დარიშხბანი

დარიშხბანი (As)

chemical element with symbol As and atomic number 33
Atomic Number33
Atomic Weight74.921595
mass number75
Group15
Period4
Blockp
პროტონი33 p+
ნეიტრონი42 n0
ელექტრონი33 e-
Animated ბორის მოდელი of As (დარიშხბანი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
115 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
121 pm
Metallic Radius
121 pm
იონური რადიუსი
58 pm
Crystal Radius
72 pm
Van der Waals radius
185 pm
density
5,75 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: დარიშხბანი0102030405060708090100110120130140150160170180190pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of As (დარიშხბანი)
აორთქლების კუთრი სითბო
32,4 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
standard enthalpy of formation
302,5 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 5
ბორის მოდელი: As (დარიშხბანი)
valence electron5
Lewis structure: As (დარიშხბანი)
electron configuration[Ar] 3d10 4s2 4p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3
Enhanced ბორის მოდელი of As (დარიშხბანი)
Orbital Diagram of As (დარიშხბანი)
ჟანგვის რიცხვი-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
ელექტროუარყოფითობა
2.18
Electrophilicity Index
1,5610969532554257 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
889,15 K
Melting Point
1 090,15 K
critical pressure
22,3 MPa
critical temperature
1 673,15 K
triple point
1 090,15 K
3 700 kPa
appearance
ფერი
Silver
appearancemetallic grey
refractive index
1,001552
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
24,64 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,329 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
3,3 MS/m
electrical resistivity
0,0000003 m Ω
ზეგამტარობა
magnetism
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0,0000000039 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0,000000000292 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0,0000223
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureSimple Trigonal (RHL)
lattice constant
4,13 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
სიმტკიცე
3,5 MPa
bulk modulus
22 GPa
shear modulus
Young's modulus
8 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
speed of sound
კლასიფიცირება
CategoryMetalloids, Metalloids
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number90
Mendeleev Number95
Pettifor Number89
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
30 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
246 a₀
allotropeYellow Arsenic, Black Arsenic, Gray Arsenic
Neutron cross section
4,2
Neutron Mass Absorption
0,002
quantum number4S3/2
space group166 (R_3m)

Isotopes of Arsenic

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes32
Natural Isotopes1

60As

mass number60
neutron number27
relative atomic mass
59,993945 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი5
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)

61As

mass number61
neutron number28
relative atomic mass
60,981535 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)

62As

mass number62
neutron number29
relative atomic mass
61,973784 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)

63As

mass number63
neutron number30
relative atomic mass
62,964036 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)

64As

mass number64
neutron number31
relative atomic mass
63,95756 ± 0,000218 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
69 ± 1,4 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1995
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

65As

mass number65
neutron number32
relative atomic mass
64,949611 ± 0,000091 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
130,3 ± 0,6 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1991
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

66As

mass number66
neutron number33
relative atomic mass
65,944148778 ± 0,0000061 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
95,77 ± 0,23 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1978
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67As

mass number67
neutron number34
relative atomic mass
66,93925111 ± 0,000000475 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
42,5 ± 1,2 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1980
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

68As

mass number68
neutron number35
relative atomic mass
67,936774127 ± 0,000001981 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
151,6 ± 0,8 s
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1971
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69As

mass number69
neutron number36
relative atomic mass
68,932246289 ± 0,000034352 Da
g-factor
0,6488 ± 0,0008
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
15,2 ± 0,2 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1955
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

70As

mass number70
neutron number37
relative atomic mass
69,930934642 ± 0,0000015 Da
g-factor
0,5276 ± 0,000125
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
52,6 ± 0,3 m
სპინი4
nuclear quadrupole moment
0,09 ± 0,02
აღმოჩენის თარიღი1950
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

71As

mass number71
neutron number38
relative atomic mass
70,927113594 ± 0,000004469 Da
g-factor
0,6692 ± 0,0008
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
65,3 ± 0,07 h
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
-0,021 ± 0,006
აღმოჩენის თარიღი1939
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72As

mass number72
neutron number39
relative atomic mass
71,926752291 ± 0,000004383 Da
g-factor
-1,0805 ± 0,0003
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
26 ± 0,1 h
სპინი2
nuclear quadrupole moment
-0,08 ± 0,02
აღმოჩენის თარიღი1939
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73As

mass number73
neutron number40
relative atomic mass
72,923829086 ± 0,000004136 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
80,3 ± 0,06 d
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1948
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

74As

mass number74
neutron number41
relative atomic mass
73,923928596 ± 0,000001817 Da
g-factor
-0,798 ± 0,0015
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
17,77 ± 0,02 d
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1938
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
β (β decay)34%

75As

mass number75
neutron number42
relative atomic mass
74,921594562 ± 0,000000948 Da
g-factor
natural abundance
100
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
0,311 ± 0,002
აღმოჩენის თარიღი1920
parity-

76As

mass number76
neutron number43
relative atomic mass
75,922392011 ± 0,000000951 Da
g-factor
0,45115 ± 0,0005
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,0933 ± 0,0038 d
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1934
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

77As

mass number77
neutron number44
relative atomic mass
76,920647555 ± 0,000001816 Da
g-factor
0,86266666666667 ± 0,00086666666666667
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
38,79 ± 0,05 h
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1951
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

78As

mass number78
neutron number45
relative atomic mass
77,921827771 ± 0,000010498 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
90,7 ± 0,2 m
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1937
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

79As

mass number79
neutron number46
relative atomic mass
78,920948419 ± 0,000005716 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,01 ± 0,15 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1950
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

80As

mass number80
neutron number47
relative atomic mass
79,92247444 ± 0,000003578 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
15,2 ± 0,2 s
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1954
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

81As

mass number81
neutron number48
relative atomic mass
80,922132288 ± 0,000002838 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
33,3 ± 0,8 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1960
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

82As

mass number82
neutron number49
relative atomic mass
81,924738731 ± 0,000004003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
19,1 ± 0,5 s
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1968
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

83As

mass number83
neutron number50
relative atomic mass
82,9252069 ± 0,000003004 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
13,4 ± 0,4 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1968
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

84As

mass number84
neutron number51
relative atomic mass
83,92930329 ± 0,000003403 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,16 ± 0,58 s
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1968
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.28%

85As

mass number85
neutron number52
relative atomic mass
84,932163658 ± 0,000003304 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,022 ± 0,007 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1967
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)62.6%

86As

mass number86
neutron number53
relative atomic mass
85,936701532 ± 0,000003703 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
945 ± 8 ms
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1973
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35.5%
2n (2-neutron emission)

87As

mass number87
neutron number54
relative atomic mass
86,940291716 ± 0,000003204 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
492 ± 25 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1970
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)15.4%
2n (2-neutron emission)

88As

mass number88
neutron number55
relative atomic mass
87,94584 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
270 ± 150 ms
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1994
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

89As

mass number89
neutron number56
relative atomic mass
88,950048 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1994
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

90As

mass number90
neutron number57
relative atomic mass
89,955995 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1997
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

91As

mass number91
neutron number58
relative atomic mass
90,960816 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1997
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

92As

mass number92
neutron number59
relative atomic mass
91,967386 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1997
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Arsen 1

ისტორია

აღმომჩენიKnown to the ancients.
location of discovery
აღმოჩენის თარიღი
ეტიმოლოგიაGreek: arsenikon; Latin: arsenicum, (both names for yellow pigment).
pronunciationAR-s'n-ik (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
1,8 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,0037 mg/L
natural abundance (human body)
0,000005 %
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,00018 %
natural abundance (მზე)
Abundance in Universe
0,0000008 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7217
2p3.9264
2s8.873
3d15.6216
3p15.1503
3s14.4045
4p25.5508
4s24.056