คุณสมบัติ

CAS Number7440-22-4
PubChem CID23954
รัศมีอะตอม144
ปริมาณอะตอม10.3
มวลอะตอม107.868
บล็อกd
จุดเดือด2,162
Bulk Modulus
ประเภทโลหะทรานซิชัน
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์
สีสีเงิน
รัศมีโควาเลนต์145
ความหนาแน่น10.49
Electrical Resistivity
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Kr] 4d10 5s1
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน2, 8, 18, 18, 1
อิเล็กโตรเนกาติวิตี1.93
Electrons47
หมู่11
ความร้อนของการหลอมเหลว11.3
ความร้อนของการกลายเป็นไอ255
พลังงานไอออไนเซชัน7.576
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
มวล107.868
Mass Number47
จุดหลอมเหลว961.78
ชื่อเงิน
นิวตรอน61
เลขอะตอม108
สถานะออกซิเดชัน1, 2, 3
คาบ5
สถานะแข็ง
Poisson Ratio
โปรตอน47
Shear Modulus
ความร้อนจำเพาะ0.235
สัญลักษณ์Ag
สภาพนำความร้อน4.29
Van der Waals radius
Young's Modulus
อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก7.9×10-6%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล6×10-8%
Ag เงิน 47 107.8682 11 5 d 47 962.0 2212.0 [Kr] 4d10 5s1 2 8 18 18 1 10.5 7.9E-6% Silver Cubic: Face centered 1.9 1.87 {"1":"731.0","2":"2070","3":"3361"} 731 125.6 153 1 1.44 10.3 11.3 250.63 0.232 429.0 0 Solid, Diamagnetic, Conductor, TransitionMetal, Metal, Stable, Natural SIL-ver Silvery-ductile, and malleable metal Used in alloys for jewelry and in other compounds for photography. It is also a good conductor, but expensive. Found in ores called argentite (AgS), light ruby silver (Ag3AsS3), dark ruby silver(Ag3SbS3) and brittle silver. pPd5qAb4J50 Silver
Carl Jacob Löwig discovered bromine in 1825, while still a chemistry student at Heidelberg University, Germany.

Antoine Balard distilled the bromine from a solution of seaweed ash saturated with chlorine in 1824.

He finally published his results in 1826, providing evidence that the substance he had discovered was a new element. From the Greek word bromos, stench 47 From the Anglo-Saxon word "siolfur" meaning "silver" (the origin of the symbol Ag comes from the Latin word "argentum" meaning "silver")

Isotopes of Bromine

Standard Atomic Weight

107.8682(2)

ไอโซโทปที่มีความเสถียร

107Ag 109Ag

ไอโซโทปที่ไม่เสถียร

93Ag 94Ag 95Ag 96Ag 97Ag 98Ag 99Ag 100Ag 101Ag 102Ag 103Ag 104Ag 105Ag 106Ag 108Ag 110Ag 111Ag 112Ag 113Ag 114Ag 115Ag 116Ag 117Ag 118Ag 119Ag 120Ag 121Ag 122Ag 123Ag 124Ag 125Ag 126Ag 127Ag 128Ag 129Ag 130Ag

โบรมีนเป็นพิษต่อร่างกาย สามารถทำให้ผิวหนังไหม้เมื่อสัมผัส
Bromine is the only nonmetallic element that is liquid at ordinary temperatures
Bromine is used in making fumigants, flameproofing agents, water purification compounds, dyes, medicines and sanitizers.

Potassium bromide is used as a source of bromide ions for the manufacture of silver bromide for photographic film.

Bromine is also used to reduce mercury pollution from coal-fired power plants.