คุณสมบัติ

CAS Number7440-46-2
PubChem CID5354618
รัศมีอะตอม265
ปริมาณอะตอม71.07
มวลอะตอม132.905
บล็อกs
จุดเดือด671
Bulk Modulus
ประเภทโลหะแอลคาไล
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์
สีสีเงิน
รัศมีโควาเลนต์244
ความหนาแน่น1.873
Electrical Resistivity
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 6s1
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน2, 8, 18, 18, 8, 1
อิเล็กโตรเนกาติวิตี0.79
Electrons55
หมู่1
ความร้อนของการหลอมเหลว2.09
ความร้อนของการกลายเป็นไอ65
พลังงานไอออไนเซชัน3.894
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
มวล132.905
Mass Number55
จุดหลอมเหลว28.44
ชื่อซีเซียม
นิวตรอน78
เลขอะตอม133
สถานะออกซิเดชัน-1, 1
คาบ6
สถานะแข็ง
Poisson Ratio
โปรตอน55
Shear Modulus
ความร้อนจำเพาะ0.242
สัญลักษณ์Cs
สภาพนำความร้อน0.359
Van der Waals radius
Young's Modulus
อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก0.00019%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล8×10-8%
Cs ซีเซียม 55 132.9054519 1 6 s 55 28.4 669.0 [Xe] 6s1 2 8 18 18 8 1 1.87 0.00019% Silver Cubic: Body centered 0.8 0.659 {"1":"375.7","2":"2234.3","3":"3400"} 382 45.5 225 1 2.67 70.0 2.092 67.74 0.24 35.9 0 Solid, Conductor, AlkaliMetal, Metal, Stable, Natural SEE-zi-em Very soft, light gray, ductile metal. Used as a 'getter' to remove air traces in vacuum and cathode-ray tubes. Also used in producing photoelectric devices and atomic clocks. Since it ionizes readily, it is used as an ion rocket motor propellant. Found in pollucite [(Cs4Al4Si9O26).H2O] and as trace in lepidolite. 5aD6HwUE2c0 Cesium
Molybdenite was often confused for graphite and it was thought to contain lead.

In 1778 Swedish scientist Carl Wilhelm Scheele proved that molybdenite was not graphite nor did it contain lead.

In 1781, Scheele's friend and countryman, Peter J. Hjelm isolated the metal by using carbon and linseed oil. From the Greek word molybdo, lead 55 1860 Gustav Kirchhoff, Robert Bunsen Germany From the Latin word "caesius" meaning "sky blue" or "heavenly blue"

Isotopes of Molybdenum

Standard Atomic Weight

132.90545196(6)

ไอโซโทปที่มีความเสถียร

133Cs

ไอโซโทปที่ไม่เสถียร

112Cs 113Cs 114Cs 115Cs 116Cs 117Cs 118Cs 119Cs 120Cs 121Cs 122Cs 123Cs 124Cs 125Cs 126Cs 127Cs 128Cs 129Cs 130Cs 131Cs 132Cs 134Cs 135Cs 136Cs 137Cs 138Cs 139Cs 140Cs 141Cs 142Cs 143Cs 144Cs 145Cs 146Cs 147Cs 148Cs 149Cs 150Cs 151Cs

Molybdenum is toxic in all but small quantities
Molybdenum is essential for plant foliage health
Molybdenum is used as glass furnace electrodes due to its high melting point.

The metal is also used in nuclear energy applications and for missile and aircraft parts.

Molybdenum is valuable as a catalyst in the refining of petroleum.

Molybdenum is used in small quantities to harden steel and is used in many alloys.