ஆர்செனிக்

ஆர்செனிக் (As)

chemical element with symbol As and atomic number 33
Atomic Number33
Atomic Weight74.921595
திணிவெண்75
Group15
Period4
Blockp
நேர்மின்னி33 p+
நொதுமி42 n0
எதிர்மின்னி33 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of As (ஆர்செனிக்)

Physical Property

அணு ஆரம்
115 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
121 pm
Metallic Radius
121 pm
ionic radius
58 pm
Crystal Radius
72 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
185 pm
அடர்த்தி
5.75 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ஆர்செனிக்0102030405060708090100110120130140150160170180190pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
ionization energy of As (ஆர்செனிக்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
32.4 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
302.5 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 5
போர் அணு மாதிரி: As (ஆர்செனிக்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி5
Lewis structure: As (ஆர்செனிக்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Ar] 3d10 4s2 4p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3
Enhanced போர் அணு மாதிரி of As (ஆர்செனிக்)
Orbital Diagram of As (ஆர்செனிக்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.18
Electrophilicity Index
1.5610969532554257 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
889.15 K
Melting Point
1,090.15 K
critical pressure
22.3 MPa
critical temperature
1,673.15 K
மும்மைப் புள்ளி
1,090.15 K
3,700 kPa
appearance
நிறம்
Silver
appearancemetallic grey
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
1.001552
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
24.64 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.329 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
3.3 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.0000003 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.0000000039 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.000000000292 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.0000223
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Trigonal (RHL)
lattice constant
4.13 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
3.5 MPa
அமுங்குமை
22 GPa
shear modulus
யங்கின் மட்டு
8 GPa
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryMetalloids, Metalloids
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number90
Mendeleev Number95
Pettifor Number89
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
30 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
246 a₀
allotropeYellow Arsenic, Black Arsenic, Gray Arsenic
Neutron cross section
4.2
Neutron Mass Absorption
0.002
குவாண்டம் எண்4S3/2
space group166 (R_3m)

Isotopes of Arsenic

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes32
Natural Isotopes1

60As

திணிவெண்60
neutron number27
relative atomic mass
59.993945 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

61As

திணிவெண்61
neutron number28
relative atomic mass
60.981535 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

62As

திணிவெண்62
neutron number29
relative atomic mass
61.973784 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

63As

திணிவெண்63
neutron number30
relative atomic mass
62.964036 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

64As

திணிவெண்64
neutron number31
relative atomic mass
63.95756 ± 0.000218 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
69 ± 1.4 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1995
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

65As

திணிவெண்65
neutron number32
relative atomic mass
64.949611 ± 0.000091 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
130.3 ± 0.6 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1991
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

66As

திணிவெண்66
neutron number33
relative atomic mass
65.944148778 ± 0.0000061 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
95.77 ± 0.23 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67As

திணிவெண்67
neutron number34
relative atomic mass
66.93925111 ± 0.000000475 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
42.5 ± 1.2 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

68As

திணிவெண்68
neutron number35
relative atomic mass
67.936774127 ± 0.000001981 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
151.6 ± 0.8 s
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69As

திணிவெண்69
neutron number36
relative atomic mass
68.932246289 ± 0.000034352 Da
g-factor
0.6488 ± 0.0008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
15.2 ± 0.2 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

70As

திணிவெண்70
neutron number37
relative atomic mass
69.930934642 ± 0.0000015 Da
g-factor
0.5276 ± 0.000125
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
52.6 ± 0.3 m
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
0.09 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

71As

திணிவெண்71
neutron number38
relative atomic mass
70.927113594 ± 0.000004469 Da
g-factor
0.6692 ± 0.0008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
65.3 ± 0.07 h
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
-0.021 ± 0.006
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72As

திணிவெண்72
neutron number39
relative atomic mass
71.926752291 ± 0.000004383 Da
g-factor
-1.0805 ± 0.0003
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
26 ± 0.1 h
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
-0.08 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73As

திணிவெண்73
neutron number40
relative atomic mass
72.923829086 ± 0.000004136 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
80.3 ± 0.06 d
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

74As

திணிவெண்74
neutron number41
relative atomic mass
73.923928596 ± 0.000001817 Da
g-factor
-0.798 ± 0.0015
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
17.77 ± 0.02 d
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
β (β decay)34%

75As

திணிவெண்75
neutron number42
relative atomic mass
74.921594562 ± 0.000000948 Da
g-factor
natural abundance
100
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.311 ± 0.002
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1920
parity-

76As

திணிவெண்76
neutron number43
relative atomic mass
75.922392011 ± 0.000000951 Da
g-factor
0.45115 ± 0.0005
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.0933 ± 0.0038 d
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

77As

திணிவெண்77
neutron number44
relative atomic mass
76.920647555 ± 0.000001816 Da
g-factor
0.86266666666667 ± 0.00086666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
38.79 ± 0.05 h
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

78As

திணிவெண்78
neutron number45
relative atomic mass
77.921827771 ± 0.000010498 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
90.7 ± 0.2 m
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

79As

திணிவெண்79
neutron number46
relative atomic mass
78.920948419 ± 0.000005716 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.01 ± 0.15 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

80As

திணிவெண்80
neutron number47
relative atomic mass
79.92247444 ± 0.000003578 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
15.2 ± 0.2 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

81As

திணிவெண்81
neutron number48
relative atomic mass
80.922132288 ± 0.000002838 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
33.3 ± 0.8 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

82As

திணிவெண்82
neutron number49
relative atomic mass
81.924738731 ± 0.000004003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
19.1 ± 0.5 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

83As

திணிவெண்83
neutron number50
relative atomic mass
82.9252069 ± 0.000003004 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
13.4 ± 0.4 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

84As

திணிவெண்84
neutron number51
relative atomic mass
83.92930329 ± 0.000003403 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.16 ± 0.58 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.28%

85As

திணிவெண்85
neutron number52
relative atomic mass
84.932163658 ± 0.000003304 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.022 ± 0.007 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)62.6%

86As

திணிவெண்86
neutron number53
relative atomic mass
85.936701532 ± 0.000003703 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
945 ± 8 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35.5%
2n (2-neutron emission)

87As

திணிவெண்87
neutron number54
relative atomic mass
86.940291716 ± 0.000003204 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
492 ± 25 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)15.4%
2n (2-neutron emission)

88As

திணிவெண்88
neutron number55
relative atomic mass
87.94584 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
270 ± 150 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

89As

திணிவெண்89
neutron number56
relative atomic mass
88.950048 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

90As

திணிவெண்90
neutron number57
relative atomic mass
89.955995 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

91As

திணிவெண்91
neutron number58
relative atomic mass
90.960816 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

92As

திணிவெண்92
neutron number59
relative atomic mass
91.967386 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Arsen 1

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Known to the ancients.
location of discovery
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
சொற்பிறப்பியல்Greek: arsenikon; Latin: arsenicum, (both names for yellow pigment).
pronunciationAR-s'n-ik (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
1.8 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.0037 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.000005 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.00018 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
Abundance in Universe
0.0000008 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7217
2p3.9264
2s8.873
3d15.6216
3p15.1503
3s14.4045
4p25.5508
4s24.056