அஸ்தாதைன்

அஸ்தாதைன் (At)

chemical element with symbol At and atomic number 85
Atomic Number85
Atomic Weight210
திணிவெண்191
Group17
Period6
Blockp
நேர்மின்னி85 p+
நொதுமி106 n0
எதிர்மின்னி85 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of At (அஸ்தாதைன்)

Physical Property

அணு ஆரம்
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
147 pm
Metallic Radius
ionic radius
62 pm
Crystal Radius
76 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
202 pm
அடர்த்தி

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
9.31751 eV/particle
ionization energy of At (அஸ்தாதைன்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 18, 7
போர் அணு மாதிரி: At (அஸ்தாதைன்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி7
Lewis structure: At (அஸ்தாதைன்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p5
Enhanced போர் அணு மாதிரி of At (அஸ்தாதைன்)
Orbital Diagram of At (அஸ்தாதைன்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-1, 1, 3, 5, 7
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.2
Electrophilicity Index
2.8161454412824063 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
575.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearanceunknown, probably metallic
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
மின் கடத்துதிறன்
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
type
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryHalogens, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number98
Mendeleev Number110
Pettifor Number96
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
குவாண்டம் எண்2P3/2
space group ()

Isotopes of Astatine

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes39
Natural Isotopes0

191At

திணிவெண்191
neutron number106
relative atomic mass
191.004148081 ± 0.000017287 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.1 ± 0.8 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2003
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192At

திணிவெண்192
neutron number107
relative atomic mass
192.003140912 ± 0.000029922 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11.5 ± 0.6 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2006
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.51%

193At

திணிவெண்193
neutron number108
relative atomic mass
192.999927725 ± 0.000023222 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
29 ± 5 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2003
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

194At

திணிவெண்194
neutron number109
relative atomic mass
193.999230816 ± 0.00002523 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
286 ± 7 ms
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)8.3%
β+ SF (β+-delayed fission)0.032%

195At

திணிவெண்195
neutron number110
relative atomic mass
194.99627448 ± 0.000010276 Da
g-factor
3.2 ± 0.1
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
290 ± 20 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

196At

திணிவெண்196
neutron number111
relative atomic mass
195.995799034 ± 0.000032458 Da
g-factor
1.24 ± 0.046666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
377 ± 4 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
-0.6 ± 0.4
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)97.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.009%

197At

திணிவெண்197
neutron number112
relative atomic mass
196.993177353 ± 0.00000857 Da
g-factor
0.85111111111111 ± 0.015555555555556
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
388.2 ± 5.6 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
-1.2 ± 0.6
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)96.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)3.9%

198At

திணிவெண்198
neutron number113
relative atomic mass
197.992797864 ± 0.000005265 Da
g-factor
1.34 ± 0.046666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.47 ± 0.05 s
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
-0.6 ± 0.3
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

199At

திணிவெண்199
neutron number114
relative atomic mass
198.990527715 ± 0.00000578 Da
g-factor
0.87555555555556 ± 0.015555555555556
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.02 ± 0.12 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
-1 ± 0.5
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200At

திணிவெண்200
neutron number115
relative atomic mass
199.990351099 ± 0.000026264 Da
g-factor
1.4266666666667 ± 0.05
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
43.2 ± 0.9 s
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
-0.5 ± 0.5
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity+

decay modeintensity
α (α emission)52%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)48%

201At

திணிவெண்201
neutron number116
relative atomic mass
200.988417058 ± 0.000008786 Da
g-factor
0.89111111111111 ± 0.015555555555556
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
85.2 ± 1.6 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
-1 ± 0.5
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity-

decay modeintensity
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)29%

202At

திணிவெண்202
neutron number117
relative atomic mass
201.988625686 ± 0.000029631 Da
g-factor
1.38 ± 0.053333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
184 ± 1 s
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
-0.5 ± 0.3
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

203At

திணிவெண்203
neutron number118
relative atomic mass
202.986942904 ± 0.000011404 Da
g-factor
0.88888888888889 ± 0.015555555555556
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.4 ± 0.2 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
-0.7 ± 0.4
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)69%
α (α emission)31%

204At

திணிவெண்204
neutron number119
relative atomic mass
203.987251393 ± 0.000024335 Da
g-factor
0.68857142857143 ± 0.025714285714286
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.12 ± 0.11 m
சுழற்சி7
nuclear quadrupole moment
-0.6 ± 0.3
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.2%
α (α emission)3.8%

205At

திணிவெண்205
neutron number120
relative atomic mass
204.986060546 ± 0.000012941 Da
g-factor
0.90888888888889 ± 0.015555555555556
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
26.9 ± 0.8 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
-0.6 ± 0.3
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

206At

திணிவெண்206
neutron number121
relative atomic mass
205.986645768 ± 0.000014523 Da
g-factor
0.72833333333333 ± 0.028333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
30.6 ± 0.8 m
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
-0.4 ± 0.2
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.1%
α (α emission)0.9%

207At

திணிவெண்207
neutron number122
relative atomic mass
206.985799715 ± 0.000013318 Da
g-factor
0.91777777777778 ± 0.015555555555556
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.81 ± 0.03 h
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
-0.5 ± 0.3
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

208At

திணிவெண்208
neutron number123
relative atomic mass
207.986613011 ± 0.000009577 Da
g-factor
0.74333333333333 ± 0.03
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.63 ± 0.03 h
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
-0.4 ± 0.3
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.45%
α (α emission)0.55%

209At

திணிவெண்209
neutron number124
relative atomic mass
208.986168701 ± 0.000005094 Da
g-factor
0.91555555555556 ± 0.015555555555556
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.42 ± 0.05 h
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
-0.4 ± 0.2
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
α (α emission)3.9%

210At

திணிவெண்210
neutron number125
relative atomic mass
209.987147423 ± 0.000008261 Da
g-factor
0.944 ± 0.032
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8.1 ± 0.4 h
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
-0.4 ± 0.2
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.825%
α (α emission)0.175%

211At

திணிவெண்211
neutron number126
relative atomic mass
210.987496226 ± 0.000002929 Da
g-factor
0.92 ± 0.0088888888888889
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.214 ± 0.007 h
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)58.2%
α (α emission)41.8%

212At

திணிவெண்212
neutron number127
relative atomic mass
211.990737301 ± 0.000002559 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
314 ± 3 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β (β decay)

213At

திணிவெண்213
neutron number128
relative atomic mass
212.992936593 ± 0.000005258 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
125 ± 6 ns
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

214At

திணிவெண்214
neutron number129
relative atomic mass
213.996372331 ± 0.000004274 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
558 ± 10 ns
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

215At

திணிவெண்215
neutron number130
relative atomic mass
214.998651002 ± 0.000007116 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
37 ± 3 us
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1944
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

216At

திணிவெண்216
neutron number131
relative atomic mass
216.002422643 ± 0.000003837 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
300 ± 30 us
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)
ϵ (electron capture)

217At

திணிவெண்217
neutron number132
relative atomic mass
217.004717794 ± 0.000005368 Da
g-factor
0.84444444444444 ± 0.044444444444444
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
32.6 ± 0.3 ms
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity-

decay modeintensity
α (α emission)99.992%
β (β decay)0.008%

218At

திணிவெண்218
neutron number133
relative atomic mass
218.008695941 ± 0.000012349 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.28 ± 0.06 s
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1943
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)

219At

திணிவெண்219
neutron number134
relative atomic mass
219.011160587 ± 0.000003474 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
56 ± 3 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1953
parity-

decay modeintensity
α (α emission)93.6%
β (β decay)6.4%

220At

திணிவெண்220
neutron number135
relative atomic mass
220.015433 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.71 ± 0.04 m
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)92%
α (α emission)8%

221At

திணிவெண்221
neutron number136
relative atomic mass
221.018017 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.3 ± 0.2 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

222At

திணிவெண்222
neutron number137
relative atomic mass
222.022494 ± 0.000017 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
54 ± 10 s
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

223At

திணிவெண்223
neutron number138
relative atomic mass
223.025151 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
50 ± 7 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

224At

திணிவெண்224
neutron number139
relative atomic mass
224.029749 ± 0.000024 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.5 ± 1.5 m
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

225At

திணிவெண்225
neutron number140
relative atomic mass
225.032528 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

226At

திணிவெண்226
neutron number141
relative atomic mass
226.037209 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

227At

திணிவெண்227
neutron number142
relative atomic mass
227.040183 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

228At

திணிவெண்228
neutron number143
relative atomic mass
228.04496 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

229At

திணிவெண்229
neutron number144
relative atomic mass
229.048191 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Electron shell 085 Astatine

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்D.R.Corson, K.R.MacKenzie, E.Segré
location of discoveryUnited States
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
சொற்பிறப்பியல்Greek: astatos (unstable).
pronunciationAS-teh-teen (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
natural abundance (மனித உடல்)
0 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6446
2p4.5524
2s22.3324
3d13.4155
3p23.5024
3s24.6481
4d37.9504
4f37.7596
4p36.516
4s35.6644
5d58.661
5p53.96
5s52.0665
6p69.8368
6s67.7002