คุณสมบัติ

CAS Number7440-37-1
PubChem CID23968
รัศมีอะตอม71
ปริมาณอะตอม22.4
มวลอะตอม39.948
บล็อกp
จุดเดือด-185.85
Bulk Modulus
ประเภทก๊าซมีตระกูล
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์
สี
รัศมีโควาเลนต์106
ความหนาแน่น0.002
Electrical Resistivity
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ne] 3s2 3p6
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน2, 8, 8
อิเล็กโตรเนกาติวิตี-
Electrons18
หมู่18
ความร้อนของการหลอมเหลว1.18
ความร้อนของการกลายเป็นไอ6.5
พลังงานไอออไนเซชัน15.76
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
มวล39.948
Mass Number18
จุดหลอมเหลว-189.35
ชื่ออาร์กอน
นิวตรอน22
เลขอะตอม40
สถานะออกซิเดชัน0
คาบ3
สถานะก๊าซ
Poisson Ratio
โปรตอน18
Shear Modulus
ความร้อนจำเพาะ0.52
สัญลักษณ์Ar
สภาพนำความร้อน0
Van der Waals radius
Young's Modulus
อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก0.00015%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล0.02%
Ar อาร์กอน 18 39.948 18 3 p 18 -189.2 -185.7 [Ne] 3s2 3p6 2 8 8 0.00178 0.00015% Colorless Cubic: Face centered 3.242 {"1":"1520.6","2":"2665.8","3":"3931","4":"5771","5":"7238","6":"8781","7":"11995","8":"13842","9":"40760","10":"46186","11":"52002","12":"59653","13":"66199","14":"72918","15":"82473","16":"88576","17":"397605","18":"427066"} 1527 0 97 0 0.88 24.2 1.188 6.506 0.52 0.0177 0 Gas, Diamagnetic, NobleGas, Nonmetal, Stable, Natural AR-gon Colorless, odorless, tasteless noble gas. It is the third most abundant element in the earth's atmosphere and makes up about 1%. Used in lighting products. It is often used in filling incandescent light bulbs. Some is mixed with krypton in fluorescent lamps. Crystals in the semiconductor industry are grown in argon atmospheres. Continuously released into the air by decay of radioactive potassium-40. Pure form is obtained from fractional distillation of liquid air. nrHVOFG2V-c Argon
Moscovium was identified in 2004 by a team composed of Russian scientists at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory.

The team reported that they bombarded americium-243 with calcium-48 ions to produce four atoms of moscovium.

These atoms decayed by emission of alpha-particles to nihonium in approximately 100 milliseconds. Named after Moscow Oblast where Dubna is located 18 1894 Sir William Ramsay, Lord Rayleigh Scotland From the Greek word "argos" meaning "inactive"

Isotopes of Moscovium

Standard Atomic Weight

39.948(1)

ไอโซโทปที่มีความเสถียร

36Ar 38Ar 40Ar

ไอโซโทปที่ไม่เสถียร

30Ar 31Ar 32Ar 33Ar 34Ar 35Ar 37Ar 39Ar 41Ar 42Ar 43Ar 44Ar 45Ar 46Ar 47Ar 48Ar 49Ar 50Ar 51Ar 52Ar 53Ar

Moscovium is harmful due to its radioactivity
Moscovium is historically known as eka-bismuth
Moscovium is used for scientific research purposes only.