யுரேனியம்

யுரேனியம் (U)

radioactive, metallic element with the atomic number 92
Atomic Number92
Atomic Weight238.02891
திணிவெண்238
Group
Period7
Blockf
நேர்மின்னி92 p+
நொதுமி146 n0
எதிர்மின்னி92 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of U (யுரேனியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
175 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
170 pm
Metallic Radius
ionic radius
102.5 pm
Crystal Radius
116.5 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
241 pm
அடர்த்தி
19.1 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: யுரேனியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
995.2 kJ/mol
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
6.19405 eV/particle
ionization energy of U (யுரேனியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
417 kJ/mol
enthalpy of fusion
12.6 kJ/mol
standard enthalpy of formation
533 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
போர் அணு மாதிரி: U (யுரேனியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: U (யுரேனியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Rn] 5f3 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f3 6d1 7s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of U (யுரேனியம்)
Orbital Diagram of U (யுரேனியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.7
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
4,404.15 K
Melting Point
1,408.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearance
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
27.5 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
0.0000139 1/K
molar heat capacity
27.665 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.116 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
3.6 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000028 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
0.69 K
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.0000000216 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.00000000514 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.000411
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureBase Centered Orthorhombic (ORC)
lattice constant
2.85 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
6 MPa
அமுங்குமை
100 GPa
shear modulus
111 GPa
யங்கின் மட்டு
208 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.23
ஒலியின் விரைவு
3,155 m/s
classification
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number36
Mendeleev Number20
Pettifor Number45
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
973.2 kJ/mol
polarizability
129 ± 17 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
7.57
Neutron Mass Absorption
0.0005
குவாண்டம் எண்5L6
space group63 (Cmcm)

Isotopes of Uranium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes29
Natural Isotopes3
Isotopic Composition23899.27%23899.27%2340.01%2340.01%2350.72%2350.72%

215U

திணிவெண்215
neutron number123
relative atomic mass
215.026719774 ± 0.000111794 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.4 ± 0.9 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2015
parity-

decay modeintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

216U

திணிவெண்216
neutron number124
relative atomic mass
216.024762829 ± 0.000030158 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.9 ± 2.9 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2015
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

217U

திணிவெண்217
neutron number125
relative atomic mass
217.02466 ± 0.000086 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
850 ± 710 us
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2000
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)

218U

திணிவெண்218
neutron number126
relative atomic mass
218.023504877 ± 0.000014722 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
354 ± 91 us
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

219U

திணிவெண்219
neutron number127
relative atomic mass
219.025009233 ± 0.000014319 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
60 ± 7 us
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1993
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220U

திணிவெண்220
neutron number128
relative atomic mass
220.024706 ± 0.000108 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

221U

திணிவெண்221
neutron number129
relative atomic mass
221.026323297 ± 0.00007744 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
660 ± 140 ns
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2015
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

222U

திணிவெண்222
neutron number130
relative atomic mass
222.026057957 ± 0.000055817 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.7 ± 0.7 us
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

223U

திணிவெண்223
neutron number131
relative atomic mass
223.027960754 ± 0.000063396 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
65 ± 12 us
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1991
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

224U

திணிவெண்224
neutron number132
relative atomic mass
224.027635913 ± 0.000016383 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
396 ± 17 us
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1991
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

225U

திணிவெண்225
neutron number133
relative atomic mass
225.02938505 ± 0.000010664 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
62 ± 4 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

226U

திணிவெண்226
neutron number134
relative atomic mass
226.029338669 ± 0.000011884 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
269 ± 6 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

227U

திணிவெண்227
neutron number135
relative atomic mass
227.031181124 ± 0.000009136 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.1 ± 0.1 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

228U

திணிவெண்228
neutron number136
relative atomic mass
228.031368959 ± 0.000014465 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.1 ± 0.2 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)97.5%
ϵ (electron capture)2.5%

229U

திணிவெண்229
neutron number137
relative atomic mass
229.033505976 ± 0.000006374 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
57.8 ± 0.5 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%
α (α emission)20%

230U

திணிவெண்230
neutron number138
relative atomic mass
230.033940114 ± 0.000004841 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
20.23 ± 0.02 d
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
22Ne4.8%
SF (spontaneous fission)

231U

திணிவெண்231
neutron number139
relative atomic mass
231.03629218 ± 0.000002866 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.2 ± 0.1 d
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)0.004%

232U

திணிவெண்232
neutron number140
relative atomic mass
232.037154765 ± 0.000001941 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
68.9 ± 0.4 y
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
24Ne (heavy cluster emission)8.9%
SF (spontaneous fission)2.7%
28Mg5%

233U

திணிவெண்233
neutron number141
relative atomic mass
233.039634294 ± 0.00000242 Da
g-factor
-0.236 ± 0.02
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
159.19 ± 0.15 ky
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
3.663 ± 0.008
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6%
24Ne (heavy cluster emission)7.2%
28Mg1.3%

234U

திணிவெண்234
neutron number142
relative atomic mass
234.040950296 ± 0.000001212 Da
g-factor
0
natural abundance
0.0054 ± 0.0005
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
245.5 ± 0.6 ky
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1912
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.64%
28Mg1.4%
26Ne9%

235U

திணிவெண்235
neutron number143
relative atomic mass
235.043928117 ± 0.000001198 Da
g-factor
-0.10857142857143 ± 0.0085714285714286
natural abundance
0.7204 ± 0.0006
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
704 ± 1 My
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
4.936 ± 0.006
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1935
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)7%
20Ne8%
25Ne8%
28Mg8%

236U

திணிவெண்236
neutron number144
relative atomic mass
236.04556613 ± 0.000001193 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
23.42 ± 0.04 My
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)9.4%

237U

திணிவெண்237
neutron number145
relative atomic mass
237.048728309 ± 0.00000129 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.752 ± 0.002 d
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

238U

திணிவெண்238
neutron number146
relative atomic mass
238.050786936 ± 0.000001601 Da
g-factor
0
natural abundance
99.2742 ± 0.001
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.463 ± 0.003 Gy
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1896
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.44%
(double β decay)2.2%

239U

திணிவெண்239
neutron number147
relative atomic mass
239.054291989 ± 0.000001612 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
23.45 ± 0.02 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

240U

திணிவெண்240
neutron number148
relative atomic mass
240.056592411 ± 0.00000274 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.1 ± 0.1 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1953
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

241U

திணிவெண்241
neutron number149
relative atomic mass
241.06033 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

242U

திணிவெண்242
neutron number150
relative atomic mass
242.062931 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
16.8 ± 0.5 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

243U

திணிவெண்243
neutron number151
relative atomic mass
243.067075 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
Uranium2

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Martin Klaproth
location of discoveryGermany
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1789
சொற்பிறப்பியல்Named for the planet Uranus.
pronunciationyoo-RAY-ni-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
2.7 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.0032 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.0000001 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.00000098 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0000001 %
Abundance in Universe
0.00000002 %

Nuclear Screening Constants