બ્રોમિનનો

બ્રોમિનનો (Br)

રાસાયણિક તત્વ
Atomic Number35
Atomic Weight79.904
mass number79
Group17
Period4
Blockp
પ્રોટોન35 p+
neutron44 n0
ઈલેક્ટ્રોન35 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Br (બ્રોમિનનો)

Physical Property

Atomic Radius
115 pm
molar volume
Covalent Radius
114 pm
Metallic Radius
ionic radius
196 pm
Crystal Radius
182 pm
Van der Waals radius
185 pm
density
3.1028 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: બ્રોમિનનો0102030405060708090100110120130140150160170180190pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
554.4 kJ/mol
electron affinity
3.3635882 eV/particle
ionization energy
11.81381 eV/particle
ionization energy of Br (બ્રોમિનનો)
enthalpy of vaporization
29.56 kJ/mol
enthalpy of fusion
10.57 kJ/mol
standard enthalpy of formation
111.85 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 7
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Br (બ્રોમિનનો)
valence electron7
Lewis structure: Br (બ્રોમિનનો)
electron configuration[Ar] 3d10 4s2 4p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Br (બ્રોમિનનો)
Orbital Diagram of Br (બ્રોમિનનો)
oxidation number-1, 1, 2, 3, 4, 5, 7
વિદ્યુતઋણતા
2.96
Electrophilicity Index
3.4075054710599915 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterLiquid
gaseous state of matter
Boiling Point
331.95 K
Melting Point
265.95 K
critical pressure
10.34 MPa
critical temperature
588.15 K
triple point
265.9 K
5.879 kPa
appearance
color
Red
appearance
refractive index
1.001132
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
0.005 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
75.69 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.474 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeInsulator
electrical conductivity
0.0000000000000001 MS/m
electrical resistivity
10,00,00,00,000 m Ω
superconductivity
magnetism
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000049 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000783 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000153
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureBase Centered Orthorhombic (ORC)
lattice constant
6.67 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
bulk modulus
1.9 GPa
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
classification
CategoryHalogens, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number100
Mendeleev Number108
Pettifor Number98
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
531.2 kJ/mol
polarizability
21 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
162 a₀
allotropeDibromine
Neutron cross section
6.8
Neutron Mass Absorption
0.002
quantum number2P3/2
space group64 (Cmca)

Isotopes of Bromine

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes32
Natural Isotopes2
Isotopic Composition7950.65%7950.65%8149.35%8149.35%

65Br

mass number65
neutron number30
relative atomic mass
64.982297 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી-

decay modeintensity
p (proton emission)

66Br

mass number66
neutron number31
relative atomic mass
65.974697 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
p (proton emission)

67Br

mass number67
neutron number32
relative atomic mass
66.965078 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી-

decay modeintensity
p (proton emission)

68Br

mass number68
neutron number33
relative atomic mass
67.958356 ± 0.000278 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1995
પૅરિટી+

decay modeintensity
p (proton emission)

69Br

mass number69
neutron number34
relative atomic mass
68.95033841 ± 0.000045091 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1988
પૅરિટી-

decay modeintensity
p (proton emission)100%

70Br

mass number70
neutron number35
relative atomic mass
69.944792321 ± 0.000016 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
78.8 ± 0.3 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1978
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

71Br

mass number71
neutron number36
relative atomic mass
70.939342153 ± 0.000005799 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
21.4 ± 0.6 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1981
પૅરિટી

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72Br

mass number72
neutron number37
relative atomic mass
71.936594606 ± 0.0000011 Da
g-factor
0.6 ± 0.1
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
78.6 ± 2.4 s
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73Br

mass number73
neutron number38
relative atomic mass
72.931673441 ± 0.000007237 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.4 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

74Br

mass number74
neutron number39
relative atomic mass
73.929910279 ± 0.000006264 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
25.4 ± 0.3 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1952
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

75Br

mass number75
neutron number40
relative atomic mass
74.925810566 ± 0.0000046 Da
g-factor
0.50666666666667 ± 0.12
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
96.7 ± 1.3 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Br

mass number76
neutron number41
relative atomic mass
75.924541574 ± 0.000010007 Da
g-factor
0.5477 ± 0.0001
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
16.2 ± 0.2 h
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
0.251 ± 0.004
શોધની તારીખ1952
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

77Br

mass number77
neutron number42
relative atomic mass
76.921379193 ± 0.000003017 Da
g-factor
0.64873333333333 ± 0.0004
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
57.04 ± 0.12 h
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.5 ± 0.02
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Br

mass number78
neutron number43
relative atomic mass
77.921145858 ± 0.000003842 Da
g-factor
0.13 ± 0.03
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6.45 ± 0.04 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1937
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)0.01%

79Br

mass number79
neutron number44
relative atomic mass
78.918337574 ± 0.000001074 Da
g-factor
natural abundance
50.65 ± 0.09
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.3087 ± 0.0002
શોધની તારીખ1920
પૅરિટી-

80Br

mass number80
neutron number45
relative atomic mass
79.918529784 ± 0.000001065 Da
g-factor
0.5135 ± 0.0006
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
17.68 ± 0.02 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
0.182 ± 0.003
શોધની તારીખ1937
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)91.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)8.3%

81Br

mass number81
neutron number46
relative atomic mass
80.916288197 ± 0.000001049 Da
g-factor
natural abundance
49.35 ± 0.09
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1920
પૅરિટી-

82Br

mass number82
neutron number47
relative atomic mass
81.916801752 ± 0.000001042 Da
g-factor
0.32512 ± 0.00012
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
35.282 ± 0.007 h
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
0.697 ± 0.01
શોધની તારીખ1937
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

83Br

mass number83
neutron number48
relative atomic mass
82.915175285 ± 0.000004073 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.374 ± 0.004 h
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1937
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

84Br

mass number84
neutron number49
relative atomic mass
83.916496417 ± 0.000027622 Da
g-factor
0.95 ± 0.35
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
31.76 ± 0.08 m
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1943
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

85Br

mass number85
neutron number50
relative atomic mass
84.915645758 ± 0.000003304 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.9 ± 0.06 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1943
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

86Br

mass number86
neutron number51
relative atomic mass
85.918805432 ± 0.000003304 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
55.1 ± 0.4 s
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1962
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

87Br

mass number87
neutron number52
relative atomic mass
86.920674016 ± 0.000003404 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
55.68 ± 0.12 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1943
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.6%

88Br

mass number88
neutron number53
relative atomic mass
87.92408329 ± 0.000003404 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
16.34 ± 0.08 s
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.58%

89Br

mass number89
neutron number54
relative atomic mass
88.926704558 ± 0.000003504 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.357 ± 0.022 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1959
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.8%

90Br

mass number90
neutron number55
relative atomic mass
89.931292848 ± 0.000003604 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.91 ± 0.01 s
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1959
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25.3%

91Br

mass number91
neutron number56
relative atomic mass
90.934398617 ± 0.000003804 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
543 ± 4 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1974
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)29.5%

92Br

mass number92
neutron number57
relative atomic mass
91.939631595 ± 0.000007202 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
314 ± 16 ms
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1974
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)33.1%
2n (2-neutron emission)

93Br

mass number93
neutron number58
relative atomic mass
92.94322 ± 0.0004625 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
152 ± 8 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1981
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)64%
2n (2-neutron emission)

94Br

mass number94
neutron number59
relative atomic mass
93.948846 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
70 ± 20 ms
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1981
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)68%
2n (2-neutron emission)

95Br

mass number95
neutron number60
relative atomic mass
94.952925 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1997
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

96Br

mass number96
neutron number61
relative atomic mass
95.95898 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1997
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

97Br

mass number97
neutron number62
relative atomic mass
96.963499 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1997
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

98Br

mass number98
neutron number63
relative atomic mass
97.969887 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Bromine vial in acrylic cube

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકAntoine J. Balard
શોધનું સ્થળFrance
શોધની તારીખ1826
etymologyGreek: brômos (stench).
ઉચ્ચારBRO-meen (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
2.4 mg/kg
natural abundance (ocean)
67.3 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
0.00029 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0.00012 %
natural abundance (સૂર્ય)
Abundance in Universe
0.0000007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7529
2p3.9436
2s9.3566
3d15.4409
3p15.4292
3s14.7815
4p25.972
4s24.4472