ასტატი

ასტატი (At)

chemical element with symbol At and atomic number 85
Atomic Number85
Atomic Weight210
mass number191
Group17
Period6
Blockp
პროტონი85 p+
ნეიტრონი106 n0
ელექტრონი85 e-
Animated ბორის მოდელი of At (ასტატი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
147 pm
Metallic Radius
იონური რადიუსი
62 pm
Crystal Radius
76 pm
Van der Waals radius
202 pm
density

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
9,31751 eV/particle
ionization energy of At (ასტატი)
აორთქლების კუთრი სითბო
დნობის კუთრი სითბო
standard enthalpy of formation
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 32, 18, 7
ბორის მოდელი: At (ასტატი)
valence electron7
Lewis structure: At (ასტატი)
electron configuration[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p5
Enhanced ბორის მოდელი of At (ასტატი)
Orbital Diagram of At (ასტატი)
ჟანგვის რიცხვი-1, 1, 3, 5, 7
ელექტროუარყოფითობა
2.2
Electrophilicity Index
2,8161454412824063 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
575,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearanceunknown, probably metallic
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
ზეგამტარობა
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
პუასონის კოეფიციენტი
speed of sound
კლასიფიცირება
CategoryHalogens, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number98
Mendeleev Number110
Pettifor Number96
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number2P3/2
space group ()

Isotopes of Astatine

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes39
Natural Isotopes0

191At

mass number191
neutron number106
relative atomic mass
191,004148081 ± 0,000017287 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,1 ± 0,8 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2003
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192At

mass number192
neutron number107
relative atomic mass
192,003140912 ± 0,000029922 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
11,5 ± 0,6 ms
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2006
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.51%

193At

mass number193
neutron number108
relative atomic mass
192,999927725 ± 0,000023222 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
29 ± 5 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2003
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

194At

mass number194
neutron number109
relative atomic mass
193,999230816 ± 0,00002523 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
286 ± 7 ms
სპინი5
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2009
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)8.3%
β+ SF (β+-delayed fission)0.032%

195At

mass number195
neutron number110
relative atomic mass
194,99627448 ± 0,000010276 Da
g-factor
3,2 ± 0,1
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
290 ± 20 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1999
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

196At

mass number196
neutron number111
relative atomic mass
195,995799034 ± 0,000032458 Da
g-factor
1,24 ± 0,046666666666667
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
377 ± 4 ms
სპინი3
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,4
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)97.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.009%

197At

mass number197
neutron number112
relative atomic mass
196,993177353 ± 0,00000857 Da
g-factor
0,85111111111111 ± 0,015555555555556
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
388,2 ± 5,6 ms
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
-1,2 ± 0,6
აღმოჩენის თარიღი1967
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)96.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)3.9%

198At

mass number198
neutron number113
relative atomic mass
197,992797864 ± 0,000005265 Da
g-factor
1,34 ± 0,046666666666667
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,47 ± 0,05 s
სპინი3
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,3
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

199At

mass number199
neutron number114
relative atomic mass
198,990527715 ± 0,00000578 Da
g-factor
0,87555555555556 ± 0,015555555555556
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,02 ± 0,12 s
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
-1 ± 0,5
აღმოჩენის თარიღი1967
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200At

mass number200
neutron number115
relative atomic mass
199,990351099 ± 0,000026264 Da
g-factor
1,4266666666667 ± 0,05
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
43,2 ± 0,9 s
სპინი3
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,5
აღმოჩენის თარიღი1963
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)52%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)48%

201At

mass number201
neutron number116
relative atomic mass
200,988417058 ± 0,000008786 Da
g-factor
0,89111111111111 ± 0,015555555555556
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
85,2 ± 1,6 s
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
-1 ± 0,5
აღმოჩენის თარიღი1963
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)29%

202At

mass number202
neutron number117
relative atomic mass
201,988625686 ± 0,000029631 Da
g-factor
1,38 ± 0,053333333333333
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
184 ± 1 s
სპინი3
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,3
აღმოჩენის თარიღი1961
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

203At

mass number203
neutron number118
relative atomic mass
202,986942904 ± 0,000011404 Da
g-factor
0,88888888888889 ± 0,015555555555556
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,4 ± 0,2 m
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
-0,7 ± 0,4
აღმოჩენის თარიღი1951
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)69%
α (α emission)31%

204At

mass number204
neutron number119
relative atomic mass
203,987251393 ± 0,000024335 Da
g-factor
0,68857142857143 ± 0,025714285714286
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,12 ± 0,11 m
სპინი7
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,3
აღმოჩენის თარიღი1961
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.2%
α (α emission)3.8%

205At

mass number205
neutron number120
relative atomic mass
204,986060546 ± 0,000012941 Da
g-factor
0,90888888888889 ± 0,015555555555556
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
26,9 ± 0,8 m
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,3
აღმოჩენის თარიღი1951
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

206At

mass number206
neutron number121
relative atomic mass
205,986645768 ± 0,000014523 Da
g-factor
0,72833333333333 ± 0,028333333333333
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
30,6 ± 0,8 m
სპინი6
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
აღმოჩენის თარიღი1961
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.1%
α (α emission)0.9%

207At

mass number207
neutron number122
relative atomic mass
206,985799715 ± 0,000013318 Da
g-factor
0,91777777777778 ± 0,015555555555556
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,81 ± 0,03 h
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,3
აღმოჩენის თარიღი1951
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

208At

mass number208
neutron number123
relative atomic mass
207,986613011 ± 0,000009577 Da
g-factor
0,74333333333333 ± 0,03
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,63 ± 0,03 h
სპინი6
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,3
აღმოჩენის თარიღი1950
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.45%
α (α emission)0.55%

209At

mass number209
neutron number124
relative atomic mass
208,986168701 ± 0,000005094 Da
g-factor
0,91555555555556 ± 0,015555555555556
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,42 ± 0,05 h
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
აღმოჩენის თარიღი1951
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
α (α emission)3.9%

210At

mass number210
neutron number125
relative atomic mass
209,987147423 ± 0,000008261 Da
g-factor
0,944 ± 0,032
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,1 ± 0,4 h
სპინი5
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
აღმოჩენის თარიღი1949
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.825%
α (α emission)0.175%

211At

mass number211
neutron number126
relative atomic mass
210,987496226 ± 0,000002929 Da
g-factor
0,92 ± 0,0088888888888889
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,214 ± 0,007 h
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1940
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)58.2%
α (α emission)41.8%

212At

mass number212
neutron number127
relative atomic mass
211,990737301 ± 0,000002559 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
314 ± 3 ms
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1954
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β (β decay)

213At

mass number213
neutron number128
relative atomic mass
212,992936593 ± 0,000005258 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
125 ± 6 ns
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1968
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

214At

mass number214
neutron number129
relative atomic mass
213,996372331 ± 0,000004274 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
558 ± 10 ns
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1949
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

215At

mass number215
neutron number130
relative atomic mass
214,998651002 ± 0,000007116 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
37 ± 3 us
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1944
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

216At

mass number216
neutron number131
relative atomic mass
216,002422643 ± 0,000003837 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
300 ± 30 us
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1948
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β (β decay)
ϵ (electron capture)

217At

mass number217
neutron number132
relative atomic mass
217,004717794 ± 0,000005368 Da
g-factor
0,84444444444444 ± 0,044444444444444
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
32,6 ± 0,3 ms
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1947
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)99.992%
β (β decay)0.008%

218At

mass number218
neutron number133
relative atomic mass
218,008695941 ± 0,000012349 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,28 ± 0,06 s
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1943
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β (β decay)

219At

mass number219
neutron number134
relative atomic mass
219,011160587 ± 0,000003474 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
56 ± 3 s
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1953
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)93.6%
β (β decay)6.4%

220At

mass number220
neutron number135
relative atomic mass
220,015433 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,71 ± 0,04 m
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1989
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)92%
α (α emission)8%

221At

mass number221
neutron number136
relative atomic mass
221,018017 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,3 ± 0,2 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1989
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

222At

mass number222
neutron number137
relative atomic mass
222,022494 ± 0,000017 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
54 ± 10 s
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1989
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

223At

mass number223
neutron number138
relative atomic mass
223,025151 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
50 ± 7 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1989
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
α (α emission)

224At

mass number224
neutron number139
relative atomic mass
224,029749 ± 0,000024 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,5 ± 1,5 m
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

225At

mass number225
neutron number140
relative atomic mass
225,032528 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

226At

mass number226
neutron number141
relative atomic mass
226,037209 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

227At

mass number227
neutron number142
relative atomic mass
227,040183 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

228At

mass number228
neutron number143
relative atomic mass
228,04496 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

229At

mass number229
neutron number144
relative atomic mass
229,048191 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Electron shell 085 Astatine

ისტორია

აღმომჩენიD.R.Corson, K.R.MacKenzie, E.Segré
location of discoveryUnited States
აღმოჩენის თარიღი1940
ეტიმოლოგიაGreek: astatos (unstable).
pronunciationAS-teh-teen (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ოკეანე)
natural abundance (human body)
0 %
natural abundance (მეტეოროიდი)
0 %
natural abundance (მზე)
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6446
2p4.5524
2s22.3324
3d13.4155
3p23.5024
3s24.6481
4d37.9504
4f37.7596
4p36.516
4s35.6644
5d58.661
5p53.96
5s52.0665
6p69.8368
6s67.7002