمی234
عدد جرمی142
جرم اتمی نسبی
۲۳۴٫۰۴۰۹۵۰۲۹۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۱۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
۰٫۰۰۵۴ ± ۰٫۰۰۰۵
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۴۵٫۵ ± ۰٫۶ ky
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1912
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.64%
28Mg1.4%
26Ne9%

235U

عدد جرمی235
عدد جرمی143
جرم اتمی نسبی
۲۳۵٫۰۴۳۹۲۸۱۱۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۱۹۸ Da
g-factor
‎−۰٫۱۰۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۳ ± ۰٫۰۰۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۶
natural abundance
۰٫۷۲۰۴ ± ۰٫۰۰۰۶
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۰۴ ± ۱ My
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۴٫۹۳۶ ± ۰٫۰۰۶
تاریخ کشف1935
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)7%
20Ne8%
25Ne8%
28Mg8%

236U

عدد جرمی236
عدد جرمی144
جرم اتمی نسبی
۲۳۶٫۰۴۵۵۶۶۱۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۱۹۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۳٫۴۲ ± ۰٫۰۴ My
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1951
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)9.4%

237U

عدد جرمی237
عدد جرمی145
جرم اتمی نسبی
۲۳۷٫۰۴۸۷۲۸۳۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۷۵۲ ± ۰٫۰۰۲ d
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1940
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

238U

عدد جرمی238
عدد جرمی146
جرم اتمی نسبی
۲۳۸٫۰۵۰۷۸۶۹۳۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۶۰۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
۹۹٫۲۷۴۲ ± ۰٫۰۰۱
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۴۶۳ ± ۰٫۰۰۳ Gy
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1896
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.44%
(double β decay)2.2%

239U

عدد جرمی239
عدد جرمی147
جرم اتمی نسبی
۲۳۹٫۰۵۴۲۹۱۹۸۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۶۱۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۳٫۴۵ ± ۰٫۰۲ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1937
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

240U

عدد جرمی240
عدد جرمی148
جرم اتمی نسبی
۲۴۰٫۰۵۶۵۹۲۴۱۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۷۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴٫۱ ± ۰٫۱ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1953
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
α (α emission)

241U

عدد جرمی241
عدد جرمی149
جرم اتمی نسبی
۲۴۱٫۰۶۰۳۳ ± ۰٫۰۰۰۲۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

242U

عدد جرمی242
عدد جرمی150
جرم اتمی نسبی
۲۴۲٫۰۶۲۹۳۱ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۶٫۸ ± ۰٫۵ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1979
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

243U

عدد جرمی243
عدد جرمی151
جرم اتمی نسبی
۲۴۳٫۰۶۷۰۷۵ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
Uranium2

تاریخ

کاشفMartin Klaproth
مکان کشفGermany
تاریخ کشف1789
ریشه‌شناسیNamed for the planet Uranus.
pronunciationyoo-RAY-ni-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۲٫۷ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۳۲ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۰٫۰۰۰۰۰۰۱ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۰۰۰۹۸ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۰۱ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۲ %

Nuclear Screening Constants