คุณสมบัติ

CAS Number7440-55-3
PubChem CID5360835
รัศมีอะตอม135
ปริมาณอะตอม11.8
มวลอะตอม69.723
บล็อกp
จุดเดือด2,204
Bulk Modulus
ประเภทโลหะหลังทรานซิชัน
โครงสร้างผลึกBase Centered Orthorhombic
สีสีเงิน
รัศมีโควาเลนต์122
ความหนาแน่น5.907
Electrical Resistivity
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ar] 3d10 4s2 4p1
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน2, 8, 18, 3
อิเล็กโตรเนกาติวิตี1.81
Electrons31
หมู่13
ความร้อนของการหลอมเหลว5.59
ความร้อนของการกลายเป็นไอ256
พลังงานไอออไนเซชัน5.999
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
มวล69.723
Mass Number31
จุดหลอมเหลว29.76
ชื่อแกลเลียม
นิวตรอน39
เลขอะตอม70
สถานะออกซิเดชัน1, 2, 3
คาบ4
สถานะแข็ง
Poisson Ratio
โปรตอน31
Shear Modulus
ความร้อนจำเพาะ0.371
สัญลักษณ์Ga
สภาพนำความร้อน0.406
Van der Waals radius
Young's Modulus
อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก0.0019%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล1×10-6%
Ga แกลเลียม 31 69.723 13 4 p 31 29.8 2403.0 [Ar] 3d10 4s2 4p1 2 8 18 3 5.9 0.0019% Silver Orthorhombic 1.8 1.756 {"1":"578.8","2":"1979.3","3":"2963","4":"6180"} 579 28.9 126 3 1.41 11.8 5.59 256.06 0.371 40.6 0 Solid, Diamagnetic, Conductor, Metal, Stable, Natural, PoorMetal GAL-i-em Soft, blue-white metal. Used in semiconductor production. It us used in making LEDs (light-emitting diodes) and GaAs laser diodes. Found throughout the crust in minerals like bauxite, germanite and coal. N6ccRvKKwZQ Gallium
Calcium was known as early as the first century when the Ancient Romans prepared lime as calcium oxide.

Calcium was first isolated by Sir Humphry Davy in 1808 when he electrolyzed a mixture of lime and mercuric oxide.

Davy was trying to isolate calcium; when he heard that Jöns Jakob Berzelius and Pontin prepared calcium amalgam by electrolyzing lime in mercury, he tried it himself. From the Latin word calx, lime 31 1875 Paul-Emile Lecoq de Boisbaudran France From the Latin word "Gallia" meaning "France" and perhaps also from the Latin word "gallus"

Isotopes of Calcium

Standard Atomic Weight

69.723(1)

ไอโซโทปที่มีความเสถียร

69Ga 71Ga

ไอโซโทปที่ไม่เสถียร

56Ga 57Ga 58Ga 59Ga 60Ga 61Ga 62Ga 63Ga 64Ga 65Ga 66Ga 67Ga 68Ga 70Ga 72Ga 73Ga 74Ga 75Ga 76Ga 77Ga 78Ga 79Ga 80Ga 81Ga 82Ga 83Ga 84Ga 85Ga 86Ga

Calcium is considered to be non-toxic
เปลือกไข่มีองค์ประกอบหลักเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (หินปูน)
Calcium is used to remove oxygen, sulfur and carbon from alloys.

It is also used as an alloying agent used in the production of aluminum, beryllium, copper, lead, and magnesium alloys.

Calcium is used as a reducing agent in the extraction of other metals, such as uranium, zirconium, and thorium.

Calcium carbonate is used in manufacturing cement and mortar, lime and limestone.