ઍસ્ટેટીનનો

ઍસ્ટેટીનનો (At)

chemical element with symbol At and atomic number 85
Atomic Number85
Atomic Weight210
mass number191
Group17
Period6
Blockp
પ્રોટોન85 p+
neutron106 n0
ઈલેક્ટ્રોન85 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of At (ઍસ્ટેટીનનો)

Physical Property

Atomic Radius
molar volume
Covalent Radius
147 pm
Metallic Radius
ionic radius
62 pm
Crystal Radius
76 pm
Van der Waals radius
202 pm
density

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
9.31751 eV/particle
ionization energy of At (ઍસ્ટેટીનનો)
enthalpy of vaporization
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 18, 7
બૉહરનો સિદ્ધાંત: At (ઍસ્ટેટીનનો)
valence electron7
Lewis structure: At (ઍસ્ટેટીનનો)
electron configuration[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p5
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of At (ઍસ્ટેટીનનો)
Orbital Diagram of At (ઍસ્ટેટીનનો)
oxidation number-1, 1, 3, 5, 7
વિદ્યુતઋણતા
2.2
Electrophilicity Index
2.8161454412824063 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
575.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Silver
appearanceunknown, probably metallic
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
superconductivity
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
classification
CategoryHalogens, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number98
Mendeleev Number110
Pettifor Number96
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number2P3/2
space group ()

Isotopes of Astatine

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes39
Natural Isotopes0

191At

mass number191
neutron number106
relative atomic mass
191.004148081 ± 0.000017287 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.1 ± 0.8 ms
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2003
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192At

mass number192
neutron number107
relative atomic mass
192.003140912 ± 0.000029922 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
11.5 ± 0.6 ms
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2006
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.51%

193At

mass number193
neutron number108
relative atomic mass
192.999927725 ± 0.000023222 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
29 ± 5 ms
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2003
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

194At

mass number194
neutron number109
relative atomic mass
193.999230816 ± 0.00002523 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
286 ± 7 ms
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2009
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)8.3%
β+ SF (β+-delayed fission)0.032%

195At

mass number195
neutron number110
relative atomic mass
194.99627448 ± 0.000010276 Da
g-factor
3.2 ± 0.1
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
290 ± 20 ms
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1999
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

196At

mass number196
neutron number111
relative atomic mass
195.995799034 ± 0.000032458 Da
g-factor
1.24 ± 0.046666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
377 ± 4 ms
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
-0.6 ± 0.4
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)97.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.009%

197At

mass number197
neutron number112
relative atomic mass
196.993177353 ± 0.00000857 Da
g-factor
0.85111111111111 ± 0.015555555555556
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
388.2 ± 5.6 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
-1.2 ± 0.6
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)96.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)3.9%

198At

mass number198
neutron number113
relative atomic mass
197.992797864 ± 0.000005265 Da
g-factor
1.34 ± 0.046666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.47 ± 0.05 s
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
-0.6 ± 0.3
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

199At

mass number199
neutron number114
relative atomic mass
198.990527715 ± 0.00000578 Da
g-factor
0.87555555555556 ± 0.015555555555556
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
7.02 ± 0.12 s
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
-1 ± 0.5
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200At

mass number200
neutron number115
relative atomic mass
199.990351099 ± 0.000026264 Da
g-factor
1.4266666666667 ± 0.05
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
43.2 ± 0.9 s
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
-0.5 ± 0.5
શોધની તારીખ1963
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)52%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)48%

201At

mass number201
neutron number116
relative atomic mass
200.988417058 ± 0.000008786 Da
g-factor
0.89111111111111 ± 0.015555555555556
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
85.2 ± 1.6 s
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
-1 ± 0.5
શોધની તારીખ1963
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)29%

202At

mass number202
neutron number117
relative atomic mass
201.988625686 ± 0.000029631 Da
g-factor
1.38 ± 0.053333333333333
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
184 ± 1 s
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
-0.5 ± 0.3
શોધની તારીખ1961
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

203At

mass number203
neutron number118
relative atomic mass
202.986942904 ± 0.000011404 Da
g-factor
0.88888888888889 ± 0.015555555555556
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
7.4 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
-0.7 ± 0.4
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)69%
α (α emission)31%

204At

mass number204
neutron number119
relative atomic mass
203.987251393 ± 0.000024335 Da
g-factor
0.68857142857143 ± 0.025714285714286
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.12 ± 0.11 m
પ્રચક્રણ7
nuclear quadrupole moment
-0.6 ± 0.3
શોધની તારીખ1961
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.2%
α (α emission)3.8%

205At

mass number205
neutron number120
relative atomic mass
204.986060546 ± 0.000012941 Da
g-factor
0.90888888888889 ± 0.015555555555556
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
26.9 ± 0.8 m
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
-0.6 ± 0.3
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

206At

mass number206
neutron number121
relative atomic mass
205.986645768 ± 0.000014523 Da
g-factor
0.72833333333333 ± 0.028333333333333
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
30.6 ± 0.8 m
પ્રચક્રણ6
nuclear quadrupole moment
-0.4 ± 0.2
શોધની તારીખ1961
પૅરિટી

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.1%
α (α emission)0.9%

207At

mass number207
neutron number122
relative atomic mass
206.985799715 ± 0.000013318 Da
g-factor
0.91777777777778 ± 0.015555555555556
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.81 ± 0.03 h
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
-0.5 ± 0.3
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

208At

mass number208
neutron number123
relative atomic mass
207.986613011 ± 0.000009577 Da
g-factor
0.74333333333333 ± 0.03
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.63 ± 0.03 h
પ્રચક્રણ6
nuclear quadrupole moment
-0.4 ± 0.3
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.45%
α (α emission)0.55%

209At

mass number209
neutron number124
relative atomic mass
208.986168701 ± 0.000005094 Da
g-factor
0.91555555555556 ± 0.015555555555556
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.42 ± 0.05 h
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
-0.4 ± 0.2
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
α (α emission)3.9%

210At

mass number210
neutron number125
relative atomic mass
209.987147423 ± 0.000008261 Da
g-factor
0.944 ± 0.032
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8.1 ± 0.4 h
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
-0.4 ± 0.2
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.825%
α (α emission)0.175%

211At

mass number211
neutron number126
relative atomic mass
210.987496226 ± 0.000002929 Da
g-factor
0.92 ± 0.0088888888888889
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
7.214 ± 0.007 h
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1940
પૅરિટી-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)58.2%
α (α emission)41.8%

212At

mass number212
neutron number127
relative atomic mass
211.990737301 ± 0.000002559 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
314 ± 3 ms
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β (β decay)

213At

mass number213
neutron number128
relative atomic mass
212.992936593 ± 0.000005258 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
125 ± 6 ns
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1968
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%

214At

mass number214
neutron number129
relative atomic mass
213.996372331 ± 0.000004274 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
558 ± 10 ns
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%

215At

mass number215
neutron number130
relative atomic mass
214.998651002 ± 0.000007116 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
37 ± 3 us
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1944
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%

216At

mass number216
neutron number131
relative atomic mass
216.002422643 ± 0.000003837 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
300 ± 30 us
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)
ϵ (electron capture)

217At

mass number217
neutron number132
relative atomic mass
217.004717794 ± 0.000005368 Da
g-factor
0.84444444444444 ± 0.044444444444444
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
32.6 ± 0.3 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1947
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)99.992%
β (β decay)0.008%

218At

mass number218
neutron number133
relative atomic mass
218.008695941 ± 0.000012349 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.28 ± 0.06 s
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1943
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)

219At

mass number219
neutron number134
relative atomic mass
219.011160587 ± 0.000003474 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
56 ± 3 s
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1953
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)93.6%
β (β decay)6.4%

220At

mass number220
neutron number135
relative atomic mass
220.015433 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.71 ± 0.04 m
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1989
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)92%
α (α emission)8%

221At

mass number221
neutron number136
relative atomic mass
221.018017 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.3 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1989
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

222At

mass number222
neutron number137
relative atomic mass
222.022494 ± 0.000017 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
54 ± 10 s
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1989
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)100%

223At

mass number223
neutron number138
relative atomic mass
223.025151 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
50 ± 7 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1989
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

224At

mass number224
neutron number139
relative atomic mass
224.029749 ± 0.000024 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.5 ± 1.5 m
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

225At

mass number225
neutron number140
relative atomic mass
225.032528 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

226At

mass number226
neutron number141
relative atomic mass
226.037209 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

227At

mass number227
neutron number142
relative atomic mass
227.040183 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

228At

mass number228
neutron number143
relative atomic mass
228.04496 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

229At

mass number229
neutron number144
relative atomic mass
229.048191 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Electron shell 085 Astatine

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકD.R.Corson, K.R.MacKenzie, E.Segré
શોધનું સ્થળUnited States
શોધની તારીખ1940
etymologyGreek: astatos (unstable).
ઉચ્ચારAS-teh-teen (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (માનવ શરીર)
0 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0 %
natural abundance (સૂર્ય)
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6446
2p4.5524
2s22.3324
3d13.4155
3p23.5024
3s24.6481
4d37.9504
4f37.7596
4p36.516
4s35.6644
5d58.661
5p53.96
5s52.0665
6p69.8368
6s67.7002