આર્સેનિકનો

આર્સેનિકનો (As)

એક રાસાયણિક તત્વ
Atomic Number33
Atomic Weight74.921595
mass number75
Group15
Period4
Blockp
પ્રોટોન33 p+
neutron42 n0
ઈલેક્ટ્રોન33 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of As (આર્સેનિકનો)

Physical Property

Atomic Radius
115 pm
molar volume
Covalent Radius
121 pm
Metallic Radius
121 pm
ionic radius
58 pm
Crystal Radius
72 pm
Van der Waals radius
185 pm
density
5.75 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: આર્સેનિકનો0102030405060708090100110120130140150160170180190pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of As (આર્સેનિકનો)
enthalpy of vaporization
32.4 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
302.5 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 5
બૉહરનો સિદ્ધાંત: As (આર્સેનિકનો)
valence electron5
Lewis structure: As (આર્સેનિકનો)
electron configuration[Ar] 3d10 4s2 4p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of As (આર્સેનિકનો)
Orbital Diagram of As (આર્સેનિકનો)
oxidation number-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
વિદ્યુતઋણતા
2.18
Electrophilicity Index
1.5610969532554257 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
889.15 K
Melting Point
1,090.15 K
critical pressure
22.3 MPa
critical temperature
1,673.15 K
triple point
1,090.15 K
3,700 kPa
appearance
color
Silver
appearancemetallic grey
refractive index
1.001552
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
24.64 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.329 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
3.3 MS/m
electrical resistivity
0.0000003 m Ω
superconductivity
magnetism
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000039 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000292 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000223
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureSimple Trigonal (RHL)
lattice constant
4.13 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
3.5 MPa
bulk modulus
22 GPa
shear modulus
Young's modulus
8 GPa
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
classification
CategoryMetalloids, Metalloids
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number90
Mendeleev Number95
Pettifor Number89
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
30 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
246 a₀
allotropeYellow Arsenic, Black Arsenic, Gray Arsenic
Neutron cross section
4.2
Neutron Mass Absorption
0.002
quantum number4S3/2
space group166 (R_3m)

Isotopes of Arsenic

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes32
Natural Isotopes1

60As

mass number60
neutron number27
relative atomic mass
59.993945 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
p (proton emission)

61As

mass number61
neutron number28
relative atomic mass
60.981535 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી-

decay modeintensity
p (proton emission)

62As

mass number62
neutron number29
relative atomic mass
61.973784 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
p (proton emission)

63As

mass number63
neutron number30
relative atomic mass
62.964036 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી-

decay modeintensity
p (proton emission)

64As

mass number64
neutron number31
relative atomic mass
63.95756 ± 0.000218 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
69 ± 1.4 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1995
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

65As

mass number65
neutron number32
relative atomic mass
64.949611 ± 0.000091 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
130.3 ± 0.6 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1991
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

66As

mass number66
neutron number33
relative atomic mass
65.944148778 ± 0.0000061 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
95.77 ± 0.23 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1978
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67As

mass number67
neutron number34
relative atomic mass
66.93925111 ± 0.000000475 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
42.5 ± 1.2 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1980
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

68As

mass number68
neutron number35
relative atomic mass
67.936774127 ± 0.000001981 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
151.6 ± 0.8 s
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1971
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69As

mass number69
neutron number36
relative atomic mass
68.932246289 ± 0.000034352 Da
g-factor
0.6488 ± 0.0008
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
15.2 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1955
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

70As

mass number70
neutron number37
relative atomic mass
69.930934642 ± 0.0000015 Da
g-factor
0.5276 ± 0.000125
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
52.6 ± 0.3 m
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
0.09 ± 0.02
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

71As

mass number71
neutron number38
relative atomic mass
70.927113594 ± 0.000004469 Da
g-factor
0.6692 ± 0.0008
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
65.3 ± 0.07 h
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
-0.021 ± 0.006
શોધની તારીખ1939
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72As

mass number72
neutron number39
relative atomic mass
71.926752291 ± 0.000004383 Da
g-factor
-1.0805 ± 0.0003
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
26 ± 0.1 h
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
-0.08 ± 0.02
શોધની તારીખ1939
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73As

mass number73
neutron number40
relative atomic mass
72.923829086 ± 0.000004136 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
80.3 ± 0.06 d
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

74As

mass number74
neutron number41
relative atomic mass
73.923928596 ± 0.000001817 Da
g-factor
-0.798 ± 0.0015
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
17.77 ± 0.02 d
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1938
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
β (β decay)34%

75As

mass number75
neutron number42
relative atomic mass
74.921594562 ± 0.000000948 Da
g-factor
natural abundance
100
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.311 ± 0.002
શોધની તારીખ1920
પૅરિટી-

76As

mass number76
neutron number43
relative atomic mass
75.922392011 ± 0.000000951 Da
g-factor
0.45115 ± 0.0005
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.0933 ± 0.0038 d
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1934
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

77As

mass number77
neutron number44
relative atomic mass
76.920647555 ± 0.000001816 Da
g-factor
0.86266666666667 ± 0.00086666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
38.79 ± 0.05 h
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

78As

mass number78
neutron number45
relative atomic mass
77.921827771 ± 0.000010498 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
90.7 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1937
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

79As

mass number79
neutron number46
relative atomic mass
78.920948419 ± 0.000005716 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.01 ± 0.15 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

80As

mass number80
neutron number47
relative atomic mass
79.92247444 ± 0.000003578 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
15.2 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

81As

mass number81
neutron number48
relative atomic mass
80.922132288 ± 0.000002838 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
33.3 ± 0.8 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1960
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

82As

mass number82
neutron number49
relative atomic mass
81.924738731 ± 0.000004003 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
19.1 ± 0.5 s
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1968
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

83As

mass number83
neutron number50
relative atomic mass
82.9252069 ± 0.000003004 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
13.4 ± 0.4 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1968
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

84As

mass number84
neutron number51
relative atomic mass
83.92930329 ± 0.000003403 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.16 ± 0.58 s
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1968
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.28%

85As

mass number85
neutron number52
relative atomic mass
84.932163658 ± 0.000003304 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.022 ± 0.007 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)62.6%

86As

mass number86
neutron number53
relative atomic mass
85.936701532 ± 0.000003703 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
945 ± 8 ms
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1973
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35.5%
2n (2-neutron emission)

87As

mass number87
neutron number54
relative atomic mass
86.940291716 ± 0.000003204 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
492 ± 25 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)15.4%
2n (2-neutron emission)

88As

mass number88
neutron number55
relative atomic mass
87.94584 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
270 ± 150 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

89As

mass number89
neutron number56
relative atomic mass
88.950048 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

90As

mass number90
neutron number57
relative atomic mass
89.955995 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1997
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

91As

mass number91
neutron number58
relative atomic mass
90.960816 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1997
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

92As

mass number92
neutron number59
relative atomic mass
91.967386 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1997
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Arsen 1

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકKnown to the ancients.
શોધનું સ્થળ
શોધની તારીખ
etymologyGreek: arsenikon; Latin: arsenicum, (both names for yellow pigment).
ઉચ્ચારAR-s'n-ik (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
1.8 mg/kg
natural abundance (ocean)
0.0037 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
0.000005 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0.00018 %
natural abundance (સૂર્ય)
Abundance in Universe
0.0000008 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7217
2p3.9264
2s8.873
3d15.6216
3p15.1503
3s14.4045
4p25.5508
4s24.056