คุณสมบัติ

CAS Number7440-53-1
PubChem CID23981
รัศมีอะตอม180
ปริมาณอะตอม20.8
มวลอะตอม151.964
บล็อกf
จุดเดือด1,529
Bulk Modulus
ประเภทแลนทาไนด
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์
สีสีเงิน
รัศมีโควาเลนต์198
ความหนาแน่น5.243
Electrical Resistivity
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f7 6s2
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน2, 8, 18, 25, 8, 2
อิเล็กโตรเนกาติวิตี1.2
Electrons63
หมู่na
ความร้อนของการหลอมเหลว9.2
ความร้อนของการกลายเป็นไอ175
พลังงานไอออไนเซชัน5.67
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
มวล151.964
Mass Number63
จุดหลอมเหลว826
ชื่อยูโรเพียม
นิวตรอน89
เลขอะตอม152
สถานะออกซิเดชัน2, 3
คาบ6
สถานะแข็ง
Poisson Ratio
โปรตอน63
Shear Modulus
ความร้อนจำเพาะ0.182
สัญลักษณ์Eu
สภาพนำความร้อน0.139
Van der Waals radius
Young's Modulus
อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก0.00018%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล5×10-8%
Eu ยูโรเพียม 63 151.964 6 f 63 822.0 1529.0 [Xe] 4f7 6s2 2 8 18 25 8 2 5.24 0.00018% Silver Cubic: Body centered {"1":"547.1","2":"1085","3":"2404","4":"4120"} 547 50 +3,2 1.99 28.9 9.21 175.73 0.182 13.9 90.5K 0 Solid, Paramagnetic, Conductor, Lanthanide, Stable, Natural yoo-RO-pi-em Soft, silvery-white metal. Used with yttrium oxide to make red phosphors for color televisions. Obtained from monazite sand, which is a mixture of phosphates of calcium, thorium, cerium, and most other rare earths. 88YOmg_FUVo Europium
Boron compounds have been known for thousands of years, but the element was not discovered until 1808 by Sir Humphry Davy and by Gay-Lussac and Thenard.

Boron was not recognized as an element until it was isolated in 1808 by Sir Humphry Davy and by Joseph Louis Gay-Lussac and Louis Jacques Thénard.

Jöns Jakob Berzelius identified boron as an element in 1824. From the Arabic word Buraq, Persian Burah 63 1901 Eugene Demarcay France Named after "Europe"

Isotopes of Boron

Standard Atomic Weight

151.964(1)

ไอโซโทปที่มีความเสถียร

151Eu 153Eu

ไอโซโทปที่ไม่เสถียร

130Eu 131Eu 132Eu 133Eu 134Eu 135Eu 136Eu 137Eu 138Eu 139Eu 140Eu 141Eu 142Eu 143Eu 144Eu 145Eu 146Eu 147Eu 148Eu 149Eu 150Eu 152Eu 154Eu 155Eu 156Eu 157Eu 158Eu 159Eu 160Eu 161Eu 162Eu 163Eu 164Eu 165Eu 166Eu 167Eu

Elemental boron, boron oxide, boric acid, borates and many organoboron compounds are non-toxic
Boron is an essential nutrient for all green plants
Boron oxide is used in glassmaking and ceramics.

Borax is used in making fiberglass, as a cleansing fluid, a water softener, insecticide, herbicide and disinfectant.

Boric acid is used as a mild antiseptic and as a flame retardant.

Boron shielding is used as a control for nuclear reactors.