کلسیم

کلسیم (Ca)

عنصری از جدول تناوبی با عدد اتمی ۲۰
عدد اتمی20
عدد جرمی40.078
عدد جرمی40
گروه2
تناوب4
بلوکs
پروتون20 p+
نوترون20 n0
الکترون20 e-
Animated مدل بور of Ca (کلسیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۸۰ pm
حجم مولی
۲۹٫۹ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۷۱ pm
Metallic Radius
۱۷۴ pm
شعاع یونی
۱۰۰ pm
Crystal Radius
۱۱۴ pm
شعاع واندروالسی
۲۳۱ pm
density
۱٫۵۴ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: کلسیم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۰٫۰۲۴۵۵ eV/particle
ionization energy
۶٫۱۱۳۱۵۵۲ eV/particle
ionization energy of Ca (کلسیم)
آنتالپی تبخیر
۱۵۳٫۶ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۹٫۲ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۱۷۷٫۸ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 8, 2
مدل بور: Ca (کلسیم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Ca (کلسیم)
آرایش اتمی[Ar] 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
Enhanced مدل بور of Ca (کلسیم)
Orbital Diagram of Ca (کلسیم)
عدد اکسایش1, 2
الکترونگاتیوی
1
Electrophilicity Index
۰٫۷۷۳۴۰۰۱۴۴۲۹۹۶۱۳۸ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۱٬۷۵۷٫۱۵ K
نقطه ذوب
۱٬۱۱۵٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearance
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۲۲۳ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۵٫۹۲۹ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۶۴۷ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۲۹ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱۳۸ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵۳۱ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۰۲۱۳۹
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالی مکعب چهره محور (FCC)
ثابت شبکه
۵٫۵۸ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
۱٫۷۵ MPa
مدول حجمی
۱۷ GPa
مدول برشی
۷٫۴ GPa
مدول یانگ
۲۰ GPa
نسبت پواسون
۰٫۳۱
سرعت صوت
۳٬۸۱۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات قلیایی خاکی, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number16
Mendeleev Number7
Pettifor Number16
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۱۶۰٫۸ ± ۴ a₀
C6 Dispersion Coefficient
۲٬۱۶۳ a₀
allotrope
سطح مقطع نوترون
۰٫۴۳
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۰۳۷
عدد کوانتومی1S0
گروه فضایی225 (Fm_3m)

ایزوتوپ‌های کلسیم

ایزوتوپ های پایدار3
ایزوتوپ های ناپایدار26
Natural Isotopes6
Isotopic Composition4096.94%4096.94%442.09%442.09%420.65%420.65%430.14%430.14%460.00%460.00%480.19%480.19%

33Ca

عدد جرمی33
عدد جرمی13
جرم اتمی نسبی
۳۳٫۰۳۳۳۱۲ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

34Ca

عدد جرمی34
عدد جرمی14
جرم اتمی نسبی
۳۴٫۰۱۵۹۸۵ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
2p (2-proton emission)

35Ca

عدد جرمی35
عدد جرمی15
جرم اتمی نسبی
۳۵٫۰۰۵۵۷۲ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۵٫۷ ± ۰٫۲ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1985
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)95.8%
2p (2-proton emission)4.2%

36Ca

عدد جرمی36
عدد جرمی16
جرم اتمی نسبی
۳۵٫۹۹۳۰۷۴۳۸۸ ± ۰٫۰۰۰۰۴۲۹۴۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰۰٫۹ ± ۱٫۳ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1977
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)51.2%

37Ca

عدد جرمی37
عدد جرمی17
جرم اتمی نسبی
۳۶٫۹۸۵۸۹۷۸۴۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۶۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸۱ ± ۰٫۹ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1964
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)76.8%

38Ca

عدد جرمی38
عدد جرمی18
جرم اتمی نسبی
۳۷٫۹۷۶۳۱۹۲۲۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۲۰۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۴۳٫۷ ± ۰٫۲۵ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1966
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

39Ca

عدد جرمی39
عدد جرمی19
جرم اتمی نسبی
۳۸٫۹۷۰۷۱۰۸۱۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۶۴ Da
g-factor
۰٫۶۸۰۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۶۰٫۳ ± ۰٫۸ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۳۸ ± ۰٫۰۰۳
تاریخ کشف1943
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

40Ca

عدد جرمی40
عدد جرمی20
جرم اتمی نسبی
۳۹٫۹۶۲۵۹۰۸۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
۹۶٫۹۴۱ ± ۰٫۱۵۶
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1922
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
+ (double β+ decay)

41Ca

عدد جرمی41
عدد جرمی21
جرم اتمی نسبی
۴۰٫۹۶۲۲۷۷۹۰۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۴۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۹٫۴ ± ۱٫۵ ky
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۰۶۶۵ ± ۰٫۰۰۱۸
تاریخ کشف1939
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

42Ca

عدد جرمی42
عدد جرمی22
جرم اتمی نسبی
۴۱٫۹۵۸۶۱۷۷۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۵۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
۰٫۶۴۷ ± ۰٫۰۲۳
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1934
پاریته+

43Ca

عدد جرمی43
عدد جرمی23
جرم اتمی نسبی
۴۲٫۹۵۸۷۶۶۳۸۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۲۴۴ Da
g-factor
‎−۰٫۳۷۶۳۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷
natural abundance
۰٫۱۳۵ ± ۰٫۰۱
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۰۴۰۸ ± ۰٫۰۰۰۸
تاریخ کشف1934
پاریته-

44Ca

عدد جرمی44
عدد جرمی24
جرم اتمی نسبی
۴۳٫۹۵۵۴۸۱۴۸۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۴۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲٫۰۸۶ ± ۰٫۱۱
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1922
پاریته+

45Ca

عدد جرمی45
عدد جرمی25
جرم اتمی نسبی
۴۴٫۹۵۶۱۸۶۲۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۹۲ Da
g-factor
‎−۰٫۳۷۸۹۷۱۴۲۸۵۷۱۴۳ ± ۰٫۰۰۰۳۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۶۲٫۶۱ ± ۰٫۰۹ d
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۳۸ ± ۰٫۰۱۲
تاریخ کشف1940
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

46Ca

عدد جرمی46
عدد جرمی26
جرم اتمی نسبی
۴۵٫۹۵۳۶۸۷۷۲۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۳۹۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
۰٫۰۰۴ ± ۰٫۰۰۳
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1938
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
(double β decay)

47Ca

عدد جرمی47
عدد جرمی27
جرم اتمی نسبی
۴۶٫۹۵۴۵۴۱۱۳۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۳۸۴ Da
g-factor
‎−۰٫۴۰۱۸۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷ ± ۰٫۰۰۰۳۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۵۳۶ ± ۰٫۰۰۳ d
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۸۴ ± ۰٫۰۰۶
تاریخ کشف1951
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

48Ca

عدد جرمی48
عدد جرمی28
جرم اتمی نسبی
۴۷٫۹۵۲۵۲۲۶۵۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
۰٫۱۸۷ ± ۰٫۰۲۱
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۶ ± ۱۰ Ey
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1938
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
(double β decay)
β (β decay)

49Ca

عدد جرمی49
عدد جرمی29
جرم اتمی نسبی
۴۸٫۹۵۵۶۶۲۶۲۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۹ Da
g-factor
‎−۰٫۹۱۹۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۷۱۸ ± ۰٫۰۰۶ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۰۳۶ ± ۰٫۰۰۳
تاریخ کشف1950
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

50Ca

عدد جرمی50
عدد جرمی30
جرم اتمی نسبی
۴۹٫۹۵۷۴۹۹۲۱۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳٫۴۵ ± ۰٫۰۵ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1964
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

51Ca

عدد جرمی51
عدد جرمی31
جرم اتمی نسبی
۵۰٫۹۶۰۹۹۵۶۶۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۵۶ Da
g-factor
‎−۰٫۶۹۹۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰ ± ۰٫۸ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۳۶ ± ۰٫۰۱۲
تاریخ کشف1980
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

52Ca

عدد جرمی52
عدد جرمی32
جرم اتمی نسبی
۵۱٫۹۶۳۲۱۳۶۴۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۷۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۶ ± ۰٫۳ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1985
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

53Ca

عدد جرمی53
عدد جرمی33
جرم اتمی نسبی
۵۲٫۹۶۸۴۵۱ ± ۰٫۰۰۰۰۴۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۶۱ ± ۹۰ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1983
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%

54Ca

عدد جرمی54
عدد جرمی34
جرم اتمی نسبی
۵۳٫۹۷۲۹۸۹ ± ۰٫۰۰۰۰۵۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۰ ± ۶ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

55Ca

عدد جرمی55
عدد جرمی35
جرم اتمی نسبی
۵۴٫۹۷۹۹۷۸ ± ۰٫۰۰۰۱۷۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۲ ± ۲ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1997
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

56Ca

عدد جرمی56
عدد جرمی36
جرم اتمی نسبی
۵۵٫۹۸۵۴۹۶ ± ۰٫۰۰۰۲۶۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱ ± ۲ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

57Ca

عدد جرمی57
عدد جرمی37
جرم اتمی نسبی
۵۶٫۹۹۲۹۵۸ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2009
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

58Ca

عدد جرمی58
عدد جرمی38
جرم اتمی نسبی
۵۷٫۹۹۸۳۵۷ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2009
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

59Ca

عدد جرمی59
عدد جرمی39
جرم اتمی نسبی
۵۹٫۰۰۶۲۳۷ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2018
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Ca

عدد جرمی60
عدد جرمی40
جرم اتمی نسبی
۶۰٫۰۱۱۸۰۹ ± ۰٫۰۰۰۷۵۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2018
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Ca

عدد جرمی61
عدد جرمی41
جرم اتمی نسبی
۶۱٫۰۲۰۴۰۸ ± ۰٫۰۰۰۸۵۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Calcium 1

تاریخ

کاشفSir Humphrey Davy
مکان کشفEngland
تاریخ کشف1808
ریشه‌شناسیLatin: calx, calcis (lime).
pronunciationKAL-si-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۴۱٬۵۰۰ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۴۱۲ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۱٫۴ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۱٫۱ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۷ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۷ %

Nuclear Screening Constants

1s0.527
2p3.9586
2s6.2236
3p11.3417
3s10.3985
4s15.602